A A+ A++

Jak złożyć wniosek?

INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora oraz zapomogi należy złożyć w postaci elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb). Po złożeniu w systemie USOSweb, student drukuje wniosek (w przypadku stypendium socjalnego również oświadczenie o dochodach) podpisuje, a następnie wraz z kompletem oryginalnych dokumentów dostarcza do Sekcji Spraw Stypendialnych (Gliwice, ul. Akademicka 2A, pok. 307) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 lub wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej do Centrum Obsługi Studiów - Sekcja Spraw Stypendialnych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie. W przypadku wniosków wysłanych pocztą datą wpływu wniosku do Sekcji Spraw Stypendialnych jest data stempla pocztowego.

Wnioski można również złożyć w Zabrzu oraz Katowicach:

Zabrze – ul. Roosevelta 26-28, pok. 124

Katowice - Ul. Krasińskiego 8 (Wydział Inżynierii Materiałowej) pok. 1095

Wnioski należy złożyć w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej.

Uwaga: doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 składają wniosek o przyznanie stypendium rektora w postaci papierowej.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczenia będą wysyłane tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

STYPENDIUM SOCJALNE

Student w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Do oświadczenia o dochodach należy dołączyć aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia (w formacie PDF) potwierdzające sytuację materialną, w szczególności:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
  • zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,
  • akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
  • wyroki sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów,
  • decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej albo Centrum Usług Społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny (wymagane w przypadku dochodu poniżej 600 zł na członka rodziny).

Prosimy, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumenty potwierdzające sytuację materialną, co ułatwi złożenie wniosku we właściwym terminie. Zaświadczenia nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PLIK PDF 

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - PLIK PDF

Zaświadczenie z Domu Studenckiego/Domu Asystenta - PLIK PDF

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024 należy składać w postaci elektronicznej

w systemie USOSweb od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, od którego stypendium ma być przyznane. Wyjątek stanowi miesiąc czerwiec kiedy to wnioski należy złożyć od 1. do 5. czerwca 2024 roku.

Po złożeniu wniosku w systemie, należy go wydrukować, podpisać, a następnie wraz z oryginałem oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności dostarczyć osobiście w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w systemie USOSweb do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium i który złoży wniosek w danym miesiącu do dnia posiedzenia komisji stypendialnej zatwierdzającej wypłaty świadczeń otrzyma stypendium w tym samym miesiącu . Świadczenia rozpatrzone pozytywnie na podstawie wniosków złożonych po posiedzeniu komisji  będą wypłacane z wyrównaniem w następnym miesiącu.

Otrzymanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami.

Studentów, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej.

Warunkiem otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych jest złożenie wniosku w postaci elektronicznej i dostarczenie postaci papierowej wraz z wymaganymi załącznikami z zachowaniem terminów.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA

Składanie wniosku przebiega podobnie jak w przypadku stypendium socjalnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta oraz oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie obliczonego z trzech ostatnich miesięcy.

STYPENDIUM REKTORA

Wypełniając wniosek w systemie USOSweb, student wskazuje swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, na podstawie których ubiega się o stypendium. Osiągnięcia należy potwierdzić przez dołączenie dokumentów w formacie PDF zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich Politechniki Śląskiej.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 dokumentują osiągnięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi we wniosku o przyznanie stypendium rektora i składają wniosek w postaci papierowej do kierownika studiów doktoranckich.

Prosimy, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia, co ułatwi złożenie wniosku we właściwym terminie.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie