A A+ A++

Laboratoria Katedry Elektroenergetyki i Sterowania Układów

Laboratorium Urządzeń i Instalacji Elektrycznych

Laboratorium urządzeń i instalacji elektrycznych (sala 812) pozwala na wykonywanie prac naukowo badawczych w zakresie badania elementów instalacji elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia, w tym ochrona przeciwporażeniowa, częściowo przewody), badania niektórych urządzeń elektrycznych (np. aparatura łączeniowa z wyjątkiem pomiarów zwarciowych), badania parametrów jakości napięcia w instalacjach i sieciach elektrorenergetycznych i wykonywania pomiarów z zakresu techniki oświetleniowej, jednakże w ograniczonym zakresie (tylko mierniki natężenia oświetlenia – luksomierze – pozwalają na wykonywanie pomiarów profesjonalnych).

Laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Laboratorium znajduje się w salach: 803, 809 i 15e, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Laboratorium dysponuje dwoma generatorami udarów napięciowych o wartościach maksymalnych napięcia 220 kV i 300 kV oraz transformatorami probierczymi głównie TP 60 oraz TP 110 o maksymalnej wartości skutecznej napięć wyjściowych odpowiednio 60 kV oraz 110 kV. Poszczególne stanowiska, w zależności od potrzeb wyposażone są m.in. w: iskierniki pomiarowe, dzielniki wysokiego napięcia oraz kilowoltomierze. W sali 15e zostało zlokalizowane stanowisko do pomiarów wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokiego napięcia. W celu możliwie dużego obniżenia poziomu zakłóceń w sali 15e został wykonany metalowy, ciągły ekran. Ekran połączono z niezależnym (dedykowanym tylko tej sali) uziomem, a instalacja stanowiska została odseparowana od instalacji zasilającej inne laboratoria. Dzięki tym zabiegom poziom zakłóceń zewnętrznych w sali 15e nie przekracza zaleceń stosownych norm. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru wyładowań niezupełnych wyposażone jest m.in. w skomputeryzowany miernik TE-571 (Haefely-Trench) wraz z dedykowanym mu osprzętem oraz kilowoltomierz KVM100 (Phenix Technologies). Obecnie stanowisko to wykorzystywane jest głównie do prac naukowo-badawczych.

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów

Laboratorium Techniki Wielkich Prądów znajduje się w sali 15, w budynku A Wydziału Elektrycznego. Wyposażone jest m.in. w transformatory wielkoprądowe o prądzie ciągłym do 5,4 kA wraz z dedykowanymi im układami zasilania oraz regulacji, wymuszalniki (zadajniki) prądowe oraz zespoły prostownicze 0,4 kA. Poszerzeniem możliwości laboratorium jest również stanowisko do badania wpływu drgań mechanicznych (symulacja drgań eolskich) na współpracę elementów osprzętu napowietrznych linii izolowanych. W laboratorium wielkich prądów możliwe jest wykonywanie badań związanych z występowaniem silnych pól elektrycznych i magnetycznych, oddziaływaniem sił elektrodynamicznych, występowaniem prądów wirowych, efektem zbliżenia, nagrzewaniem torów prądowych, występowaniem przetężeń w stanach zakłóceniowych. Wyposażenie pomiarowe stanowią m.in. kamera termowizyjna, przekładniki prądowe, oscyloskopowa sonda pomiarowa do 1000 A, cewki Rogowskiego oraz precyzyjny omomierz.

Laboratorium Automatyki Elektroenergetycznej

Laboratorium przeznaczone jest głównie dla realizacji celów dydaktycznych, jednakże jego wyposażenie (układy zasilania, stoły pomiarowe oraz podstawowa aparatura kontrolno-pomiarowa) oraz mobilna aparatura specjalistyczna, będąca w posiadaniu Instytutu, pozwalają na realizację wielu prac z dziedziny automatyki elektroenergetycznej.

Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej

Baza laboratoryjna jak i aparatura pomiarowo-badawcza, którą dysponuje Zespół Automatyki i informatyki w Elektroenergetyce ulega ciągłej modernizacji i wzbogaca się o najnowocześniejsze układy. Obecnie Laboratorium Cyfrowej Automatyki Zabezpieczeniowej dysponuje najnowocześniejszymi cyfrowymi zespołami automatyki zabezpieczeniowej (CZAZ) o otwartej architekturze. Do badań elementów i układów cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej wykorzystywany jest stół laboratoryjny wyposażony standardowo w kompletny zestaw urządzeń pomiarowych (amperomierze, woltomierze, miernik kąta, miernik czasu, itp.) i umożliwiający wymuszanie prądów o natężeniu nawet 100 A, jak i przenośny tester zabezpieczeń ARTES 440. Zaznaczyć należy, że wspomniany tester pozwala na wszechstronne badanie poszczególnych elementów funkcjonalnych jak i całych układów CZAZ w trybie ręcznym lub automatycznym, z możliwością wcześniejszego przygotowania poszczególnych testów i swobodnego kształtowania postaci sygnałów testujących. Dodatkowa przystawka do testera umożliwia podwyższenie generowanych przez tester prądów do wartości 75 A. Całość przeprowadzonych testów może zostać zebrana w postaci raportów końcowych testów sporządzanych automatycznie przez oprogramowanie testera zgodnie z obowiązującymi normami.

Obecna baza laboratoryjna umożliwia przeprowadzenie następujących badań:

  • badanie algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych dla celów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • badanie układów pośredniczących (przekładników napięciowych i transformatorów pośredniczących),
  • badanie systemów komunikacji pomiędzy systemami komputerowymi a zespołami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (zdalna zmiana parametrów funkcji zabezpieczeniowych, odczyt bieżących parametrów, śledzenie aktualnych wartości wielkości kryterialnych oraz wielkości przetworzonych),
  • badanie wymiany informacji między poszczególnymi zespołami zabezpieczeniowymi,
  • badanie możliwości wykorzystania sterowników mikroprocesorowych dla celów automatyki elektroenergetycznej (układy automatyki SPZ, SZR i SCO),badanie wpływu składowych zakłócających występujących w sygnałach wejściowych układów automatyki elektroenergetycznej na poprawność ich odwzorowania,
  • badanie poprawności działania cyfrowych algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych przy zmieniających się parametrach sygnałów wejściowych (np. zmiana w szerokich granicach częstotliwości sygnałów pomiarowych),
  • optymalizacja pracy algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych (czasu generacji stabilnej odpowiedzi),
  • badanie możliwości adaptacji funkcji pomiarowych i zabezpieczeniowych do zmieniających się warunków pracy obiektu chronionego.
 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie