A A+ A++

Informacje dla pracownika

Wyjazd w celu prowadzenia wykładów (STA)

O wyjazd z cyklem wykładów mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudnieni w Politechnice Śląskiej. Pierwszeństwo w przyznaniu środków stypendialnych na wyjazd mają osoby niekorzystające wcześniej z programu LLP-Erasmus. Zasady wyjazdów z programu Erasmus reguluje zarządzenie Rektora: Nr 66/12/13 z dnia 10 lipca 2013 - ( czytaj ).
W roku akademickim 2014-15 w miejsce LLP-Erasmus wprowadzono nowy program wymiany akademickiej Erasmus Plus. Przewiduje on również wymianę pracowników zarówno w komponencie STA (Wyjazd w celu prowadzenia wykładów) jak i STT (Wyjazdy szkoleniowe). Ze względu na niejasności proceduralne związane z finansowaniem wyjazdów tego typu w Polsce, ta możliwość została czasowo zawieszona w Politechnice Śląskiej.
Nieznane są jeszcze szczegółowe wytyczne związane z realizacją tych wyjazdów, można jednak przypuszczać, że będą zbliżone do tych przyjętych w poprzednim roku akademickim. Ich opis zamieszczony jest poniżej.
Nauczyciele akademiccy składają do Dziekana wnioski o skierowanie na wyjazd w ramach Programu. Dziekan w uzgodnieniu z Wydziałowym Koordynatorem sporządza listę osób zakwalifikowanych na Wydziale do wyjazdu i przekazuje ją (wraz z wnioskami nauczycieli) do Uczelnianego Koordynatora Programu w terminie do 31 października każdego roku. Decyzję o zakwalifikowaniu pracownika na wyjazd podejmuje Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Druki i formularze wymagane przy ubieganiu się o wyjazd są dostępne w Biurze Międzynarodowej Wymiany Akademickiej (RW4) i na stronie internetowej Uczelni.
Nauczyciel akademicki zakwalifikowany przez Wydział zawiera umowę określającą warunki wyjazdu, w tym kwotę stypendium oraz konieczne dokumenty, a po powrocie przedstawia:

  • dokument potwierdzający realizację wykładów w Uczelni partnerskiej (min. 5 godzin zajęć dydaktycznych),
  • indywidualny program nauczania (Individual Teaching Programme), stanowiący podstawę uznania wyjazdu nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej.

Realizacja wyjazdów powinna nastąpić w czasie trwania roku akademickiego, tj. generalnie powinna zakończyć się z końcem czerwca lub w pierwszych dwóch tygodniach lipca (w zależności od rozkładu roku akademickiego w uczelniach zagranicznych), a jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zrealizowanie wyjazdów w miesiącu wrześniu. Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie Uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej (RW4).

Wyjazd na szkolenia (STT)

Szkolenie/kurs przeznaczony jest głównie dla pracowników administracyjnych, ma na celu podniesienie kwalifikacji związanych z charakterem wykonywanej pracy. Szkolenie/kurs powinien trwać minimum 1 tydzień. W roku 2013/2014 na wyjazd w ramach szkolenia/kursu przyznawane jest stypendium w wysokości 850 €, wyjątek: wyjazdy na szkolenia do krajów o niższych limitach stypendialnych (Bułgaria 770 €, Rumunia 840 €).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie