A A+ A++

Praca dyplomowa

 • Zgodnie z §38 Regulaminu Studiów terminem “Praca Dyplomowa” określa się zarówno Projekt Inżynierski, jak i Pracę Magisterską.
 • Studia I stopnia kończą się wykonaniem Projektu Inżynierskiego. Zawartość projektu powinna obejmować: wstęp z wprowadzeniem do tematu, niezbędne obliczenia oraz część rysunkową. Zakres obliczeń i części rysunkowej określa kierujący Projektem Inżynierskim.
 • Studia II stopnia kończą się wykonaniem Pracy Magisterskiej. Jest to praca zawierająca część projektową i teoretyczną (badawczą lub analityczną).
 • Projekt Inżynierski i Praca Magisterska są ujęte w planie studiów odpowiednio I i II stopnia, mają przyporządkowane punkty ECTS oraz ocenę końcową.
 • Dopuszcza się możliwość zespołowego wykonywania Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej, przy czym w egzemplarzu dyplomu należy zamieścić zestawienie udziału poszczególnych studentów w wykonaniu pracy, podpisane przez kierującego pracą i kierownika katedry. W takim przypadku na stronie tytułowej (załącznik 8A i załącznik 8B) muszą być wpisani wszyscy autorzy pracy. W szczególnych wypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego przystąpienia do prezentacji Projektu Inżynierskiego i egzaminu dyplomowego na II stopniu studiów, wyodrębnionej z zespołowo wykonywanej pracy dyplomowej.
 • Tematy Projektów Inżynierskich i Prac Magisterskich wydawane są na formularzach (Projekt Inżynierski – załącznik 1A, Praca Magisterska – załącznik 1B). Temat Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej powinien być umieszczony w wydrukowanym egzemplarzu Projektu Inżynierskiego i Pracy Magisterskiej jako druga strona.
 • Student studiów II stopnia jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 5 marca – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 września – studia kończące się semestrem letnim.
 • W uzasadnionych wypadkach student studiów II stopnia może złożyć do odpowiedniego Prodziekana podanie z prośbą o prolongatę terminu złożenia pracy dyplomowej. Podanie musi być zaopiniowane przez kierującego pracą. Termin może być prolongowany maksymalnie o dwa miesiące tj. do 5 maja – studia kończące się semestrem zimowym, do 10 listopada – studia kończące się semestrem letnim. Niezłożenie pracy dyplomowej w tym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.
 • Egzamin Dyplomowy na studiach I stopnia powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia ostatniego semestru. Terminy Egzaminu Dyplomowego studiów I stopnia zostaną ustalone przez odpowiedniego Prodziekana.
 • Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia powinien odbyć się nie później niż do 30 września lub 31 marca ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym. W przypadku uzyskania prolongaty nie później niż do 30 listopada i 31 maja ostatniego roku studiów II stopnia kończących się odpowiednio w semestrze letnim lub zimowym.
 • Studenci specjalności Structural Engineering mogą wykonać Projekt Inżynierski i Pracę Magisterską w języku angielskim lub w języku polskim, z jednoczesnym zamieszczeniem streszczenia pracy w języku polskim i angielskim. Tryb procesu dyplomowania studentów specjalności Structural Engineering jest zgodny z procedurą P-RB-1. Temat pracy musi być podany w języku polskim i angielskim.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie