A A+ A++

Studia I i II stopnia

Studia I i II stopnia

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej prowadzi studia I i II stopnia, stacjonarne S oraz niestacjonarne w trybie zaocznym NZ na następujących kierunkach:

ete ElektrotechnikaS I NZ I S II NZ II
en EnergetykaS I NZ I
inf InformatykaS I NZ I
mech MechatronikaS I NZ I S II NZ II

Wydział Elektryczny prowadzi również studia w języku wykładowym angielskim na wybranych kierunkach studiów (więcej informacji na stronie www).

Opis kierunku

Kierunek Elektrotechnika (ete) jest unikalnym w Politechnice Śląskiej kierunkiem kształcenia, który dzięki swojej uniwersalności daje od wielu lat naszym absolwentom najszersze możliwości znalezienia zatrudnienia w przemyśle. Absolwenci naszego kierunku Elektrotechnika są od wielu lat i będą nadal w przyszłości poszukiwani przez przemysł, ponieważ istnienie jakiejkolwiek produkcji przemysłowej w kraju czy na świecie wymaga zawsze i w każdym przypadku wytworzenia energii elektrycznej, przesłania tej energii, jej rozdzielenia, przemian i dostosowania do wymagań odbiorcy, ochrony życia pracowników a także sterowania i nadzorowania ruchem maszyn, napędów czy urządzeń, które wytwarzają wszystkie bez wyjątku dobra konsumpcyjne codziennie kupowane i użytkowane przez wszystkich ludzi.

W zachodnim przemyśle tzw. służby utrzymania ruchu to najlepiej opłacane stanowiska pracy w przemyśle (lepiej nawet niż w medycynie i IT). Bez nich bowiem nie jest możliwe funkcjonowanie firm, przedsiębiorstw, transportu, rolnictwa, rozrywki, dostarczania usług, zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia co przekłada się wprost na funkcjonowanie społeczeństwa. Aby zdać sobie sprawę z ważności i roli inżynierów Elektrotechniki w społeczeństwie można zrobić doświadczenie myślowe: jak dałbym sobie radę gdyby w Polsce przez 30 dni nie było dostępu do energii elektrycznej. Samochody są bezużyteczne, transport nie ma paliw, nie ma żywności na rynku, nie ma komunikacji telefonicznej, nie ma sprzedaży w sklepach, nie ma dostępu do pieniędzy w bankach, nie działa kanalizacja, nie ma dostępu do wody w miastach.

To pokazuje jak ważną i podstawową dziedziną wiedzy jest Elektrotechnika oraz jaką ma fundamentalną rolę w funkcjonowaniu rozwiniętych społeczeństw. Zapotrzebowanie na specjalistów Elektrotechniki jest stabilne i jak widać może tylko rosnąć.

Na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego studenci mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarach-kierunkach dyplomowania:

 • wytwarzania energii czyli elektroenergetyki, przesyłu energii, zabezpieczeń przesyłu energii, dystrybucji energii elektrycznej,
 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zarządzania energią w inteligentnych internetowych sieciach Smart Grid, magazynowania energii w zasobnikach, tworzenia nowej energetyki rozproszonej,
 • automatyki przemysłowej, pomiarów elektrycznych, elektroniki analogowej i cyfrowej, komputerowych systemów pomiarowych,
 • robotyki, energoelektroniki przemysłowej i przetwarzania energii, sterowania napędami elektrycznymi,
 • projektowania, zabezpieczania oraz diagnozowania i eksploatacji maszyn elektrycznych i systemów elektrycznych w przemyśle, diagnostyki i eksploatacji nowoczesnych układów samochodowych, projektowania i eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • inżynieria elektryczna (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • automatyka i metrologia elektryczna (S, NZ)
 • elektroenergetyka (S, NZ)
 • maszyny elektryczne oraz inżynieria elektryczna w transporcie (S, NZ)
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, NZ)
 • systemy mechatroniczne i elektromechaniczne (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia – stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Energetyka (en) jest nabycie unikalnej w skali kraju wiedzy i umiejętności niezbędnych inżynierowi w okresie rozpoczętej właśnie przebudowy znanej nam tradycyjnej wielkoskalowej energetyki monopolistycznej opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych (węgla i ropy naftowej) do przyszłej rozproszonej energetyki zrównoważonej, która będzie wykazywała wyższą efektywność energetyczną, będzie oparta na różnych źródłach energii odnawialnej (w tym pozyskiwanej w procesach utylizacji odpadów), a co najważniejsze będzie tworzona przez społeczeństwo. Nowoczesna energetyka będzie zarządzana nie przez monopolistyczne przedsiębiorstwa lecz przez prosumentów (czyli połączenie producenta i konsumenta energii) za pomocą informatycznych rozwiązań infrastruktury smart grid. Nastąpi bardzo silne związanie wytwarzania energii w mikroźródłach z Internetem, który będzie umożliwiał sprzedaż i kupowanie tej energii.

Absolwent po ukończeniu studiów pierwszego stopnia:

 • ma wiedzę inżynierską z zakresu matematyki, fizyki i biologii zjawisk przyrodniczych w energetyce odnawialnej,
 • ma wiedzę inżynierską wiedzę z zakresu elektrotechniki, działania i budowy tradycyjnego systemu elektroenergetycznego, a także termodynamiki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, co pozwala projektować i konstruować prosumenckie mikroinstalacje energetyczne oraz inteligentne prosumenckie sieci energetyczne,
 • zna ekonomię i makroekonomię oraz inżynierię finansową, co pozwala na prowadzenie analiz z zakresu efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 • zna regulacje prawne (unijne, krajowe) dotyczące ryzyka ekonomicznego w procesie zmian energetyki od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej do inteligentnej energetyki rozproszonej,
 • zna zagadnienia urbanistyczne z dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego,
 • jest w stanie utworzyć własne innowacyjne mikroprzedsiębiorstwo, ale także może być zatrudniany w firmach/przedsiębiorstwach.

Absolwenci kierunku studiów Energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy:

 1. w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych odnawialnych źródeł energii, jako projektanci i konstruktorzy instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart city,
 2. jako kadra na potrzeby szerokiego rynku interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych, projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych,
 3. jako kadra dla przemysłu ICT, korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych, oraz zarządzania infrastrukturą w segmencie samorządowym,
 4. jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych oraz władz regionalnych.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • Energetyka prosumencka
W ramach specjalności moduły wybieralne:
 • Zasoby i technologie odnawialne,
 • Technologie smart grid,
 • Energetyka prosumencka,
 • Synergetyka.

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Informatyka (inf) na Wydziale Elektrycznym jest nowoczesnym kierunkiem, powstałym w 2008 roku. Łączy on najnowocześniejsze technologie informatyczne z wiedzą z zakresu szeroko rozumianej elektrotechniki. Kształcenie jest zorientowane na zdobycie umiejętności programowania w wybranych językach programowania z zastosowaniem nowych technologii i metod.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są środowiska programistyczne, które przygotowują inżynierów informatyków do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Proces kształcenia, który rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych zagadnień związanych z programowaniem, ewoluuje przez programowanie obiektowe, z uwzględnieniem wiedzy o algorytmach i strukturach danych oraz aplikacje mobilne i sieciowe do zaawansowanych zagadnień z informatyki. Studenci poznają metody prowadzenia projektów informatycznych w oparciu o inżynierię oprogramowania.

Bogata oferta edukacyjna obejmuje informatykę użytkową z elementami baz danych, systemów multimedialnych i programowania równoległego i rozproszonego, systemów wbudowanych dla nowoczesnych rozwiązań sprzętowych w systemach czasu rzeczywistego i automatyki samochodowej oraz układy związane z robotyzacją i automatyzacją procesów przemysłowych. Program studiów został opracowany przez wysokiej klasy specjalistów i dostosowany do aktualnych wymogów rynków pracy. Absolwenci kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym stanowią wartościową kadrę docenianą przez pracodawców.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • informatyka w systemach elektrycznych (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Opis kierunku

Kierunek Mechatronika (mech) na Wydziale Elektrycznym, Politechniki Śląskiej jest prowadzony od 2008 roku. Ten multidyscyplinarny kierunek obejmuje następujące tradycyjne kierunki kształcenia: Elektrotechnikę, Elektronikę i Telekomunikację, Mechanikę i Budowę Maszyn, Mechanikę Techniczną, Automatykę i Robotykę oraz Informatykę.

Ze względu na swoją złożoność studenci kierunku MECHATRONIKA odbywają zajęcia w laboratoriach trzech Wydziałów Politechniki Śląskiej, odbierając wykształcenie w zakresie następujących zagadnień:

 • na Wydziale Elektrycznym, z zakresu: podstaw elektrotechniki, teorii obwodów, analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnałów, mechaniki pojazdowej, syntezy układów elektrycznych i mechatronicznych, procesorów sygnałowych oraz sztucznej inteligencji, miernictwa i systemów pomiarowych, elektroniki oraz techniki mikroprocesorowej, techniki inżynierskiej, optoelektroniki i sensoryki, energoelektroniki i teorii napędów oraz w zakresie tematyki dotyczącej niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • na Wydziale Górnictwa i Geologii, z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, materiałoznawstwa i inżynierii wytwarzania oraz teorii maszyn i mechanizmów,
 • na Wydziale Automatyki, Eektroniki i Informatyki, z zakresu automatyki i teorii sterowania.

Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i techniki. Jest jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania, co pozwala nabyć umiejętności łączenia różnych dziedzin inżynierii, z zakresu: mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz materiałoznawstwa w celu rozwiązania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych.

Studia na kierunku MECHATRONIKA na Wydziale Elektrycznym są przede wszystkim ukierunkowane na:

 • szeroką wiedzę interdyscyplinarną ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki i elektroniki,
 • wiodącą rolę projektów inżynierskich oraz ćwiczeń laboratoryjnych (metodologia: Problem – Based Learning),
 • stały i systematyczny rozwój umiejętności prezentacji ustnej i pisemnej (communication skills),
 • możliwie szeroką implementacje technicznego języka angielskiego,

Absolwent kierunku Mechatronika na Wydziale Elektrycznym posiada umiejętność rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań projektowych i badawczych integrujących mechanikę, elektronikę, elektrotechnikę i informatykę a także umiejętności: programowania robotów przemysłowych i mobilnych, programowania sterowników programowalnych, umiejętność obsługi przekształtników energoelektronicznych.

Sylwetka Absolwenta studiów dualnych II stopnia:

 • Absolwent po ukończeniu studiów drugiego stopnia ma rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, układów elektrycznych, elektronicznych, automatyki i robotyki oraz sztucznej inteligencji,
 • Posiada kompetencje z zakresu projektowania i realizacji diagnostyki przemysłowych systemów mechatronicznych uzyskane w trakcie realizacji 3 staży i 2 praktyk przemysłowych.
 • Absolwent posiada kompetencje z zakresu informatyki i programowania, pozwalające na korzystanie z przemysłowych sieci komputerowych, aplikacji sieciowych oraz technologii BIG DATA, a także stosowanie komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych z zakresu mechatroniki.
 • Posiada umiejętności umożliwiające dokonanie analizy i syntezy układów mechatronicznych z użyciem technik elementów skończonych, systemów CAD i systemów szybkiego prototypowania.
 • Dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w Przemyśle 4.0.
 • Ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i realizacji układów automatyki przemysłowej i budynkowej.
 • Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej.

 

Inżynier mechatronik to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a zapotrzebowanie na absolwentów tej specjalności wciąż wzrasta.

Specjalności

Studia I stopnia:
 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, NZ)
Studia II stopnia:
 • mechatronika (S, NZ)

Studia I stopnia – stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – matematyka (poziom podstawowy) z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny oraz przedmiot dodatkowy do wyboru: matematyka rozszerzona, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka. Kandydatom, którzy zdawali starą maturę, oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji zostaną przeliczone na punkty.

Studia I stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

Studia II stopnia – stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – dostępne na www.rekrutacja.polsl.pl .

Studia II stopnia – stacjonarne dualne(S II)

 • profil: praktyczny (studia dualne)
 • czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry
 • Termin naboru: rekrutacja zimowa
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • Specjalność: mechatronika przemysłowa
 • kryteria przyjęć – Kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

Studia II stopnia – niestacjonarne, tryb zaoczny (NZ II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier
 • kryteria przyjęć – zasady przyjęć jak na studia stacjonarne.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie