A A+ A++

Jak złożyć wniosek?

INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o przyznanie stypendiów i zapomogi można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb). Wnioski należy złożyć w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Uwaga: doktoranci studiów doktoranckich składają wniosek o przyznanie stypendium rektora w postaci papierowej.

Wezwania do uzupełnienia lub poprawy wniosków, oraz decyzje o przyznaniu/nieprzyznaniu świadczenia będą wysyłane tylko za pośrednictwem USOSweb. Student jest zobowiązany do regularnego odbierania uczelnianej poczty elektronicznej.

STYPENDIUM SOCJALNE

Student w pierwszej kolejności wypełnia w USOSweb oświadczenie o dochodach, a następnie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Do oświadczenia o dochodach należy dołączyć aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia (w formacie PDF) potwierdzające sytuację materialną, w szczególności:

  • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
  • zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS),
  • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu,
  • akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
  • wyroki sądu lub inne dokumenty potwierdzające prawo do alimentów,
  • decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny (wymagane w przypadku dochodu poniżej 528 zł na członka rodziny).

Prosimy, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumenty potwierdzające sytuację materialną, co ułatwi złożenie wniosku we właściwym terminie.

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - PLIK PDF / PLIK DOCX

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców - PLIK PDF / PLIK DOCX

Zaświadczenie z Domu Studenckiego/Domu Asystenta - PLIK PDF / PLIK DOCX

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Do wniosku w systemie USOSweb student powinien dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (skan w formacie PDF).

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA

Składanie wniosku przebiega podobnie jak w przypadku stypendium socjalnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta oraz oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie obliczonego z trzech ostatnich miesięcy.

STYPENDIUM REKTORA

Wypełniając wniosek w systemie USOSweb, student wskazuje swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, na podstawie których ubiega się o stypendium. Osiągnięcia należy potwierdzić przez dołączenie dokumentów w formacie PDF zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Prosimy, aby z wyprzedzeniem przygotować dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia, co ułatwi złożenie wniosku we właściwym terminie.

KONTAKT W SPRAWIE WNIOSKÓW

W przypadku jakichkolwiek pytań, problemów ze złożeniem wniosków możecie Państwo kontaktować się z Sekcją Spraw Stypendialnych poprzez przesłanie maila na adres stypendia@polsl.pl

Maila należy przesłać z konta w domenie polsl.pl. W treści wiadomości prosimy również o podanie swojego imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku studiów.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie