A A+ A++

System i organizacja studiów

System i organizacja studiów

W roku akademickim 2005/2006 Wydział wdrożył nowoczesny, trójstopniowy system studiów, zgodny z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (2005 r.) oraz wymogami kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Deklaracja Bolońska, 1999) oraz Standardami Kształcenia na kierunku budownictwo wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2007 r. Obecne w planie studiów wyodrębnione są dwa wyraźnie oddzielone stopnie studiów, które kończą się wykonaniem prac dyplomowych (projektu inżynierskiego, magisterskiej pracy dyplomowej) i egzaminem dyplomowym oraz umożliwiają uzyskanie następujących tytułów zawodowych:

  • studia I stopnia - wykonanie inżynierskiej pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) i uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera,
  • studia II stopnia - wykonanie magisterskiej rozprawy dyplomowej i uzyskanie zawodowego tytułu magistra inżyniera.

Stacjonanarne i niestacjonarne studia I stopnia mogą podjąć kandydaci, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne.
Stacjonarne studia II stopnia mogą podjąć absolwenci stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Budownictwo, bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia lub po rocznej przerwie.
Niestacjonarne studia II stopnia mogą podjąć absolwenci stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów na kierunku Budownictwo.

Wybór specjalności na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje po IV semestrze.  Na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) specjalności i profile dyplomowania prowadzone są od II semestru.

Wydział wprowadził Europejski System Transferu Punktów - ECTS (European Credit Transfer Sysytem) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Punkty ECTS przyznane są wszystkim przedmiotom objętym programem studiów, praktyce, projektowi inżynierskiemu i pracy dyplomowej. Punkty ilościowo określają efekty kształcenia, umożliwiają ocenę nakładu pracy studenta i skutecznie ułatwiają międzynarodową wymianę studentów. Po ukończeniu studiów wraz z dyplomem wydawany jest "Suplement do dyplomu" w języku polskim i angielskim.

Od roku akademickiego 2005/2006 uruchomiono nowe, stacjonarne studia I stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone w języku angielskim (Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (j. ang.)). Kształcenie realizowane jest na podstawie unikatowego, europejskiego planu studiów.

Absolwenci uzyskują wszechstronne wykształcenie z zakresu budownictwa. Studia przeznaczone są dla studentów polskich, dla których ukończenie studiów w języku angielskim będzie dodatkowym atrybutem przy podejmowaniu pracy na rynku europejskim. Mogą je także podejmować studenci zagraniczni.

Jako pierwszy w Polsce, Wydział Budownictwa wprowadził do planów studiów stacjonarnych I stopnia semestralną praktykę zawodową, którą studenci odbywają na zasadzie zatrudnienia. Praktyka ta zapewnia studentom lepsze przygotowanie do zawodu oraz stwarza możliwości nawiązania kontaktów, ułatwiających znalezienie zatrudnienia po skończeniu studiów.

Studenci Wydziału mogą odbywać semestr studiów na jednym z partnerskich uniwersytetów europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Dania) w ramach program wymiany studentów ERASMUS+. Studenci mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach programu współpracy z VIA University College w Horsens (Dania).

Główne atuty nowoczesnego systemu studiów na Wydziale Budownictwa:

  • europejski system kształcenia,
  • przesunięcie nacisku ze szkolnego nauczania na uniwersyteckie studiowanie (wprowadzenie przedmiotów opcjonalnych),
  • kształcenie poprzez rozwiązywanie problemów - PBL (Problem Based Learning lub Project Based Learning),
  • równoległe rozwijanie umiejętności zawodowych (know how) i właściwego dla poziomu uniwersyteckiego twórczego podejścia do rzeczywistości oraz zrozumienia zjawisk i problemów (know why) - (wprowadzenie semestralnych praktyk zawodowych).

Wybór ścieżek kształcenia:

  • uzyskanie po ośmiu semestrach dyplomu inżyniera (studia inżynierskie),
  • uzyskanie po 3 semestrach dyplomu magistra inżyniera (uzupełniające studia magisterskie). Studia te mogą podjąć absolwenci studiów inżynierskich (kierunek: budownictwo) nie później niż rok po ich ukończeniu. Prowadzone są one w specjalnościach i profilach dyplomowania.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie