A A+ A++

Andrzej Ajdukiewicz

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej. Pracę na Politechnice Śląskiej rozpoczął w roku 1961 w Katedrze Budownictwa Betonowego, kierowanej przez Profesora Stefana Kaufmana. Doktorat uzyskał w roku 1968, a tytuł naukowy profesora otrzymał w 1989 roku. Kierował w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej Zakładem Konstrukcji Sprężonych (1974-82) i Zakładem Konstrukcji Żelbetowych (1988-94). w roku 1994 zorganizował Katedrę Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej, którą kierował przez 15 lat.

Wpisał się znacząco w historię i rozwój Politechniki Łódzkiej. Jako profesor zwyczajny i kierownik Katedry Budownictwa Betonowego tamtej uczelni w latach 1991-96, doprowadził do zdynamizowania działalności katedry i naukowych awansów jej pracowników.
W stanie wojennym, w latach 1982-85 przebywał na emigracji w Nigerii i jako Visiting Professor wykładał w University of Ife.
Prace naukowe Profesora Andrzeja Ajdukiewicza dotyczą głównie konstrukcji budowlanych, a w tym, przede wszystkim - konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

Prowadził 5 projektów badawczych KBN/MNiSW, brał udział w 2 projektach międzynarodowych UE. Obecnie, współdziała w kierowaniu projektem badawczym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - 6 tematów realizuje w latach 2010-2014 Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Wyniki prac badawczych przedstawił w ponad 370 publikacjach - około 1/3 z nich to prace autorskie, pozostałe współautorskie. w tym m.in. 2 książki wydane za granicą (ELSEVIER w Holandii, ERNST und SOHN w Niemczech), 26 artykułów zagranicznych i rozdziałów w książkach wydanych za granicą (m.in. USA, Wielka Brytania, Szwajcaria, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Liban, Japonia), 70 publikowanych i wygłaszanych referatów na kongresach i konferencjach zagranicznych, głównie pod auspicjami światowych organizacji FIB i IABSE, w 27 krajach na 6 kontynentach.
Profesor Ajdukiewicz wypromował 9 doktorów, sprawował opiekę naukową nad 4 habilitacjami. Opiniował ponad 20 wniosków o tytuł lub o stanowisko profesora w kraju i za granicą, jak też recenzował ponad 25 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Pod Jego kierunkiem wykonano ponad 190 dyplomów, w tym 12 za granicą.Działalność naukową i aktywność akademicką profesor Andrzej Ajdukiewicz łączy od ponad 40 lat z praktyczną działalnością inżynierską. Uzyskał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w roku 1970, jest od 1971 roku rzeczoznawcą budowlanym PZITB, zaś od 1986 roku państwowym rzeczoznawcą budowlanym. Był projektantem i konsultantem oraz kierował zespołami projektowymi w wielu biurach projektów.Profesor Ajdukiewicz był członkiem Komitetów Naukowych 15 kongresów i konferencji zagranicznych (m.in. w Norwegii, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Chorwacji, Australii, Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Danii).

Współorganizował konferencje naukowe w Niemczech, Szwajcarii, USA i Holandii oraz 4 konferencje międzynarodowe w kraju.Działa jako recenzent w czasopismach o światowym zasięgu, m.in. takich jak Cement&Concrete Composites (UK), Journal of American Concrete Institute oraz Advanced Concrete Technology (Japonia).

Od roku 2008 jest redaktorem naczelnym kwartalnika Architecture - Civil Engineering - Environment (ACEE) wydawanego w języku angielskim na Politechnice Śląskiej, który uzyskał wysoką ocenę Komisji Ministerialnej.
Jako ekspert Komisji Europejskiej uczestniczył 6-krotnie w procedurze oceny europejskich programów badawczych w Brukseli w latach 1992-2002.

Jest działaczem polskich organizacji naukowych i technicznych. w latach 1993- 2009 był przewodniczącym Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. w roku 2008 uzyskał najwyższą godność w PZITB - Członka Honorowego.
Jest od 1993 roku członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i przewodniczącym Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN.
W latach 1994-2000 Profesor pracował przez 2 kadencje w Komisji Badań Stosowanych Komitetu Badań Naukowych.

Od roku 1996 jest członkiem Komisji ds. Ochrony Powierzchni Wyższego Urzędu Górniczego, w latach 1995-2002 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. w latach 2000-2002 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.W listopadzie 2010r. został wyróżniony Medalem i Tytułem "Osobowość Budownictwa Śląskiego", a w marcu 2011r. Politechnika Łódzka nadała mu tytuł doktora Honoris Causa.

Program uroczystości:

Rektor i Senat Politechniki Łódzkiej miały zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
profesorowi Andrzejowi Ajdukiewiczowi.

W programie uroczystości były:

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości przez JM Rektora profesora Stanisława Bieleckiego
  • Wystąpienie promotora profesor Marii Kamińskiej
  • Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Andrzejowi Ajdukiewiczowi
  • Gaude Mater Polonia
  • Wystąpienie doktora honoris causa profesora Andrzeja Ajdukiewicza
  • Gaudeamus

Uroczystość odbyła się 16 marca (środa) 2011 roku o godzinie 11:00 w audytorium im. A. Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15.

Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego.

Fotorelacja:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie