A A+ A++

Praktyki semestralne

Praktyki semestralne

Praktyki zawodowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej trwają 13 tygodni, a studenci w ramach odbywania praktyk zaliczają cały semestr uzyskując 30 punktów ECTS. Pierwszym zadaniem studentów jest znalezienie miejsca odbywania praktyk. Wydział Budownictwa wspiera studentów w znalezieniu odpowiedniej firmy budowlanej do odbycia praktyki organizując coroczne Targi Pracy w budynku głównym Wydziału. Na Targi Pracy zapraszane są renomowane firmy z branży budowlanej, które zainteresowane są przyjęciem studentów kierunku budownictwo do odbycia praktyki studenckiej. Ponadto przedstawiciele dużych firm zatrudniających studentów w ramach praktyk studenckich zasiadają również w Radzie Społecznej Wydziału Budownictwa, dzięki czemu istnieje efektywna platforma wymiany informacji z władzami Wydziału na temat poziomu przygotowania studentów kierunku budownictwo do wykonywania ich przyszłego zawodu.

Miejscem odbywania praktyki powinno być przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością związaną z budownictwem, tj. projektowaniem obiektów budowlanych i inżynierskich lub ich wyposażenia, wykonywaniem robót budowlanych, nadzorowaniem robót, przedmiarowaniem, kosztorysowaniem, badaniami laboratoryjnymi związanymi z budownictwem, inwentaryzowaniem, działalnością ekspercką oraz innymi zadaniami związanymi z branżą budowlaną.

Na semestrze szóstym, poprzedzającym odbycie cało semestralnej praktyki w trakcie semestru siódmego, studenci uczestniczą obligatoryjnie w spotkaniu z przedstawicielami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie tego spotkania otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczą-ce akceptowalnych form odbywania praktyki zawodowej, która zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, po odpowiednim postępowaniu kwalifikacyjnym, może zostać zaliczona do wymaganej praktyki zawodowej umożliwiającej ubieganie się o uprawnienia zawodowe. Uzyskanie uprawnień budowlanych przez absolwentów kierunku budownictwo umożliwia im w przyszłości pełnienie bardzo odpowiedzialnych, tzw. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. projektanta, kierownika budowy.

Czynności podejmowane przez studenta w ramach praktyki budowlanej muszą zaliczać się do kategorii prac umysłowych. Praca fizyczna studenta w trakcie praktyki nie jest akceptowana. Rodzaj czynności wykonywanych w trakcie praktyki przez studenta musi korespondować ze szczegółowymi wymogami praktyki zawodowej akceptowanej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane, opisanej w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Tego typu rozwiązanie daje studentowi wymierną korzyść związaną ze skróceniem praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych, którą w klasycznym podejściu mógłby rozpocząć dopiero po uzyskaniu dyplomu inżyniera budownictwa.

W trakcie szukania miejsca odbywania praktyki student jest poinstruowany o procedurach i dokumentach związanych z rozpoczęciem praktyk. Otrzymuje skierowanie z uczelni na praktyki, podpisane przez przedstawiciela przedsiębiorstwa delegujące studenta na praktyki oraz umowę uczelni z przedsiębiorstwem. Student informowany jest również o konieczności podpisania umowy cywilno-prawnej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) na podstawie, której otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną w trakcie praktyki pracę. Umowa cywilnoprawna nie jest finalnie dokumentem weryfikowanym przez Uczelnię. Długość trwania praktyki to 13 tygodni odpowiadających pełnemu etatowi – ośmiogodzinny dzień pracy. Nadzór na prawidłowością przebiegu praktyki studenckiej sprawuje kierunkowy opiekun praktyk, który jest w kontakcie z zakładowymi opiekunami praktyk.

Po zakończeniu praktyki następuje komisyjny odbiór praktyk w obecności przedstawicieli wszystkich katedr Wydziału Budownictwa na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez studenta oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających odbycie praktyki.

Wydziałowy Opiekun Praktyk

  • dr inż. Wojciech Sorociak
  • dr inż. Mirosław Kotasiński

Dokumenty związane z przedmiotem praktyki semestralne są dostępne do pobrania w linku poniżej.

Pakiet dokumentów 5.04.2023 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie