A A+ A++

Aparatura Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do transferu AC/DC

Stanowisko pomiarowe umożliwiające komparacje termicznych wzorców napięcia przemiennego z najwyższą osiągalną dokładnością. Komparacje realizowane są w zakresie napięcia od 0,5 do 1000 V oraz w paśmie częstotliwości 10 Hz - 1 MHz. W skład stanowiska wchodzą wzorce wraz z odpowiednimi rezystorami zakresowymi. Integralną część stanowiska stanowią kalibratory napięcia stałego i przemiennego, nanowoltomierze oraz system kondycjonująco-przełączający. Aktualnie w laboratorium prowadzone są prace, których celem jest opracowanie i zbudowanie pierwotnego wzorca napięcia przemiennego (Projekt Rozwojowy nr NR01 0030 10, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Po zakończeniu projektu (rok 2014) laboratorium będzie dysponowało wzorcem napięcia przemiennego o parametrach metrologicznych porównywalnych z parametrami wzorców pierwotnych państw wysokorozwiniętych.

Komparator wzorców indukcyjności KWL-4

Komparator KWL-4 - zaprojektowany i wykonany przez naukowców z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej – umożliwia komparację wzorców indukcyjności własnej o jednakowych wartościach nominalnych przy częstotliwości 1000 Hz i 1592 Hz. Przyrząd o strukturze niezrównoważonego mostka transformatorowego mierzy bezpośrednio różnicę składowych rzeczywistych i urojonych porównywanych wzorców. Rozdzielczość pomiaru różnicy indukcyjności wynosi 1 nH, a błąd pomiaru nie przekracza 10 μH/H.

Termostat powietrzny z zestawem wzorów impedancji Tinsley i GenRad

Termostat powietrzny zapewnia stabilizację warunków środowiskowych (temperatury w zakresie od 15 do 80 °C) przy komparacjach wzorców impedancji. Przy konstrukcji termostatu zadbano, aby zapewniał on największą stabilność temperatury (na poziomie 0,02 °C) w zakresie temperatur od 20 do 25 °C. Termostat jest też wykorzystywany do badań współczynników temperaturowych wzorców impedancji i aparatury pomiarowej.

Precyzyjny mostek RLC Agilent E4980A

Przyrząd umożliwia wykonywania pomiarów parametrów schematu zastępczego szeregowego i równoległego elementów R, L, C w szerokim paśmie częstotliwości (20 Hz - 2 MHz) przy zachowaniu dokładności pomiaru na poziomie 0,05%. Możliwe są pomiary modułów impedancji, admitancji, pomiary przesunięć fazowych, czy współczynników dobroci cewek i strat dielektrycznych kondensatorów. Użytkownik może sam wybrać rodzaj wymuszenia i zdecydować przy jakiej wartości prądu bądź napięcia dokonywany będzie pomiar. Przyrząd, dzięki opcji wstępnej kalibracji układu (pomiary przy zwartym i rozwartym obwodzie pomiarowym), pozwala wyeliminować błędy spowodowane przez impedancje pasożytnicze dołączane szeregowo i równolegle do obiektu badanego.

Woltomierz wektorowy Lock-in Amplifier Stanford Research System SR830

SR830 umożliwia pomiar pomiar ekstremalnie małych (rzędu kilku nV) napięć przemiennych. Pomiar może być przeprowadzony nawet w sytuacji, gdy na mierzony sygnał nakładają się szumy o wartościach wielokrotnie większych niż sygnał mierzony. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w przyrządzie metody detekcji fazoczułej z pętlą sprzężenia fazowego (PLL) w celu wyodrębnienia sygnału o ściśle określonej częstotliwości i fazie. Szumy o częstotliwościach różniących się od częstotliwości sygnału mierzonego (sygnału odniesienia) są skutecznie eliminowane. Przyrząd umożliwia pomiar składowych ortogonalnych napięć, a także modułu i przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami doprowadzonymi na wejścia przyrządu.

Multimetr Agilent 3458A

Agilent 3458A jest wysokiej klasy multimetrem o max. rozdzielczości 8,5 cyfry, który umożliwia pomiar napięć stałych do 1000 V z niepewnością na poziomie ułamka μV/V, pomiar napięć przemiennych do 1000 V w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 10 MHz z niepewnością sięgającą 100 μV/V, pomiar prądów stałych do 1 A z niepewnością na poziomie 14 μA/A, pomiar prądów przemiennych do 1 A w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 100 kHz z niepewnością sięgającą 500 μA/A, dwu- lub czteroprzewodowy pomiar rezystancji do 1 GΩ z niepewnościami sięgającymi 2,2 μΩ/Ω i pomiar częstotliwości i okresu w paśmie od 1 Hz do 10 MHz z niepewnością 0,01%.

System Audio Precision SYS-2722

SYS-2722 jest najwyższej klasy sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym umożliwiającym generację i analizę sygnałów analogowych i cyfrowych o częstotliwości akustycznej. Umożliwia m.in. pomiary: amplitud, częstotliwości, współczynnika zniekształceń nieliniowych, szumów, fazy, pasma przenoszenia i przesłuchów dla analogowych i cyfrowych urządzeń audio, a także analizę spektralną z wykorzystaniem FFT. Dzięki wbudowanemu generatorowi dwukanałowemu system może być wykorzystywany jako źródło stabilnego sygnału dwufazowego.

Generator Modula 6150 firmy Schaffner

Znajduje on zastosowanie do testów odporności urządzeń na zaburzenia o charakterze szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST), wprowadzanych do linii zasilającej AC lub DC oraz do linii sygnałowych, interfejsowych i sterujących (pojemnościowa klamra sprzęgająca) wg PN-EN 61000-4-4. Testy odporności na zaburzenia przepięciowe (SURGE), wprowadzane do linii zasilających AC lub DC wg PN-EN 61000-4-5. Testy odporności na zmiany parametrów zasilania sieciowego 230 VAC (PQT) wg PN-EN 61000-4-11. Maksymalny poziom napięcia probierczego generatora wynosi 4,4 kV.

Symulator wyładowań elektrostatycznych NSG 435 firmy Schaffner

Znajduje on zastosowanie do testów odporności na wyładowania elektrostatyczne w powietrzu i kontaktowe (wymienne elektrody) wg PN-EN 61000-4-2. Model obwodu rozładowczego HBM (ciało ludzkie). Napięcia probiercze: do 15 kV dla wyładowań powietrznych i do 8 kV dla wyładowań kontaktowych. Maksymalne napięcie ładowania obwodu rozładowczego wynosi 16,5 kV.

Rejestrator / Generator AutoWave firmy EMTest

Umożliwia on rejestrację zaburzeń przewodzonych w dziedzinie czasu, pochodzących od urządzeń pokładowych pojazdów samochodowych (możliwość rejestracji na obiekcie rzeczywistym). Układ pozwala na testy odporności urządzeń na zaburzenia rzeczywiste, zaburzenia zdefiniowane przez producentów pojazdów samochodowych oraz na zaburzenia o kształcie przebiegu czasowego, opracowanego indywidualnie w dołączonym do przyrządu oprogramowaniu PC. Parametry: 4-kanałowy generator arbitralny oraz 2-kanałowy rejestrator. Częstotliwość próbkowania do 500 kS/s, wbudowany twardy dysk o pojemności 60 GB. Przyrząd współpracuje ze wzmacniaczem mocy (opcja pracy generatora), przetwarzającym sygnał ze składową stałą i zmienną w paśmie częstotliwości do 100 kHz i prądzie wyjściowym do 6 A.

Generator pola magnetycznego ciągłego o częstotliwości 50 Hz

Umożliwia on testy odporności na zaburzenia o charakterze ciągłego pola magnetycznego o częstotliwości sieciowej 50 Hz wg PN-EN 61000-4-8. Badania w trzech osiach metodą zbliżeniową lub zanurzeniową z poziomami probierczymi natężenia pola magnetycznego: 1; 3; 10 i 30 A/m (wartości skuteczne).

Miernik pola elektromagnetycznego MEH-25

Miernik umożliwia pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu wielkoprądowych obiektów przemysłowych (m.in. urządzeń przekształtnikowych i urządzeń grzejnictwa indukcyjnego). Zakres częstotliwości: 1 kHz - 1 MHz dla pola elektrycznego i 1 kHz - 100 kHz dla pola magnetycznego. Pozwala to na wyznaczanie stref ochronnych na stanowiskach pracy, analizę dopuszczalnych czasów ekspozycji pracowników w polu elektrycznym i magnetycznym w odniesieniu do normy PN-T-06580 i rozporządzeń krajowych.

Miernik pola elektromagnetycznego TES-92

Miernik pozwala na bezkierunkowe, szerokopasmowe pomiary składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości. Umożliwia pomiary gęstości mocy mikrofalowej oddziaływań elektromagnetycznych w. cz., głównie w otoczeniu urządzeń struktury WiFi, GSM i stacji bazowych telefonii komórkowej. Zakres częstotliwości 50 MHz - 3,5 GHz.

Analizator widma Hameg HM5530

Analizator umożliwia pomiary poziomów emisji promieniowanej w paśmie częstotliwości 0,1 - 3000 MHz (antena dookólna) wg PN-EN 55011i PN-EN 55022 z maksymalną rozdzielczością pomiarów, wynoszącą 9 kHz. Pomiary wykonywane są głównie w otoczeniu obiektów przemysłowych w miejscu ich zainstalowania, generujących zaburzenia radioelektryczne. Analizator pozwala na pomiary składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego, emitowanego w otoczeniu urządzeń elektronicznych, płytek PCB i okablowania (tzw. badania konstruktorskie) przy użyciu dedykowanych sond aktywnych. Ponadto umożliwia pomiary poziomów zaburzeń przewodzonych w.cz., propagowanych w obwodach płytek drukowanych (sonda wysoko-impedancyjna).

Analizator widma Agilent E4411B

Analizator umożliwia pomiary poziomów emisji przewodzonej w liniach zasilających AC w zakresie częstotliwości 150 kHz - 30 MHz (CISPR B) wg PN-EN 55011 i PN-EN 55022. Maksymalna rozdzielczość pomiarów wynosi 9 kHz. Analizator współpracuje ze sztuczną siecią pomiarową (LISN) typu V.

Stanowisko do badania filtrów przeciwzakłóceniowych i ograniczników przepięć małej mocy

Stanowisko umożliwia pomiar częstotliwościowych charakterystyk przetwarzania filtrów przeciwzakłóceniowych sieciowych oraz badanie skuteczności typowych ograniczników przepięć małej mocy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie