A A+ A++

System Kontroli Zarządczej

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP).

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ww. ustawy: “kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”.

Kontrolę zarządczą należy wiązać z kompleksowo rozumianymi procesami zarządzania jednostką, przy czym najistotniejszym elementem tej kontroli powinien być system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, kontroli zarządczej nie można utożsamiać z dotychczasową wewnętrzną kontrolą finansową i ograniczać jej do wykonywania samych czynności kontrolnych. Kontrola zarządcza jest systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie sprawić, aby JSFP osiągnęły cele przed nimi postawione. Dotychczasowe czynności kontrolne powinny stanowić tylko niewielką część całego systemu kontroli zarządczej, mając na celu częściowe zdiagnozowanie stanu obecnego. Cele kontroli zarządczej określa art. 68 ustawy w ustępie 2.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej i Zarządzenia nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 r. z dniem 1grudnia 2010 roku wprowadzony został na uczelni System Kontroli Zarządczej (SKZ).

Kontrola zarządcza w Politechnice Śląskiej:

 • stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
 • obejmuje wewnętrzne procesy i procedury ich realizacji, zgodnie ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów, zintegrowane w sposób systemowy,
 • jest realizowana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, uchwałami Senatu oraz zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej.

 

Celem Systemu Kontroli Zarządczej jest zapewnienie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

 

Standardy kontroli zarządczej na Politechnice Śląskiej obejmują:

 • środowisko wewnętrzne,
 • cele i zarządzanie ryzykiem,
 • mechanizmy kontroli,
 • informację i komunikację,
 • monitorowanie i ocenę.

 

Dokumenty zawierające uregulowania Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej tworzą zbiór składający się z 22 części:

SKZ.1
Przestrzeganie wartości etycznych

SKZ.2
Kompetencje zawodowe

SKZ.3
Struktura organizacyjna

SKZ.4
Delegowanie uprawnień

SKZ.5
Misja

SKZ.6
Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

SKZ.7
Identyfikacja ryzyka

SKZ.8
Analiza ryzyka

SKZ.9
Reakcja na ryzyko

SKZ.10
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

SKZ.11
Nadzór nad wykonywaniem zadań

SKZ.12
Ciągłość działalności

SKZ.13
Ochrona zasobów

SKZ.14
Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

SKZ.15
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

SKZ.16
Bieżąca informacja

SKZ.17
Komunikacja wewnętrzna

SKZ.18
Komunikacja zewnętrzna

SKZ.19
Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej

SKZ.20
Samoocena

SKZ.21
Audyt wewnętrzny

SKZ.22
Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Baza dokumentów SKZ jest na bieżąco aktualizowana, a na głównej stronie internetowej Politechniki Śląskiej znajduje się ogólnodostępny link do poszczególnych dokumentów SKZ: www.polsl.pl/skz

Ponadto, pracownicy Politechniki Śląskiej mają dostęp do dokumentów z bazy SKZ po zalogowaniu pod adresem https://skz.polsl.pl, gdzie można również składać uwagi oraz propozycje zmian do poszczególnych dokumentów.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Elektrycznego ds. Systemu Kontroli Zarządczej jest dr inż. Bernard Witek, prof. P.Ś.

Kluczowe decyzje w zakresie realizacji SKZ podejmuje Dziekan Wydziału w trybie zgodnym z właściwymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Śląskiej oraz w porozumieniu z kierownikami zadań i Wydziałową Komisją ds. Organizacji i Zarządzania.

Strategia rozwoju Wydziału

Istotnym elementem funkcjonowania SKZ na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej jest przyjęta Strategia Wydziału na lata 2021 – 2026, zgodnie z którą formułowane są cele i zadania przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym. Strategia określa kierunki zmian i rozwoju w obszarach nauki, badań, kształcenia, współpracy i promocji, rozwoju kadry, umiędzynarodowienia, a także zapewnienia sprawnego zarządzania jednostką. Określając strategiczne cele szczegółowe i zadania prowadzące do ich realizacji, zwrócono uwagę i uwzględniono konieczność zachowania ich spójności z celami strategicznymi Politechniki Śląskiej i dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika. Przy formułowaniu Strategii Wydziału uwzględniono jego potencjał naukowy i infrastrukturalny oraz uwarunkowania zewnętrzne i jego charakterystyczne cechy pozycjonujące Wydział Elektryczny jako ważną jednostkę podstawową w strukturze Uczelni i dyscypliny AEE. Konsekwentna realizacja założonych celów i zadań, stałe monitorowanie postępów oraz zaangażowanie w procesy realizacji celów wszystkich pracowników Wydziału zagwarantuje osiągnięcie zamierzonych rezultatów, wpisujących się w proces realizacji przyjętej wizji i misji Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie