A A+ A++

Praktyki semestralne

Wydziałowy Opiekun Praktyk

dr inż. Wojciech Sorociak

Procedura P-RB-2 Semestralna praktyka zawodowa

1. Zakres procedury
Procedura reguluje zasady organizacji semestralnej praktyki zawodowej.

2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą
Właścicielem procedury są właściwy Prodziekan i Wydziałowy Opiekun Praktyk.

3. Opis postępowania w ramach procedury
3.1. Studenci stacjonarnych studiów I stopnia odbywają w trakcie VII semestru praktykę inżynierską, która wprowadzona jest do planu studiów. Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę podczas semestru zgodnego z ich planem studiów. Dla roku akademickiego 2021/2022 jest to VIII semestr.
3.2. Praktyce przyporządkowanych jest 30 ECTS.
3.3. Czas trwania praktyki wynosi minimum 13 tygodni.
3.4. Praktyka odbywana jest na zasadzie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), nie przewiduje się możliwości wolontariatu.
3.5. Obowiązek znalezienia miejsca na odbycie praktyki spoczywa na studencie, jedynie w wyjątkowych wypadkach wydział może pośredniczyć w organizacji praktyk.
3.6. Tryb uzgadniania warunków odbycia semestralnej praktyki zawodowej:
3.6.1. Student przygotowuje skierowanie na praktykę zawodową (Z1_skierowanie_na_praktykę_zawodowa), w której uzupełnia dane przedsiębiorstwa, w którym ma zamiar odbyć swoją praktykę oraz okres odbywania praktyki. Po podpisaniu skierowania przez przedstawiciela przedsiębiorstwa oraz przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla przedsiębiorstwa drugi dla Wydziałowego Opiekuna Praktyk) należy przygotować w dwóch egzemplarzach umowę o organizację praktyki zawodowej (Zal.2.M.2021.447.Z.91_Umowa_organizacji_praktyki_zawodowej), do której należy dołączyć Ramowy Program Semestralnej Praktyki Zawodowej (z2-p-rb-2) oraz wzór Potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej (Z5_Potwierdzenie_odbycia_praktyki_zawodowej). Po uzyskaniu wymaganych podpisów oraz dostarczeniu jednego egzemplarza do Wydziałowego Opiekuna Praktyk na obu dokumentach możliwe jest rozpoczęcie semestralnej praktyki zawodowej. Dokumenty należy dostarczać formie papierowej do Biura Dziekana w celu uzyskania pieczęci i podpisów.
3.7. Semestralna praktyka zawodowa podlega zaliczeniu w formie publicznej obrony przed Wydziałową Komisją ds. Praktyk powołaną przez właściwego Prodziekana. W skład Komisji mogą wchodzić przedstawicie wszystkich katedr.
3.8. Wydziałowy opiekun praktyk ustala termin obrony praktyki w okresie od 1 stycznia do 20 lutego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek studenta, może być ustalony drugi termin obrony praktyki.
3.9. W celu udokumentowania odbycia praktyki student ma obowiązek przedstawić w trakcie publicznej obrony:

  • Tygodniowy Dziennik Praktyk, (stworzony indywidualnie), zawierający opis obowiązków pełnionych podczas praktyki
  • Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej zawierające ocenę zakładowego opiekuna praktyk. (Z5_Potwierdzenie_odbycia_praktyki_zawodowej)
  • Sprawozdanie studenta z praktyki zawierające charakterystykę przedsiębiorstwa lub jednostki zatrudniającej oraz dokumentujące prace wykonane w trakcie praktyki (opis procesu inwestycyjnego lub jego fragmentu, opis wykonanej dokumentacji projektowej lub wykonawczej, itd.), (wzór pisma – Załącznik Z7-P-RB-2),
  • Ankietę studenta z Praktyki (wzór pisma – Załącznik Z8-P-RB-2),
  • Krótka prezentacja multimedialna w formacie .ppt lub .pptx prezentująca przedsiębiorstwo i zakres pełnionych przez Praktykanta obowiązków

3.10. W trakcie publicznej obrony student jest zobowiązany złożyć ustne sprawozdanie z przebiegu praktyki (czas wypowiedzi – 3 min.).
3.11. Po wysłuchaniu wypowiedzi studenta oraz przeanalizowaniu złożonych dokumentów (wymienionych w pkt. 3.9) Komisja wystawia ocenę końcową i wpisuje ją do protokołu. Ocena jest wystawiana na podstawie oceny Zakładowego Opiekuna Praktyk, oraz oceny prezentacji oraz złożonych dokumentów wystawionej przez Komisję.
3.12. Wydziałowy Opiekun Praktyk lub osoba upoważniona przez Dziekana wpisuje końcową ocenę do indeksu (w rubryce semestralnej oraz w rubryce „Praktyki” nas str. 82 i 83 indeksu) i elektronicznego katalogu ocen studenta (EKOS) w systemie SOTS w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od daty obrony praktyki.
3.13. Nieuzyskanie pozytywnej oceny końcowej z semestralnych praktyk zawodowych skutkuje skierowaniem studenta na urlop (Instrukcja I3-P-RB-4).

4. Dokumenty związane z procedurą
4.1. Regulamin studiów w Politechnice Śląskiej.

Pakiet dokumentów 30.11.2021 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie