A A+ A++
O Wydziale

O Wydziale

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej jest jednym z czterech wydziałów, które 78 lat temu dały początek Uczelni, a zarazem jest jednym z ponad 30. wydziałów, które w Polsce prowadzą kształcenie na kierunku budownictwo. Wydział ma pełne prawa do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport.

Wydział oferuje możliwość podjęcia studiów w Gliwicach na studiach pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci mają możliwość wyboru 5 specjalności:

konstrukcje budowlane i inżynierskie

inżynieria procesów budowlanych

budownictwo drogowe

structural engineering (studia w języku angielskim, wyłącznie stacjonarne)

budowlano-architektoniczna (wyłącznie stacjonarne I stopnia)

Ścisła współpraca z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, a w szczególności ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, bardzo pozytywnie weryfikuje w trakcie państwowych egzaminów na uprawnienia budowlane, bardzo dobre przygotowanie absolwentów kierunku budownictwo do zawodu inżyniera.

Wydział dysponuje dobrą bazą do działalności dydaktycznej, w skład której wchodzą m.in. jedno z największych w kraju Laboratorium Budownictwa, sale dydaktyczne w większości wyposażone w projektory multimedialne oraz laboratoria komputerowe. W budynku Wydziału jest dostępny Internet bezprzewodowy w ramach sieci „Eduroam”. Na Wydziale aktywnie działa Samorząd Studencki oraz Studenckie Koła Naukowe.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Wydział zatrudnia 103 nauczycieli akademickich. W tej grupie jest 9 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów Politechniki Śląskiej oraz 78 doktorów (w tym 3 architektów).

Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje:

Badania naukowe w Politechnice Śląskiej zostały pogrupowane w sześciu Priorytetowych Obszarach Badawczych (POB) obejmujących:

 • Onkologię obliczeniową i spersonalizowaną medycynę (POB1).
 • Sztuczną inteligencję i przetwarzanie danych (POB2).
 • Materiały przyszłości (POB3).
 • Inteligentne miasta i mobilność przyszłości (POB4).
 • Automatyzację procesów i Przemysł 4.0 (POB5).
 • Ochronę klimatu i środowiska, nowoczesną energetykę (POB6).

Wydział Budownictwa, którego pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni prowadzą zajęcia ze studentami kierunku budownictwo, swoją działalność naukowo-badawczą realizuje głównie w dwóch Priorytetowych Obszarach Badawczych, tj. POB4 i POB3. Obejmuje ona niżej wymienione zagadnienia:

 • konstrukcje żelbetowe, sprężone, stalowe i drewniane,
 • budownictwo szkieletowe i wielkopłytowe,
 • badania gruntów, fundamentowanie,
 • mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym,
 • rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej,
 • nowe technologie w budownictwie mostowym, rozwój metod i oprogramowania do projektowania konstrukcji mostów z uwzględnieniem optymalnego ich kształtowania,
 • projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej, budownictwa komunikacyjnego w warunkach górniczej deformacji terenu,
 • technologię, badania materiałów i wyrobów budowlanych, reologię stosowaną, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych,
 • kształtowanie budynków ekologicznych,
 • systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych,
 • tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów.

Do problematyki badawczej realizowanej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej można zaliczyć jeszcze wąsko specjalistyczne zagadnienia, tj.

 • komputerową symulację zachowania konstrukcji pod obciążeniem za pomocą MES i MEB,
 • modelowanie materiałów konstrukcyjnych i gruntów z wykorzystaniem zaawansowanych modeli materiałowych,
 • reologię stosowanej ośrodków trójfazowych, głównie zapraw i mieszanek betonowych,
 • metody probabilistyczne i teorię procesów stochastycznych w analizie problemów projektowych,
 • systemy sztucznej inteligencji z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych i sieci neuronowych,
 • wpływy dynamiczne, sejsmiczne i para-sejsmiczne na budowle,
 • badania trwałości konstrukcji żelbetowych i stalowych metodami elektrochemicznymi,
 • diagnostykę i monitoring degradacji korozyjnej konstrukcji z wykorzystaniem czujników korozyjnych.

Wszystkie wymienione wyżej zagadnienia naukowo-badawcze całkowicie wpisują się w treści programowe realizowane w trakcie kształcenia studentów na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Należy dodać, Minister Edukacji i Nauki na podstawie przeprowadzonej za okres 2017-2021 ewaluacji przyznał Politechnice Śląskiej w dwóch dyscyplinach kategorię A+, w siedmiu dyscyplinach kategorię A oraz w trzech dyscyplinach kategorię B+. Dyscyplina naukowa inżynieria lądowa, geodezja i transport, do której w 100% przypisany jest kierunek ‘budownictwo’ uzyskała bardzo wysoką kategorię A.

Współpraca międzynarodowa

Wydział Budownictwa stara się prowadzić aktywną działalność w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz współpracy dydaktycznej i naukowej z akademickimi ośrodkami zagranicznymi. Aktywności te są realizowane zgodnie z regułami i wytycznymi obowiązującymi w Politechnice Śląskiej. Większość działań jest koordynowana przez funkcjonujący na Politechnice Śląskiej Dział Współpracy z Zagranicą, do którego zadań należą m. in. pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów i współpracy z ośrodkami zagranicznymi, przygotowywanie, zawieranie i ewidencjonwanie umów o współpracy międzynarodowej, promocja potencjału Uczelni poprzez udział w międzynarodowych inicjatywach służących rozwijaniu współpracy z zagranicą, udział w organizacji ogólnouczelnianych konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i konkursów o wymiarze międzynarodowym, realizacja programów wymiany akademickiej i ewidencjonowanie osób przyjeżdżających z zagranicy i wyjeżdżających za granicę.

Politechnika Śląska ma podpisanych ponad 200 umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi.

Lista instytucji

Wydział Budownictwa aktywnie współpracuje m. in. z  Auburn University, Kyiv National University of Construction and Architecture, Institut D’Enseigement Superieur De Ruhengeri (INES Ruhengeri), V. Shimanovsky Ukrainian Institute Of The Steel Constructions, Universitatea Dunarea De Jos Din Galati, Klaipedos Valstybine Kolegija, Lund University, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Technical University in Prague, Czech Republic, NTNU, Trondheim, Norway, University of Cassino and Southern Lazio, University of Wolverhampton, Charles University in Prague.

Oferta usług technicznych

Wydział utrzymuje ścisły kontakt z przemysłem budowlanym, z racji lokalizacji, głównie z regionu Górnego Śląska. Oferta techniczna Wydziału obejmuje m.in.:

 • opracowanie ekspertyz i opinii technicznych na temat wszystkich typów konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • ocenę wpływu deformacji górniczych podłoża na budowle, projektowanie zabezpieczeń budowli przed wpływem deformacji górniczych,
 • nadzór i doradztwo w zakresie projektowania budowlanego,
 • projektowanie rekonstrukcji, wzmacniania i modernizacji budowli i konstrukcji inżynierskich,
 • projektowanie systemów transportowych w rejonach miejskich,
 • inżynierię ruchu i ochronę środowiska,
 • infrastrukturę transportu na terenach wpływów górniczych,
 • badania materiałów i elementów budowlanych: wytrzymałość, trwałość, inne własności fizyczne,
 • utylizację materiałów odpadowych,
 • badania, ocenę i projektowanie izolacji termicznej i akustycznej.

Wśród aktualnych partnerów przemysłowych Wydziału Budownictwa można znaleźć m.in. CEMEX Polska Sp. z o.o., Glass Sp. z o.o., SIA Pietrucha Sp. z o.o., NDI SA, Porr SA, Górażdże Cement S.A. Budimex S.A., Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, Zakłąd Budowlano-Usługowy Best s.c., DROBNY Sp. z o.,o. S.K., STEICO CEE Sp. z o.o., Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Builder Corp Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej, AKCES BK Sp. z o.o.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie