A A+ A++

Program Erasmus

Program Erasmus+: Akcja KA1

O programie

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

Program w ramach Akcji Kluczowej 1 (KA1) wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, promuje mobilność studentów i pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Daje też znacznie większe możliwości mobilności niż poprzedni program. Dotyczy to w szczególności możliwości wielokrotnego udziału w programie oraz możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu dla absolwentów wydziału. Nowością programu jest również możliwość realizowania mobilności nie tylko do/z krajów UE, ale także krajów stowarzyszonych oraz mobilności krótkoterminowych (od 2 tygodni do 2 miesięcy).

Beneficjenci i warunki uczestnictwa

Erasmus+: KA1 jest skierowany do studentów wszystkich stopni i kierunków studiów (w tym studentów studiów doktoranckich) oraz w przypadku ubiegania się o wyjazd na praktykę również dla absolwentów uczelni. W przypadku studentów warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w programie jest ukończenie pierwszego semestru studiów (spełnienie wymogu dotyczy studentów zarówno pierwszego i drugiego stopnia studiów i jest wymagane do spełnienia na dzień wyjazdu), a w przypadku praktyk dla absolwentów, zakwalifikowanie na wyjazd przed dniem obrony dyplomu inżynierskiego/magisterskiego. Nie jest przeszkodą w ubieganiu się o wyjazd wcześniejsze uczestnictwo w programie mobilności studenckiej (o ile student na danym stopniu studiów przebywał zagranicą w ramach programu krócej niż 12 miesięcy). Studenci ubiegający się o wyjazd muszą spełniać dodatkowo określone wymogi dotyczące średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz znajomości języka obcego (rodzaj języka i stopień znajomości zależny od jednostki przyjmującej). Zalecana jest średnia ze studiów za ukończone semestry na poziomie 4.0 i znajomość języka wykładowego (tego, w którym będą odbywać się zajęcia, niekoniecznie j. angielskiego) na poziomie B2. Studenci o niższych średnich mogą być rekrutowani warunkowo, na wyjazdy w ramach wolnych miejsc. Kryterium bezwzględnym jest zaliczenie, nie później niż na dzień wyjazdu, semestru poprzedzającego wyjazd.

Terminy i kryteria rekrutacji

Aplikacje studentów na wyjazdy zarówno na studia, jak i na praktyki przyjmowane są na bieżąco, przy czym terminami krytycznymi złożenia aplikacji są 15 marca danego roku dla wyjazdów na semestr zimowy i 15 października przy wyjazdach na semestr letni.. Aplikacje procedowane są dwustopniowo. Pierwszym stopniem jest rekrutacja wydziałowa, drugim ogólnouczelniana. Aplikacje złożone do połowy marca danego roku akademickiego umożliwiają wyjazd zarówno na semestr zimowy jak i letni (w zależności od preferencji studenta). Złożenie aplikacji w terminie późniejszym, ale do połowy października, umożliwia wyjazd w semestrze letnim, ale tylko w przypadku wolnych miejsc pozostających po rekrutacji wiosennej. Ostateczna decyzja kwalifikacyjna podejmowana jest na szczeblu uczelni w drugim stopniu rekrutacji. Dla aplikacji na praktyki Komisja Rekrutacyjna prowadzi dodatkowe postępowania kwalifikacyjne, o ile zostaną złożone odpowiednie aplikacje i wskazana zostanie instytucja przyjmująca (aplikacje bez wskazania instytucji przyjmującej procedowane są w tych samych terminach co aplikacje na studia). Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby, które spełniają wymóg średniej i dotychczas nie uczestniczyły w programie. Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej sporządza listę rankingową i określa na poziomie Uczelni listę osób zakwalifikowanych do programu. Osoby, które zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie kwalifikacji (na Wydziale), a odpadły w drugim etapie umieszczane są na liście rezerwowej. Osoby takie mogą wyjechać w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub z tak zwanym „grantem zerowym”, czyli bez finansowania wyjazdu ze środków Erasmusa. Należy pamiętać, że wciąż odczuwalne są skutki pandemii w zakresie zablokowania możliwości wyjazdowych i w związku z tym pula środków na wyjazdy jest znacznie wyższa, niż to było kilka lat temu.

Wysokość dofinansowania

Wyjazdy zarówno na studia, jak i na praktyki dofinansowywane są w postaci stypendiów Erasmus. Budżet programu Erasmus w danym roku zależy od środków przyznanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus (jest nią Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji). Wysokość dofinansowania dla poszczególnych wyjazdów zależy jedynie od kraju docelowego, a szczegóły można sprawdzić na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej

Uczelnie partnerskie

Wydział Elektryczny ma podpisane umowy o wymianie bilateralnej studentów z ponad  20 uczelniami z kilkunastu krajów. Lista tych umów jest stale rozbudowywana i dostosowywana do oczekiwań studentów. Możliwe są także wyjazdy do uczelni, które mają podpisane umowy z innymi wydziałami naszej uczelni oraz takimi które umów z naszą uczelnią jeszcze nie mają. W przypadku zainteresowania wyjazdem do uczelni, z którą nie została podpisana umowa partnerska należy się zgłosić do Koordynatora Wydziałowego z zapytaniem o możliwość podpisania takiej umowy (rekrutacja zajmuje wtedy nieco więcej czasu niż w przypadku uczelni z podpisanymi umowami). Pełną listę uczelni partnerskich uczelni można znaleźć tutaj (w ostatniej kolumnie podane są wydziały, których dana umowa dotyczy).

Studia zintegrowane

Wydział Elektryczny jest aktywnym uczestnikiem Sieci CUCEE (Cooperation of Universities in Central and Eastern Europe) – http://www.e-cucee.eu/ . W ramach tej współpracy możliwa jest realizacja studiów zintegrowanych, kończących się uzyskaniem dyplomów dwóch uczelni. Studia zintegrowane polegają na odbyciu w ramach studiów inżynierskich dwóch z siedmiu semestrów studiów (piątego i szóstego) w Niemczech na Wydziale Elektrotechniki i Technik Informacyjnych (Fachbereich Elektro- und Informationstechnik) w Technische Hochschule Mittelhessen – Giessen (https://www.thm.de/site/). Po ukończeniu semestru siódmego i zdaniu egzaminu inżynierskiego student ma możliwość otrzymania zarówno polskiego, jak i niemieckiego dyplomu ukończenia studiów. Uczestnicy tej formy wymiany mają możliwość otrzymania stypendium Erasmus na dokładnie takich samych zasadach jak pozostali studenci Erasmus. Oferta przeznaczona jest dla studentów studiów I stopnia kierunku elektrotechnika. Studia za granicą odbywają się w języku niemieckim. Możliwe jest uczestnictwo w bezpłatnym intensywnym kursie języka niemieckiego bezpośrednio przed rozpoczęciem semestru studiów w Niemczech. Wymagane jest również odbycie 10-tygodniowej praktyki przemysłowej (uczelnia niemiecka oferuje możliwość kontaktu do współpracujących z nią przedsiębiorstw).

Aplikacja i wymagane dokumenty

Proces rekrutacji rozpoczyna się poprzez złożenie przez studenta wypełnionego Formularza aplikacyjnego programu Erasmus (formularz dostępny tutaj: Student_application_form.doc) oraz Karty Zgłoszenia (plik do pobrania: karta_zgloszenia.docx). Dokumenty składa się u Koordynatora Wydziałowego Erasmus drogą elektroniczną (e-mailem) oraz, po weryfikacji, podpisane w formie papierowej. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym porozumienie o programie zajęć, wyciąg z indeksu, certyfikat językowy) składa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji w Biurze Współpracy z Zagranicą. Zestaw wymaganych dokumentów w tym formularze, mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni docelowej.

Kontakt i dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Koordynator programu na Wydziale Elektrycznym dr hab. inż. Mariusz Stępień, prof. PŚ (Mariusz.Stepien@polsl.pl) oraz pracownicy Biura Wymiany Akademickiej – opiekunem studentów wyjeżdżających z Wydziału Elektrycznego jest obecnie p. Katarzyna Czumak (Katarzyna.Czumak@polsl.pl). Dodatkowe informacje, aktualne zarządzenia i komunikaty zamieszczane są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Miedzynarodowej. Dodatkowych informacji można szukać na stronach internetowych związanych z programem Erasmus+, w szczególności na stronie głównej programu Erasmus oraz stronach Komisji Europejskiej.

Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym udziału w programie rozpoczynającym proces rekrutacji jest złożenie u Koordynatora Wydziałowego aplikacji na wyjazd Erasmus.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie