A A+ A++

Uczelnia bez barier

Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse

Politechnika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021)

Dostępność obiektów Politechniki Śląskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Jednostki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach:

 • Wydział Architektury (podjazd przy wejściu tylnym),
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
 • Wydział Budownictwa (podjazd na tyłach budynku),
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej,
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej,
 • Wydział Inżynierii Materiałowej (wejście na tyłach budynku),
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (platforma przy wejściu na Wydział Mechaniczny Technologiczny) - dostosowany jest tylko budynek przy ul. Konarskiego 18,
 • Wydział Matematyki Stosowanej (podjazd przy wejściu do Biblioteki Politechniki Śląskiej),
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Centrum Edukacyjno-Kongresowe w Gliwicach,
 • Centrum Kształcenia Inżynierów,
 • Centrum Nowych Technologii (Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne),
 • Biblioteka Politechniki Śląskiej.

Pokoje dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach dostępne są w:

 • Domu Studenckim "Barbara" w Gliwicach,
 • Domu Studenckim "Alaska" w Zabrzu.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami wraz z Pełnomocnikiem ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Celem pracy BON jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością dostępu do oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej na zasadzie równych szans oraz stwarzanie studentom i doktorantom Politechniki Śląskiej będącym osobami z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Informacje dotyczące naszego wsparcia są dostępne na stronie Politechnika Śląska | Centrum Obsługi Studiów (polsl.pl) w zakładce „Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami”.

Wydziałowi pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami

Na każdym wydziale znajduje się pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, z którym również można się skontaktować w sprawie wsparcia.

Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Uczelnia oferuje dodatkowe stypendia dla studentów i doktorantów studiów doktoranckich przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. O przyznanie stypendium można ubiegać się już od pierwszego roku studiów, a jego wysokość nie zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Warunki ubiegania się o stypendium, w tym termin złożenia wniosku, można znaleźć na stronie Sekcji Spraw Stypendialnych.

Niezależnie od tego stypendium osoby z niepełnosprawnością mogą również otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci czy doktoranci studiów doktoranckich, pozostałe świadczenia pomocy materialnej (m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia czy zapomogę). Szczegółowych informacji udziela Sekcja Spraw Stypendialnych.

Indywidualna organizacja studiów

Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z indywidualnej organizacji studiów (IOS) polegającej na ustaleniu indywidualnego dla studenta planu zajęć lub planu studiów.

Biblioteka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami

Biblioteka Politechniki Śląskiej posiada dwa multimedialne stanowiska dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, które umożliwiają korzystanie z zasobów biblioteki oraz z Internetu. Stanowiska są dostępne w Czytelni Ogólnej nr 2 na parterze.

Biblioteka Politechniki Śląskiej umożliwia również dostęp do literatury poprzez źródła elektroniczne.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie