A A+ A++

Informacje dla studenta

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na wyjazd ma charakter konkursowy i jest organizowana przez wydziałowego koordynatora wymiany akademckiej. Kwalifikacji studentów na wyjazd dokonuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana.

Etapy rekrutacji

  • zebranie informacyjne dla zainteresowanych studentów,
  • wypełnienie przez studentów ankiety informacyjnej,
  • wstępna kwalifikacja na wyjazd, przeprowadzana przez Wydziałową Komisję ds. Erasmus Plus, powołaną przez Dziekana,
  • ogłoszenie listy studentów wstępnie zakwalifikowanych oraz wyznaczenie terminu złożenia wymaganych dokumentów, uzupełnień i wyjaśnień. Na tym etapie Wydziałowy Koordynator Wymiany Akademickiej może zwrócić się do studenta o zmianę wyboru uczelni. Ilość miejsc na uczelniach partnerskich dla studentów naszego wydziału regulowana jest odnawianymi okresowo umowami, zazwyczaj nie przekracza ona 2 studentów na semestr na poziomie studiów inżynierskich i 1 studenta na poziomie magisterskim. O kolejności kwalifikacji decyduje ranking średnich z całego dotychczasowego przebiegu studiów a w przypadku studiów 2. stopnia również ocena z Projektu Inżynierskiego.
  • ogłoszenie listy studentów ostatecznie zakwalifikowanych (osoby wstępnie zakwalifikowane, które złożyły wymagane dokumenty),
  • przekazanie protokołu kwalifikacji studentów do Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.
  • końcowa kwalifikacja na poziomie uczelni przeprowadzana przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej,
  • aplikacja do wybranej uczelni, wraz z możliwą koniecznością złożenia dodatkowych dokumentów,
  • akceptacja przez wybraną uczelnię. Studenci zakwalifikowani przez Komisję Erasmus Plus i odrzuceni przez wybraną uczelnię będą mieli szansę wybrania innej uczelni (należy zwrócić uwagę na terminy aplikowania).

Ostateczną decyzję o skierowaniu studenta na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus Plus podejmuje Rektor. O przyjęciu zakwalifikowanego przez Komisję studenta decyduje uczelnia goszcząca na podstawie własnych kryteriów.

Zaliczenie semestru

Po powrocie z wymiany akademickiej każdy student, wszystkich stopni studiów, zobowiązany jest do osobistego, niezwłocznego (do tygodnia po powrocie) zgłoszenia się do Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i przedstawienie certyfikatu z zaliczeniem wybranych w Learning Agreement przedmiotów, autoryzowanym przez uczelnię goszczącą.

Zaliczenia semestru, który student odbył w uczelni partnerskiej dokonuje Prodziekan ds. studiów na wniosek Wydziałowego Koordynatora Międzynarodowej Wymiany Akademickiej, po przedstawieniu przez studenta uzyskanych wyników (formularz Oceny uzyskane w podczas studiów za granicą – Results of study abroad). Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskane wyniki w uczelni partnerskiej jest przechowywana w osobowej teczce studenta.

W karcie okresowych osiągnięć studenta oraz w indeksie wpisywane są wszystkie przedmioty, punkty ECTS oraz oceny końcowe, które student uzyskał w trakcie studiów za granicą. Nazwy przedmiotów wpisywane są w oryginalnym brzmieniu. Jeżeli student uzyskał więcej punktów ECTS niż jest to wymagane do zaliczenia semestru, ponadprogramowe przedmioty wpisywane są z zerowymi punktami ECTS. Punkty uzyskane z przedmiotów związanych z nauką języka obcego oraz przedmiotów odbiegających zasadniczo od programu studiów na Wydziale Budownictwa nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu.

Prodziekan ds. studiów potwierdza odbycie studiów lub praktyki za granicą wpisując na stronie ... indeksu tekst: „Potwierdzam odbycie studiów w uczelni ...... (lub praktyki w firmie ......) w roku akademickim ...... w semestrze ...... w ramach programu wymiany studentów Erasmus Plus”.

Informacja o odbyciu studiów lub praktyki w ramach programu Erasmus Plus (lub innych programów mobilnościowych) jest umieszczona w suplemencie do dyplomu.

W przypadku niewypełnienia wymogów określonych przed wyjazdem w LA i dodatkowych warunkach zaliczenia, student musi liczyć się z koniecznością poniesienia konsekwencji natury akademickiej (np. powtarzanie semestru) oraz finansowej (np. zwrot części lub całości stypendium). Brak kontaktu z Wydziałowym Koordynatorem Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i nieprzedstawienie rezultatów studiów w okresie dłuższym niż tydzień po powrocie będzie automatycznie traktowany jako niezaliczenie semestru.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie