A A+ A++

Informacje Organizacyjne

Informacje organizacyjne (układ roku, zjazdy itd.)

Organizacja roku akademickiego

Powyższe terminy zjazdów obejmują również studentów kierunku mechatronika, semestr 1.

Plany zajęć dydaktycznych

Aktualne plany zajęć dla wszystkich kierunków oraz rodzajów studiów od roku akademickiego 2008/2009 znajdują się w Systemie Planowania Zajęć Politechniki Śląskiej pod adresem: https://plan.polsl.pl 

W razie problemów z niespójnością danych i brakiem planów proszę kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi na poszczególnych wydziałach.

ATS Pol.Śl.

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Studentów, którym niepełnosprawność lub przewlekła choroba utrudnia studiowanie na Naszym Wydziale zapraszamy do konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych dr inż. Anną Piwowar. Dyżury Pełnomocnika odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 11:30, w pokoju 215 budynku B Wydziału Elektrycznego.

Podczas dyżurów uzyskać można bieżące informacje, wszelkie porady i wskazówki oraz wsparcie w rozwiązaniu problemów w realizacji procesu kształcenia związanych z niepełnosprawnością, np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu z egzaminatorem.

Kontakt e-mail: Anna.Piwowar@polsl.pl.

Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (http://www.bon.polsl.pl ), będące częścią Działu Spraw Studenckich i Kształcenia. Celem Biura jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym Politechniki Śląskiej równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. Studenci mogą skorzystać ze wsparcia i specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego im pełny udział w procesie kształcenia, podczas zajęć i egzaminów.

Faktury za usługę edukacyjną

Uwaga studenci starający się o fakturę za usługę edukacyjną

W celu uzyskania faktury należy zgłosić się do Pani inż. Anny Poręba (budynek A,
pokój 236a), telefon: 32 237 28 14, e-mail: Anna.Poreba@polsl.pl.

Zgodnie z & 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 360), fakturę wystawia się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zapłaty za studia. Po tym okresie Uczelnia nie może wystawić faktury.

Opłaty za usługi edukacyjne od roku 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 99/2022 z dnia 24 maja 2022 r. na Wydziale Elektrycznym w nadchodzącym roku akademickim 2022/2023 będą obowiązywały następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne (wymienione poniżej opłaty dotyczą cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023):

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - wynosi odpowiednio:
  ◦ na kierunku Elektrotechnika – 3000 zł,
  ◦ na kierunku Mechatronika – 2400 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi:
  ◦ na kierunku Elektrotechnika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 2800 zł.
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:
  ◦ na kierunku Elektrotechnika – 100 zł (I stopnia) / 90 zł (II stopnia),
  ◦ na kierunku Mechatronika – 80 zł,
  ◦ na kierunku Informatyka w systemach i układach elektronicznych – 100 zł,
  ◦ na kierunku Inżynieria ogólna – 60 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:
  ◦ na kierunku Elektrotechnika – 100 zł (I stopnia) / 90 zł (II stopnia),
  ◦ na kierunku Mechatronika – 80 zł.
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, wynosi odpowiednio:
  ◦ na kierunku Elektrotechnika – 100 zł (I stopnia) / 90 zł (II stopnia),
  ◦ na kierunku Mechatronika – 80 zł,
  ◦ na kierunku Informatyka w systemach i układach elektronicznych – 100 zł,
  ◦ na kierunku Inżynieria ogólna – 60 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni

 • za semestr zimowy - do dnia 15 października,
 • za semestr letni – do dnia 15 marca.

Zarządzenie Nr 99/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2022 r w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023

Opłaty za studia dla cykli rozpoczynających się w:

 • roku akademickim 2021/2022,
 • roku akademickim 2020/2021,
 • roku akademickim 2019/2020,

regulują odrębne Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej, znajdujące się pod linkiem Politechnika Śląska | Opłaty za studia (polsl.pl)

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej Nr 53/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. na Wydziale Elektrycznym w nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 będą obowiązywały następujące opłaty za świadczone usługi edukacyjne:

 • Na studiach niestacjonarnych I stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika, Mechatronika oraz Energetyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł,
  • na kierunku Informatyka prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1900 zł.
 • Na studiach niestacjonarnych II stopnia opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze wynosi odpowiednio:
  • na kierunkach Elektrotechnika oraz Mechatronika prowadzonym w trybie zaocznym (NZ - zajęcia: piątek, sobota, niedziela) - 1925 zł.
 • Na studiach stacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS związana z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna), na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.,
 • Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów II stopnia na określonym kierunku, na wszystkich kierunkach studiów, wynosi 70 zł.

Opłaty, o których mowa powyżej powinny być wniesione na konto Uczelni przed rozpoczęciem semestru zimowego – do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni – do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie