A A+ A++

Proces dyplomowania

Wytyczne formatowania projektów inżynierskich i prac dyplomowych

Zostały opracowane wytyczne formatowania prac dyplomowych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Ich celem jest ujednolicenie wyglądu (formatowania) wszystkich prac dyplomowych powstających na naszym Wydziale.

Dotyczą zarówno Projektów Inżynierskich, jak i Rozpraw Magisterskich. Obowiązują wszystkich Dyplomantów od roku akademickiego 2016/2017.

Treść pracy docx Pobierz

Szablony zgodne z Księgą identyfikacji wizualnej

Studia I stopnia

Pytania na ezgamin. Aktualizacja: 1.03.2021

Oznaczenie, np: ALL 01/S,N/RB2 oznacza: pytanie dla wszystkich specjalności (ALL), studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (N), pytanie ułożone przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych (RB2).

wspólne dla wszystkich specjalności PL Pobierz
common for all specialties EN Pobierz
specjalność Budowlano-Architektoniczna PL Pobierz
specjalność Budownictwo Drogowe PL Pobierz
specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych PL Pobierz
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie PL Pobierz
specjalność Structural Engineering PL Pobierz
specialty Strucutural Engineering EN Pobierz

Studia II stopnia

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni planuje się zdalny przebieg egzaminów magisterskich. Prosimy o monitorowanie komunikatów – jeśli sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Od roku akademickim 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów

Procedura dyplomowania

Obsługa prac dyplomowych będzie procedowana w systemie USOS – w aplikacji

Archiwum prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Biura Obsługi Studentów składa w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru (Praca Magisterska – załącznik 8). Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę. Wzór strony tytułowej: praca magisterska (załącznik 9).
  UWAGA: Z aplikacji APD należy pobrać wersję gotową do wydruku. Wersja ta zawiera opis kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD. Za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 1).
  Do projektu należy załączyć płytkę CD z 3 plikami w formacie pdf – praca dyplomowa z sygnaturą nadaną przez APD; słowa kluczowe, streszczenie, prezentacja.
 2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację - (załącznik 2).
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. (załącznik 3)
 4. Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy. (załącznik 4)
 5. Regulamin zdalnych obron (na Wydziale Budownictwa). (załącznik 5)
 6. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów
  Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r. (załącznik 7)
 7. Legitymację studencką, składaną bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym (dotyczy studentów II stopnia),
 8. Kartę obiegową (składaną najpóźniej w dniu odbioru dyplomu, załącznik 10).

Uwaga!
W roku akademickim 2020/2021 studenci II stopnia nie płacą za dyplom. Druki dyplomów nie wymagają już zdjęć.

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy załącznik 1 Pobierz
Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu zdalnego załącznik 2 Pobierz
Suplement - informacje załącznik 3 Pobierz
Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy załącznik 4 Pobierz
Regulamin zdalnych obron na RB załącznik 5 Pobierz
Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów załącznik 7 Pobierz
Opis teczki załącznik 8 Pobierz
Strona tytułowa załącznik 9 Pobierz
Karta obiegowa załącznik 10 Pobierz

Dyplom w języku obcym

W przypadku uzyskania odpisu dyplomowego w języku obcym należy uzupełnić i złożyć w teczce dyplomanta dodatkowe dwa załączniki:

 • Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym - dołączyć dowód wpłaty 20 zł
  Załącznik D -do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej - do wniosku należy dnia 10 stycznia 2020 r.
 • Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym - dołączyć dowód wpłaty 20 zł
  Załącznik E - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2020 r.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym załącznik D Pobierz
Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym załącznik E Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie