A A+ A++

Interdyscyplinarne studia doktoranckie

HARMONOGRAM GODZINOWY ORAZ PUNKTACJA ECTS TRZYLETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH

Symulacje w Inżynierii - interdyscyplinarne studia doktoranckie o profilu akademickim

Dyscypliny naukowe: Automatyka i robotyka; Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; Budowa i eksploatacja maszyn; Budownictwo; Elektronika; Informatyka; Inżynieria materiałowa; Inżynieria produkcji; Mechanika; Nauki o zarządzaniu; Transport
Dyscyplina wiodąca: informatyka

Zajęcia Rok I / s. I Rok I / s. II Rok II / s. III Rok II / s. IV Rok III / s. V Rok III / s. VI Razem ECTS
Moduły podstawowe 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 6
Seminarium doktoranckie 14h 2ECTS 14h 2ECTS 14h 2ECTS 14h 2ECTS 14h 2ECTS 14h 2ECTS 12
Moduły specjalistyczne 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 10h 1ECTS 6
Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe - 10h 3ECTS - - 8h 2ECTS - 5
Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne 10h 3ECTS - - 8h 2ECTS - - 5
Razem 44h 7ECTS 44h 7ECTS 34h 4ECTS 42h 6ECTS 42h 6ECTS 34h 4ECTS 240h 34ECTS
Praktyka zawodowa dla I roku
30h 0ECTS
- dla II roku
30h 0ECTS
- dla III roku
30h 0ECTS
- 90h 0ECTS

Program stacjonarnych studiów doktoranckich Symulacje w Inżynierii (SymIn) o profilu akademickim ma za cel stworzenie warunków do:

prowadzenia przez doktorantów samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie,

współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,

przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej,

przygotowania doktoranta do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego,

uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Program studiów przewiduje łącznie 240 godziny zajęć (z czego co najmniej połowa realizowana być musi z udziałem nauczyciela akademickiego) i 90 godzin praktyki zawodowej, którym przypisano ogółem 34 punkty ECTS. Program studiów obejmuje obowiązkowe kursy podstawowe, obieralne kursy specjalistyczne, zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe i dydaktyczne, seminarium doktoranckie oraz praktyki zawodowe. Doktorant jest zobowiązany do aktywnego udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach związanych z realizacją programu studiów doktoranckich.

W ramach studiów doktorant zrealizuje 6 modułów podstawowych, prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu metod i narzędzi symulacji komputerowych w naukach technicznych w wybranych przez siebie dwóch dyscyplinach, oraz co najmniej 6 modułów specjalistycznych ukierunkowanych na wytworzenie kompetencji związanych z wykorzystaniem metod komputerowych w wybranych innych dyscyplinach naukowych.

Obowiązkowe kursy podstawowe mają za zadanie przekazanie doktorantom wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych i wybranej specjalności, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki i prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu metod i narzędzi symulacji komputerowych w naukach technicznych. Realizowane są w ramach sześciu semestralnych bloków tematycznych, prowadzonych cyklicznie dla doktorantów I, II i III roku. Katalog kursów do wyboru obejmuje następujące przedmioty:

Moduł podstawowy Dyscyplina
Metody i narzędzia technologii wirtualnej rzeczywistości Informatyka
Mechanika i inżynieria obliczeniowa Mechanika
Komputerowe wspomaganie w badaniach, projektowaniu, doborze i zastosowaniach materiałów inżynierskich i biomateriałów Inżynieria materiałowa
Data science - przetwarzanie oraz analiza dużych zbiorów danych Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Metody modelowania i statystycznej analizy danych Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Metody numeryczne w systemach symulacji Informatyka
Modele matematyczne i symulacja procesów Automatyka i robotyka
Modelowanie procesów produkcyjnych Inżynieria produkcji
Modelowanie i symulacja nano przyrządów MOSFET Elektronika
Symulacja procesów zarządzania wiedzą interdyscyplinarnych zespołów naukowych Nauki o zarządzaniu
Systemy SCADA wizualizacja systemów technicznych Budowa i eksploatacja maszyn
Wirtualne projektowanie i budowanie Budownictwo

Zajęcia mogą mieć formę wykładów, projektów lub seminariów tematycznych i zaliczane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez prowadzących.

Projekt doktorski - seminarium. Program studiów obejmuje obowiązkowe seminaria doktoranckie. Przydział do grupy seminaryjnej odbywa się w porozumieniu z opiekunem naukowym i kierownikiem studiów doktoranckich. W trakcie seminarium doktorant powinien przynajmniej raz w semestrze przedstawić wyniki własnych prac, nakreślić kierunki oraz postępy w swoich badaniach naukowych, przedstawić plany badań na najbliższy czas. Możliwe i pożądane jest także referowanie nowo opublikowanych wyników prac naukowych ściśle związanych z tematyką prowadzonych badań. Student jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego semestralnego sprawozdania z realizowanych w danych semestrze prac badawczych.

Kursy specjalistyczne mają za zadanie przekazanie wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym, odpowiadającej obszarowi prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia nauki. Realizowane są w ramach jednosemestralnych bloków tematycznych, mających formę wykładów, projektów lub seminariów tematycznych. Możliwy jest wybór wśród zajęć proponowanych w ramach programów studiów dla dowolnej dyscypliny. Wybór przedmiotów odbywać się musi przed rozpoczęciem każdego roku studiów. Tematyka obieralnych kursów specjalistycznych dopasowana będzie do profili naukowych doktorantów.

Przykładowe przedmioty specjalistyczne:

Dyscyplina Moduły specjalistyczne – obszar tematyczny
Automatyka i robotyka Wirtualizacja rozruchu układów sterowania procesami technologicznymi. Wykorzystanie rachunku pochodnych ułamkowego rzędu do symulacji układów dynamicznych.
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna Techniki uczenia maszynowego w bioinformatyce. Algorytmy sztucznej inteligencji i metody eksploracji danych biomedycznych. Modelowanie i symulacja w genetyce.
Budowa i eksploatacja maszyn Nieklasyczne metody syntezy i analizy układów dynamicznych – metody grafów i liczb strukturalnych. Dynamika układów technicznych MBS (MultiBodySystems). Projektowanie mechatroniczne - narzędzia i środowiska. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w budowie i eksploatacji maszyn.
Budownictwo Technologia BIM Building Information Modeling. Technologia BIM w inspekcji obiektów budowlanych. Symulacja procesów budowlanych z użyciem narzędzi VR.
Elektronika Modelowanie i symulacja mieszanych układów analogowo-cyfrowych. Problemy prototypowania i symulacji złożonych, wbudowanych systemów elektronicznych. Symulacje programowe w badaniach rozwojowych bezprzewodowych systemów transmisji danych.
Informatyka Symulacja systemów redundantnych w procesach przemysłowych. Zastosowania wirtualnej rzeczywistości w systemach komunikacji człowiek komputer. Metody kompresji dużych zestawów danych.
Inżynieria materiałowa Synteza własności współczesnych tworzyw inżynierskich. Nanotechnologia w procesach materiałowych. Materiały specjalne (biomateriały) do zastosowań w medycynie.
Inżynieria produkcji Symulowanie i ocena ścieżek rozwojowych produktu. Konceptualizacja i wizualizacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Socjoekonomiczne aspekty ocena technologii.
Mechanika Modelowanie wieloskalowe. Metody i narzędzia mechaniki obliczeniowej. Modelowanie i symulacja zagadnień inżynierii cieplnej i biomedycznej.
Nauki o zarządzaniu Zarządzanie interdyscyplinarnym projektami badawczo-rozwojowymi. Przedsiębiorczość akademicka. Ochrona własności intelektualnej w pracy naukowo-badawczej.
Transport Modelowanie, symulacja i analiza danych w aspekcie transportu. Badania współczesnych i innowacyjnych środków transportu. Eco i elektromobilność.

Po uzyskaniu zgody opiekuna naukowego/promotora oraz kierownika studiów doktoranckich i po uzgodnieniu tego z prowadzącym przedmiot, możliwe jest w szczególnych wypadkach zaliczenie pojedynczego bloku zajęć fakultatywnych na podstawie udziału w zajęciach prowadzonych dla studentów innych studiów II lub III stopnia. Formę udziału w zajęciach oraz sposób zaliczenia uzgodnić należy z prowadzącym przedmiot.

Zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe prowadzą do rozwinięcia umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz w zakresie kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego. Realizowane są w ramach dwóch semestralnych bloków tematycznych.

Zaliczenie pojedynczego bloku może odbyć się za zgodą kierownika studiów doktoranckich na podstawie:

zaliczenia serii wykładów, szkoleń, seminariów lub warsztatów tematycznych oferowanych w danym semestrze w ramach studiów doktoranckich,

kierowania projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych (z wyłączeniem funduszy BKM),

opracowania i zgłoszenia w konkursie krajowym lub międzynarodowym wniosku o finansowanie badań naukowych, którego planowanym kierownikiem jest ubiegający się o zaliczenie zajęć doktorant,

współautorstwa artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie z ministerialnej listy A,

czynnego udziału w konferencji o zasięgu międzynarodowym (prezentacja ustna pracy, której autorem lub współautorem jest ubiegający się o zaliczenie zajęć doktorant),

udziału w kursie lub szkoleniu rozwijającym kompetencje zawodowe, w tym tzw. kompetencje miękkie (zarządzanie projektami, praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, itp.), wymiar godzinowy zajęć nie może być mniejszy niż planowany w programie studiów,

udziału w stażu zagranicznym lub krajowym (naukowym lub przemysłowym), trwającym przynajmniej 2 tygodnie.

Podstawą do wystąpienia o inną niż w punkcie 1 formę zaliczenia zajęć mogą być opisane w punktach 2-7 zdarzenia, które miały miejsce nie dawniej niż w semestrze poprzedzającym wniosek doktoranta.

Zaliczenie obu planowanych w ramach programu studiów bloków tematycznych rozwijających umiejętności zawodowe drogą inną niż określona w punkcie 1 wymaga realizacji co najmniej dwóch różnych zdarzeń z opisanych w punktach 2-7.

Doktorant powinien przed rozpoczęciem roku akademickiego zwrócić się do kierownika studiów doktoranckich z pisemnym wnioskiem o zgodę na zaliczenie zajęć drogą inną niż opisana w punkcie 1.

Zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów. Zajęcia realizowane są w ramach 2 bloków tematycznych. Zaliczenie pojedynczego bloku może odbyć się za zgodą kierownika studiów doktoranckich na podstawie:

zaliczenia serii wykładów, szkoleń, seminariów lub warsztatów tematycznych oferowanych w ramach studiów doktoranckich,

udziału w kursie lub szkoleniu rozwijającym umiejętności dydaktyczne (np. sztuka prezentacji, emisja głosu, itp.),

nadzór nad lub pomoc w organizacji pracy koła naukowego, udokumentowana opinią opiekuna koła,

samodzielne opracowanie nowego stanowiska laboratoryjnego wraz z instrukcją oraz programem ćwiczenia, udokumentowane opinią prowadzącego przedmiot.

Podstawą do wystąpienia o inną niż w punkcie 1 formę zaliczenia zajęć mogą być opisane w punktach 2-4 zdarzenia, które miały miejsce nie dawniej niż w semestrze poprzedzającym wniosek doktoranta.

Doktorant powinien przed rozpoczęciem roku akademickiego zwrócić się do kierownika studiów doktoranckich z pisemnym wnioskiem o zgodę na zaliczenie zajęć drogą inną niż opisana w punkcie 1.

Zaliczenie obu planowanych w ramach programu studiów bloków tematycznych rozwijających umiejętności zawodowe drogą inną niż określona w punkcie 1 wymaga realizacji co najmniej dwóch różnych zdarzeń z opisanych w punktach 2-4.

Praktyki zawodowe (dydaktyczne) przewidziane są w wymiarze 30 godzin rocznie. Z praktyk dydaktycznych zwolnieni są doktoranci zatrudnieni na uczelni w charakterze nauczycieli akademickich.

Zarówno seminaria, jak i wykłady mogą być prowadzone w języku angielskim, w sytuacji, gdy uczestnikiem zajęć jest przynajmniej jedna osoba nieposługująca się językiem polskim, bądź na podstawie porozumienia pomiędzy słuchaczami i prowadzącym zajęcia, za zgodą kierownika studiów doktoranckich.

W pierwszym roku studiów doktoranckich, najpóźniej do końca semestru zimowego, kierownik studiów doktoranckich powołuje opiekuna naukowego doktoranta. Do czasu powołania opiekuna naukowego, obowiązki opiekuna naukowego doktoranta pełni profesor prowadzący jego seminarium doktoranckie.

Oczekuje się, że przewód doktorski otworzony będzie nie później niż przed ukończeniem II roku studiów.

Efekty kształcenia

Karty przedmiotu

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie