A A+ A++

Praktyki Studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie – studia stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA!

Proszę korzystać wyłącznie z aktualnych wzorów wszystkich dokumentów (umowy, potwierdzenia itd.), jakie znajdują się na tej stronie.

Zaliczenie praktyk na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej itd.

Student może złożyć wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

Praktyka może zostać zaliczona na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez studenta (działalność jednoosobowa albo spółka),
 • udziału w stażach realizowanych na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Politechniką Śląską a firmami,
 • udziału w zorganizowanym przez Politechnikę Śląską obozie naukowo-badawczym,
 • innych działaniach (należy opisać wykonywane czynności lub zadania, wskazując również jednostkę organizacyjną, w której były one wykonywane.

 

Aby zaliczyć praktykę za pomocą jednej z powyższych form pracy, należy pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej bez obowiązku jej odbywania a następnie wydrukować go i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się zakładanych dla praktyki zawodowej, zgodnie z podstawą wniosku i złożyć komplet dokumentów do właściwego Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych.

 

Czas trwania praktyki

Studia stacjonarne

W roku akademickim 2022/2023 czas trwania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia wynosi, w zależności od kierunku:

Informatyka sem. VI – 4 tygodnie
Mechatronika sem.  II – 2 tygodnie
Mechatronika sem. IV – 2 tygodnie
Mechatronika  sem. VI – 4 tygodnie
Elektrotechnika sem. VI – 4 tygodnie
Energetyka – studia praktyczne – 6 miesięcy

UWAGA:
Praktyka studentów kierunku Energetyka musi trwać 6 miesięcy a nie 1 semestr.

Studia niestacjonarne

W roku akademickim 2022/2023 czas trwania praktyk na studiach niestacjonarnych I stopnia wynosi, w zależności od kierunku:

Mechatronika  sem. VI – 4 tygodnie
Elektrotechnika sem. VI – 4 tygodnie

UWAGA:

Praktyki na wszystkich kierunkach studiów, poza Energetyką NIE MOGĄ odbywać się w trakcie okresu, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych

Kierunkowym Opiekunem Praktyk Zawodowych jest dla kierunków:

 • Energetyka – dr inż. Ryszard Bogacz (pokój: B109A),
 • Elektrotechnika (st. stacjonarne) – dr inż. Ryszard Bogacz (pokój: B109A),
 • Elektrotechnika (st. niestacjonarne) – dr inż. Piotr Zientek (pokój: C126),
 • Electrical Engineering – dr inż. Anna Piwowar (pokój: B215),
 • Informatyka – dr inż. Beata Krupanek (pokój: B109A), dr inż. Piotr Zientek (pokój: C126),
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych – dr inż. Beata Krupanek (pokój: B109A), dr inż. Piotr Zientek (pokój: C126),
 • Inżynieria Ogólna – dr inż. Ryszard Bogacz (pokój: B109A),
 • Mechatronika – dr inż. Marcin Szczygieł (pokój: C234).

W razie pytań lub problemów, prosimy o kontakt mailowy z Opiekunami.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka może być dokonany przez studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki zgodnie z programem praktyk dla kierunku studiów, na który student uczęszcza (programy do pobrania poniżej, w dziale „Warunki zaliczenia praktyki”). W razie wątpliwości co do wyboru zakładu pracy, decyzje rozstrzyga Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych.

Ważne, aby w danym zakładzie pracy student miał przypisane konkretne stanowisko, a jeśli takiego stanowiska nie da się przypisać (np. jest możliwe wyłącznie stanowisko praktykanta), aby student miał przypisany zakres obowiązków.

Na studiach o profilu ogólnoakademickim (wszystkie kierunki poza Energetyką) praktyki zawodowe mogą być realizowane również w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które współpracują z Wydziałem Elektrycznym i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

Zasady odbywania praktyk

Student jest obowiązany do:

 1. odbycia praktyki zawodowej zgodnie z jej programem,
 2. przestrzegania zasad odbywania praktyki zawodowej określonych przez Uczelnię,
 3. przestrzegania ustalonych przez Zakład Pracy porządku i dyscypliny pracy,
 4. przestrzegania obowiązujących w Zakładzie Pracy przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 5. przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania poufności informacji,
 6. ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki zawodowej,
 7. dbania o dobre imię Uczelni i Zakładu Pracy.

Umowa o organizację praktyk studenckich

Praktyki odbywa się na podstawie umowy o organizację praktyk, którą zawiera Uczelnia z Zakładem pracy.

Umowa praktyk

Umowa praktyk – język angielski,

„Umowę o organizację praktyki zawodowej” można zawrzeć:

 • z własnym pracodawcą, zleceniodawcą, zlecającym umowę o dzieło – jako dodatkową umowę, poza umową o pracę, zlecenia czy o dzieło,
 • z innym zakładem pracy, jako jedyną umowę z tym zakładem.

Umowa powinna uwzględniać liczbę dni, jaka jest wymagana w danym semestrze do realizacji praktyki (poniżej dział: „Czas trwania praktyki”) w taki sposób, że każdy tydzień praktyki jest równy 5 dniom jej realizacji. Dni te, jeśli nie są okresem ciągłym, należy wyszczególnić  w tabeli termin praktyki w  „Umowie o organizacji praktyki zawodowej”.

Umowę należy przekazać wypełnioną właściwemu Opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach, przed rozpoczęciem praktyki, uwzględniając, że czas jej procedowania na uczelni i zwrotu do studenta może wynieść około dwóch tygodni.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą pozostawiać umowy w Biurze Obsługi Studenta podczas zjazdu.

W celu ustalenia dalszych działań oraz metod postępowania w sprawie praktyk, Starosta danego roku studiów powinien skontaktować się z właściwym Opiekunem, drogą mailową lub osobistą, przed okresem zawierania umów przez studentów.

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkami zaliczenia praktyki zawodowej są:

 1. odbycie praktyki zawodowej w ustalonym terminie,
 2. złożenie Kierunkowemu Opiekunowi Praktyk Zawodowych oryginału odpowiednich dokumentów (wydrukowanych i podpisanych, zgodnie z poniższymi zasadami):
  1. potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej Plik podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
   wersja angielska potwierdzenia dla firm/studentów obcojęzycznych Plik podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych,
  2. sprawozdania z praktyki W sprawozdaniu należy zamieścić  opis każdego dnia praktyki, schematy, rysunki, zdjęcia , teorię na temat urządzeń czy systemów, z którymi miało się styczność podczas praktyki. Sprawozdanie podpisuje Zakładowy Opiekun Praktyk Zawodowych, którego Zakład Pracy wyznacza do opieki nad studentem.
  3. jeden egzemplarz umowy o organizację praktyki studenckiej (musi zawierać podpis upoważnionej osoby ze strony Zakładu Pracy, wraz z pieczątką firmową Zakładu),
  4. wypełniony i podpisany przez Zakładowego Opiekuna Praktyk aneks do umowy:
   Program dla kierunku Elektrotechnika
   Program dla kierunku Energetyka
   Program dla kierunku Informatyka
   Program dla kierunku Mechatronika
  5. ankieta studenta

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu odpowiedniej oceny końcowej do systemu USOS. Wysokość uzyskanej oceny zależy od: kompetencji studenta, jakimi wykazał się podczas praktyki (zostały ocenione w „Potwierdzeniu odbycia praktyki”) oraz od zakresu działań studenta opisanych w „Sprawozdaniu z praktyki”.

Zasady odbywanie praktyk na Politechnice Śląskiej dostępne są również w zarządzeniu nr 250/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie