A A+ A++

Studia I i II stopnia

Studia I i II stopnia

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkiem Mechatronika oglądając filmy, przygotowane specjalnie dla Was!

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia I i II stopnia, stacjonarne S oraz niestacjonarne w trybie zaocznym NZ na następujących kierunkach:
ete Elektrotechnika S I NZ I S II NZ II
en Energetyka S I NZ I
inf Informatyka S I NZ I
IwSiUE Informatyka w systemach i układach elektronicznych S I
mech Mechatronika S I NZ I S II NZ II
ee Electrical Engineering S I S II 
io Inżynieria Ogólna S I 

Opis kierunku

Kierunek Elektrotechnika (ete) jest unikalnym w Politechnice Śląskiej kierunkiem kształcenia, który dzięki swojej uniwersalności daje od wielu lat naszym absolwentom najszersze możliwości znalezienia zatrudnienia w przemyśle. Absolwenci naszego kierunku Elektrotechnika są od wielu lat i będą nadal w przyszłości poszukiwani przez przemysł, ponieważ istnienie jakiejkolwiek produkcji przemysłowej w kraju czy na świecie wymaga zawsze i w każdym przypadku wytworzenia energii elektrycznej, przesłania tej energii, jej rozdzielenia, przemian i dostosowania do wymagań odbiorcy, ochrony życia pracowników a także sterowania i nadzorowania ruchem maszyn, napędów czy urządzeń, które wytwarzają wszystkie bez wyjątku dobra konsumpcyjne codziennie kupowane i użytkowane przez wszystkich ludzi.

W zachodnim przemyśle tzw. służby utrzymania ruchu to najlepiej opłacane stanowiska pracy w przemyśle (lepiej nawet niż w medycynie i IT). Bez nich bowiem nie jest możliwe funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, transportu, rolnictwa, rozrywki, dostarczania usług, zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia co przekłada się wprost na funkcjonowanie społeczeństwa. Aby zdać sobie sprawę z ważności i roli inżynierów Elektrotechniki w społeczeństwie można zrobić doświadczenie myślowe: jak dałbym sobie radę gdyby w Polsce przez 30 dni nie było dostępu do energii elektrycznej. Samochody są bezużyteczne, transport nie ma paliw, nie ma żywności na rynku, nie ma komunikacji telefonicznej, nie ma sprzedaży w sklepach, nie ma dostępu do pieniędzy w bankach, nie działa kanalizacja, nie ma dostępu do wody w miastach.

To pokazuje jak ważną i podstawową dziedziną wiedzy jest Elektrotechnika oraz jaką ma fundamentalną rolę w funkcjonowaniu rozwiniętych społeczeństw. Zapotrzebowanie na specjalistów Elektrotechniki jest stabilne i jak widać może tylko rosnąć.

Na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarach-kierunkach dyplomowania:

 • wytwarzania energii czyli elektroenergetyki, przesyłu energii, zabezpieczeń przesyłu energii, dystrybucji energii elektrycznej,
 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zarządzania energią w inteligentnych internetowych sieciach Smart Grid, magazynowania energii w zasobnikach, tworzenia nowej energetyki rozproszonej,
 • automatyki przemysłowej, pomiarów elektrycznych, elektroniki analogowej i cyfrowej, komputerowych systemów pomiarowych,
 • robotyki, energoelektroniki przemysłowej i przetwarzania energii, sterowania napędami elektrycznymi,
 • projektowania, zabezpieczania oraz diagnozowania i eksploatacji maszyn elektrycznych i systemów elektrycznych w przemyśle, diagnostyki i eksploatacji nowoczesnych układów samochodowych, projektowania i eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Specjalności

Studia I stopnia:
  • inżynieria elektryczna (S, NZ)
Studia II stopnia:
  • AME- automatyka i metrologia elektryczna (S, NZ)
  • EE- elektroenergetyka (S, NZ)
  • SEPT- systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie (S, NZ)
  • PUE-przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, NZ)
  • SyMe- systemy mechatroniczne (S, NZ)
  • EP- elektronika przemysłowa (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia – stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Energetyka (en) jest nabycie unikalnej w skali kraju wiedzy i umiejętności niezbędnych inżynierowi w okresie rozpoczętej właśnie przebudowy znanej nam tradycyjnej wielkoskalowej energetyki monopolistycznej opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) do przyszłej rozproszonej energetyki zrównoważonej, która będzie wykazywała wyższą efektywność energetyczną, będzie oparta na różnych źródłach energii odnawialnej (w tym pozyskiwanej w procesach utylizacji odpadów), a co najważniejsze będzie tworzona przez społeczeństwo. Nowoczesna energetyka będzie zarządzana nie przez monopolistyczne przedsiębiorstwa lecz przez prosumentów (czyli połączenie producenta i konsumenta energii) za pomocą informatycznych rozwiązań infrastruktury smart grid. Nastąpi bardzo silne związanie wytwarzania energii w mikroźródłach z Internetem, który będzie umożliwiał sprzedaż i kupowanie tej energii.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia:

 • ma wiedzę inżynierską z zakresu matematyki, fizyki i biologii zjawisk przyrodniczych w energetyce odnawialnej,
 • ma wiedzę inżynierską wiedzę z zakresu elektrotechniki, działania i budowy tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, a także termodynamiki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, co pozwala projektować i konstruować prosumenckie mikroinstalacje energetyczne oraz inteligentne prosumenckie sieci energetyczne,
 • zna ekonomię i makroekonomię oraz inżynierię finansową, co pozwala na prowadzenie analiz z zakresu efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 • zna regulacje prawne (unijne, krajowe) dotyczące ryzyka ekonomicznego w procesie zmian energetyki od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej do inteligentnej energetyki rozproszonej,
 • zna zagadnienia urbanistyczne z dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego,
 • jest w stanie utworzyć własne innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, ale także może być zatrudniany w firmach/przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku studiów Energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy:

 1. w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii, jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city,
 2. jako kadra na potrzeby szerokiego rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 3. jako kadra dla przemysłu ICT, korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz zarządzania infrastrukturą w segmencie samorządowym,
 4. jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych oraz władz regionalnych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • Energetyka prosumencka
W ramach specjalności moduły wybieralne:
 • Zasoby i technologie odnawialne,
 • Technologie smart grid,
 • Energetyka prosumencka,
 • Synergetyka.

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Informatyka (inf) na Wydziale Elektrycznym jest nowoczesnym kierunkiem, powstałym w 2008 roku. Łączy on najnowocześniejsze technologie informatyczne z wiedzą z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kształcenie jest zorientowane na zdobycie umiejętności programowania w wybranych językach programowania z zastosowaniem nowych technologii i metod.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są środowiska programistyczne, które przygotowują inżynierów informatyków do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Proces kształcenia, który rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych zagadnień związanych z programowaniem, ewoluuje przez programowanie obiektowe, z uwzględnieniem wiedzy o algorytmach i strukturach danych oraz aplikacje mobilne i sieciowe do zaawansowanych zagadnień z informatyki. Studenci poznają metody prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o inżynierię oprogramowania.

Bogata oferta edukacyjna obejmuje informatykę użytkową z elementami baz danych, systemów multimedialnych i programowania równoległego i rozproszonego, systemów wbudowanych dla nowoczesnych rozwiązań sprzętowych w systemach czasu rzeczywistego i automatyki samochodowej oraz układy związane z robotyzacją i automatyzacją procesów przemysłowych. Program studiów został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów i dostosowany do aktualnych wymogów rynków pracy. Absolwenci kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym stanowią wartościową kadrę docenianą przez pracodawców.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • informatyka w systemach elektrycznych (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Przyczyną uruchomienia nowego kierunku studiów „Informatyka w systemach i układach elektronicznych” jest silne zapotrzebowanie nowoczesnego przemysłu na absolwentów uczelni technicznych, którzy posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno z zakresu wybranych elementów informatyki, jak i jej zastosowaniu w układach elektronicznych i szeroko rozumianych systemach, których wspólnym mianownikiem jest ich zasilanie energią elektryczną.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia:

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki (języki i paradygmaty programowania, algorytmy i struktury danych, architektura systemów komputerowych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, bazy danych, inżynieria oprogramowania, systemy wbudowane, problemy społeczne i zawodowe informatyki) oraz podstawowe umiejętności o charakterze praktycznym w tych obszarach informatyki, które mają duże znaczenie praktyczne,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, pozwalające na realizację zadań dotyczących zastosowania informatyki w elektrotechnice oraz wymagających łączenia wiedzy z obu tych dyscyplin,
 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów pomiarowych, pomiarów różnych wielkości fizycznych oraz przesyłania danych z tych systemów poprzez łącza teleinformatyczne i telekomunikacyjne,
 • potrafi, indywidualnie lub pracując w zespole, rozwiązywać problemy wymagające wiedzy i umiejętności z różnych obszarów informatyki, elektroniki i elektrotechniki,
 • ma umiejętność realizacji przedsięwzięć informatycznych realizowanych zespołowo oraz potrafi prezentować i dokumentować wyniki z przebiegu i realizacji tego zadania,
 • umie wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prezentować i dokumentować uzyskane wyniki,
 • potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • potrafi porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, dotyczące w szczególności informatyki, elektroniki i elektrotechniki,
 • zna zagrożenia wynikające z użytkowania urządzeń elektrycznych i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zna trendy rozwojowe informatyki oraz elektroniki i teleinformatyki i jest świadomy problemów współczesnej nauki, jej związków z otoczeniem, wynikających z tego implikacji, istniejących uwarunkowań i ograniczeń w pracy inżyniera,
 • zna podstawy stosowania prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej,
 • ma wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ma umiejętność formułowania opinii oraz dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami.

Specjalności

Studia I stopnia:

 • cztery ścieżki dyplomowania do wyboru:
Ścieżka dyplomowania A Programowanie równoległe i rozproszone. Architektury maszyn równoległych wg klasyfikacji Flynna. Prawo Moore'a. Przetwarzanie rozproszone Dyrektywy zrównoleglające w środowisku OpenMP. Narzędzia Intel Parallel Studio. Programowanie kart graficznych w technologii CUDA Mechanizmy komunikacji międzyprocesowej Elementy programowania specyficzne dla maszyn z pamięcią wspólną.  Podstawy kryptografii i kodowania.  Archiwizacja i kompresja danych. Programowanie w elektrotechnice. Grafika ruchoma. Pojęcie i podstawy algorytmów kompresji danych, algorytm Huffmana, algorytm LZW, specjalistyczne algorytmy kompresji danych multimedialnych. Metody kompresji obrazów, kompresja dźwięku, kompresja obrazów ruchomych. Podstawy algorytmów: JPEG, MPEG-3, MPEG-4 i ich przykładowe implementacje. Renderowanie i animacja sprite'ów. Tworzenie modeli trójwymiarowych. Transformacje i animacja modeli trójwymiarowych. Teksturowanie i oświetlenie powierzchni. Łączenie elementów grafiki dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej.
Ścieżka dyplomowania B Blok specjalnościowy B obejmuje przedmioty dotyczące zastosowań informatyki w przemysłowych systemach, sterowania, monitorowania i wizualizacji. Szczegółowy program przedmiotów zawiera ogólną charakterystykę sterowników programowalnych, wybrane elementy programowania sterowników w językach tekstowych wysokiego poziomu zgodnie z normą IEC 61131-3 w tym charakterystykę typów danych oraz instrukcji języka programowania na przykładzie języka SCL, interfejsy i protokoły komunikacyjne wykorzystywane do komunikacji pomiędzy sterownikami oraz innymi urządzeniami w tym panelami HMI (ang. Human Machine Interface) obsługującymi graficzny interfejs użytkownika, podstawy tworzenia oprogramowania służącego do interakcji z użytkownikiem na bazie narzędzi SCADA, programowanie odczytu danych z różnych układów sensorycznych generujących sygnały analogowe lub dostępnych za pośrednictwem wybranych sieci przemysłowych, podstawy wykorzystania układów wizyjnych współpracujących ze złożonymi systemami sterowania, wprowadzenie do programowanie systemów bezpieczeństwa zintegrowanego, podstawy budowy i działania systemów baz danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na przykładzie systemów CRM, ERP, MES oraz elementy projektowania i programowania aplikacji przy użyciu oprogramowania obsługującego wirtualne środowiska produkcyjne w tym środowiska do programowania robotów przemysłowych.
Ścieżka dyplomowania C

Fotoniczna i optoelektroniczna sensoryka. Telekomunikacja światłowodowa. Sieci FTTH i FTTx. Pasywne sieci optyczne – projektowanie, konfiguracje, pomiary. Technologie czujnikowe dla autonomicznych systemów mobilnych i inteligentnych. Narzędzia cyfrowe dla technik pomiarowych i systemów decyzyjnych. Mikroprocesorowe układy w zautomatyzowanych systemach metrologicznych i inteligentnym mieście. Programowanie układów mikroprocesorowych. Technologie czujnikowe dla ADAS (LIDAR, VIS/NIR kamery, aktywne i pasywne systemy podczerwieni). Czujniki światłowodowe, w tym optyczna tensometria FBG. Sensoryka do zabezpieczenia infrastruktury krytycznej i energetyki zero emisyjnej. Fotowoltaika i plazmonika. Narzędzia cyfrowe dla optoelektronicznej sensoryki rozłożonej. Spektrometryczne systemy pomiarowe w nauce, medycynie, ochronie środowiska, energetyce i systemach transportowych. Nanotechnologie oraz układy MEMS i MOEMS. Techniki terahercowe. Koncepcja Smart Grid (SG). Wybrane zastosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych w SG. Rozwiązania hardware’owe i software’owe w SG, protokoły komunikacyjne. Obszarowe systemy monitorowania (WAMS). Standardy SG z perspektywy technologicznej.

Ścieżka dyplomowania E Systemy automatyki budynkowej. Projektowanie systemów teleinformatycznych. Mikroprocesorowe systemy pomiarowe. Projektowanie systemów mikroprocesorowych. Projektowanie układów elektronicznych. Projektowanie urządzeń elektronicznych. Cyfrowe układy programowalne. Metoda zstępująca projektowania sieci komputerowych. Proces projektowania. Normy. Oprogramowanie symulacyjne. Metody CAD w projektowaniu sieci i systemów. Zasady projektowania sieci w pomieszczeniach. Przyłącza sieciowe. Oprogramowanie rozproszonych systemów pomiarowych. Wyświetlanie wyników pomiarowych. Wyświetlacze graficzne. Metody automatycznego sterowania domem. Zarządzanie zużyciem energii. . Urządzenia alarmowe. Rodzaje czujek ruchu, gazu, czadu, dymu i zalania. Układy automatycznego odcięcia gazu prądu i wody. Kontrola dostępu. Identyfikatory RFID. Zintegrowane sterowanie wszystkimi systemami w obiekcie. Sterowanie centralne i rozproszone.

 

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – w postępowaniu kwalifikacyjnym konieczne jest złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego na kierunku studiów, tj. odpowiednia liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Do obliczenia liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego wybranego przez kandydata przedmiotu dodatkowego (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka) zdawanego na poziomie rozszerzonym,

Opis kierunku

Kierunek Mechatronika (mech) na Wydziale Elektrycznym, Politechniki Śląskiej jest prowadzony od 2008 roku. Ten multidyscyplinarny kierunek obejmuje następujące tradycyjne kierunki kształcenia: Elektrotechnikę, Elektronikę i Telekomunikację, Mechanikę i Budowę Maszyn, Mechanikę Techniczną, Automatykę i Robotykę oraz Informatykę.

Ze względu na swoją złożoność studenci kierunku MECHATRONIKA odbywają zajęcia w laboratoriach trzech Wydziałów Politechniki Śląskiej, odbierając wykształcenie w zakresie następujących zagadnień:

 • na Wydziale Elektrycznym, z zakresu: podstaw elektrotechniki, teorii obwodów, analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów, mechaniki pojazdowej, syntezy układów elektrycznych i mechatronicznych, procesorów sygnałowych oraz sztucznej inteligencji, miernictwa i systemów pomiarowych, elektroniki oraz techniki mikroprocesorowej, techniki inżynierskiej, optoelektroniki i sensoryki, energoelektroniki i teorii napędów oraz w zakresie tematyki dotyczącej niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • na Wydziale Górnictwa i Geologii, z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa i inżynierii wytwarzania oraz teorii maszyn i mechanizmów,
 • na Wydziale Automatyki, Eektroniki i Informatyki, z zakresu automatyki i teorii sterowania.

Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i techniki. Jest jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania, co pozwala nabyć umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii, z zakresu: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa w celu rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Studia na kierunku MECHATRONIKA na Wydziale Elektrycznym są przede wszystkim ukierunkowane na:

 • szeroką wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki i elektroniki,
 • wiodącą rolę projektów inżynierskich oraz ćwiczeń laboratoryjnych (metodologia: Problem – Based Learning),
 • stały i systematyczny rozwój umiejętności prezentacji ustnej i pisemnej (communication skills),
 • możliwie szeroką implementacje technicznego języka angielskiego,

Absolwent kierunku Mechatronika na Wydziale Elektrycznym posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych integrujących mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę i informatykę a także umiejętności: programowania robotów przemysłowych i mobilnych, programowania sterowników programowalnych, umiejętność obsługi przekształtników energoelektronicznych.

Sylwetka Absolwenta studiów dualnych II stopnia:

 • Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, układów elektrycznych, elektronicznych, automatyki i robotyki oraz sztucznej inteligencji,
 • Posiada kompetencje z zakresu projektowania i realizacji diagnostyki przemysłowych systemów mechatronicznych uzyskane w trakcie realizacji 3 staży i 2 praktyk przemysłowych.
 • Absolwent posiada kompetencje z zakresu informatyki i programowania, pozwalające na korzystanie z przemysłowych sieci komputerowych, aplikacji sieciowych oraz technologii BIG DATA, a także stosowanie komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych z zakresu mechatroniki.
 • Posiada umiejętności umożliwiające dokonanie analizy i syntezy układów mechatronicznych z użyciem technik elementów skończonych, systemów CAD i systemów szybkiego prototypowania.
 • Dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w Przemyśle 4.0.
 • Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji układów automatyki przemysłowej i budynkowej.
 • Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej.

 

Inżynier mechatronik to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wciąż wzrasta.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • mechatronika (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia – stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia – stacjonarne dualne(S II)

 • profil: praktyczny (studia dualne)
 • czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry
 • Termin naboru: rekrutacja zimowa
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • Specjalność: mechatronika przemysłowa
 • kryteria przyjęć – Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Studia II stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Kierunek Elektrotechnika jest prowadzony również w języku angielskim, jako Electrical Engineering (ee). Kurs przeznaczony jest głównie dla studentów zagranicznych i od kilku lat cieszy się powodzeniem wśród studentów z Europy Zachodniej, Azji, Bliskiego Wschodu, oraz Ameryki Południowej. Absolwenci naszego kierunku Elektrotechnika są od wielu lat i będą nadal w przyszłości poszukiwani przez przemysł, ponieważ istnienie jakiejkolwiek produkcji przemysłowej w kraju czy na świecie wymaga zawsze i w każdym przypadku wytworzenia energii elektrycznej, przesłania tej energii, jej rozdzielenia, przemian i dostosowania do wymagań odbiorcy, ochrony życia pracowników a także sterowania i nadzorowania ruchem maszyn, napędów czy urządzeń, które wytwarzają wszystkie bez wyjątku dobra konsumpcyjne codziennie kupowane i użytkowane przez wszystkich ludzi.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków
 • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
 • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
 • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
 • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
 • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.
Studia stacjonarne I stopnia
  • profil: ogólnoakademicki
  • termin naboru: rekrutacja letnia
  • język prowadzenia zajęć: angielski
  • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
  • uzyskany tytuł: inżynier
  • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Studia stacjonarne II stopnia
  • profil: ogólnoakademicki
  • termin naboru: rekrutacja zimowa
  • język prowadzenia zajęć: angielski
  • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
  • uzyskany tytuł: magister inżynier
  • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania (realizowane na V, VI i VII semestrze), do wyboru:
  • inżynieria elektryczna (realizowana przez pracowników Wydziału Elektrycznego)
  • inżynieria mechaniczna (realizowana przez pracowników Wydziału Mechanicznego Technologicznego)
  • inżynieria środowiska (realizowana przez pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki)
  • inżynieria transportowa (realizowana przez pracowników Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej)

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek Inżynieria Ogólna jest pierwszym w Polsce kierunkiem studiów inżynierskich, który tak szeroko i oryginalnie przygotowuje absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłowych. Ten kierunek powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przemysłu na inżynierów o szerokiej wiedzy (bez potrzeby kierowania ich na kursy doszkalające). Unikalność i oryginalność programu studiów oraz wypełnienie wymagań przemysłu na szeroką wiedzę polega na tym, że:

 • studenci na I i II semestrze realizują program studiów uwspólniony dla całej Politechniki. Są to zajęcia ogólnoakademickie takie jak np. fizyka, matematyka, podstawy informatyki, język obcy, rozwiązywanie różnych problemów inżynierskich. Dzięki temu bardzo łatwo jest zmieniać studentom kierunki (po I lub po II semestrze) w ramach całej Politechniki,
 • studenci na III i IV semestrze mają nadal wspólne zajęcia ogólnoinżynierskie (np. podstawy: elektrotechniki, mechaniki, termodynamiki, pomiary inżynierskie) ale też pakiet zajęć profilowanych pod przyszłe sektory gospodarki: inżynieria elektryczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska i inżynieria transportu. Te zajęcia profilowane pozwalają wybrać pożądaną ścieżkę dyplomowania- tak aby była zgodna w własnymi pasjami i zainteresowaniami czy firmami w jakich się chce pracować.
 • studenci dopiero na V, VI, VII studiują na określonej przez siebie sprofilowanej pod firmę/branżę gospodarki ścieżce dyplomowania i realizują w niej swój projekt inżynierski.

Dlaczego warto wybrać kierunek Inżynieria Ogólna:

 • rozpoczynając studia inżynierskie nie musisz od razu profilować swojego zawodu, stajesz się stopniowo inżynierem i odkrywasz w trakcie kilku semestrów swoje zainteresowania,
 • zawsze możesz po I lub II semestrze łatwo przenieść się na inny kierunek Politechniki Śląskiej, jeśli stwierdzisz, że już wiesz w jakiej firmie czy branży gospodarki będziesz chciał pracować po studiach, wtedy nie potrzebujesz dodatkowego roku na podjęcie tej ważnej w życiu decyzji o profilowaniu studiów,
 • łatwo możesz po I lub II semestrze przenieść się z innych Wydziałów na kierunek Inżynieria Ogólna jeśli uznasz, że pierwotnie wybrany kierunek nie odpowiada Twoim zainteresowaniom lub że inny kierunek zbyt wcześnie przekazuje Ci wiedzę sprofilowaną a Ty potrzebujesz więcej czasu na podjęcie decyzji jakim inżynierem chcesz być w przyszłości,
 • rozwijające się zainteresowania wiedzą inżynierską z czterech głównych dziedzin przemysłu pozwalają Ci wybrać od V semestru pożądaną ścieżkę dyplomowania, masz jeszcze trzy semestry na zdobycie wiedzy sprofilowanej specjalistycznej,
 • kładziemy dużą rolę do kształcenia w oparciu o projekty grupowe oraz nowoczesne metody rozwiązywania problemów inżynierskich,
 • masz do wyboru różnorodność modułów wybieralnych prowadzonych w blokach,
 • zajęcia realizowane przez specjalistów z wielu branż,
 • Praktyki i projekty mające na celu rozwój kompetencji oczekiwanych przez branżę.
 • Pomimo, że kończąc studia będziesz sprofilowanym inżynierem to dodatkowo uzyskach istotną dla firm szerszą niż twoi konkurenci wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu.
 • Masz możliwość pozyskania pracy w wielu firmach inżynieryjnych i projektowych, np. w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem produkcji i automatyzacją procesów, biurach konstrukcyjnych elementy mechaniczne i elektryczne, służbach utrzymania ruchu przedsiębiorstw, ochroną środowiska, energetyce, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich przy zastosowaniu zasad inżynierii, nauk ścisłych i matematyki.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi grupami inżynierów różnych branż przemysłowych.
 • Umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespołach inżynierów różnych branż oraz umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
 • Umiejętność opracowywania i przeprowadzania odpowiednich eksperymentów, analizowania i interpretowania danych oraz wykorzystywania oceny inżynierskiej do wyciągania wniosków.
 • Umiejętność zastosowania projektu inżynierskiego do wytwarzania rozwiązań spełniających określone potrzeby.

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • inżynieria elektryczna
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria transportowa

Kierunek międzywydziałowy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie