A A+ A++

Wymagane dokumenty

Wyjazd na studia

Dokumenty wymagane do wyjazdu na studia lub praktykę zagraniczną student pobiera w formie elektronicznej z internetowej strony Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i po wypełnieniu składa w formie wydruków do wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus. Student wstępnie zakwalifikowany na wyjazd w celu odbycia studiów samodzielnie ustala listę przedmiotów, które zamierza studiować za granicą (formularz Porozumienie o programie zajęć - Learning Agreement). Lista podlega zatwierdzeniu przez wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus.
Warunki zaliczenia przedmiotów ujętych w Porozumieniu o programie zajęć oraz ewentualna listę przedmiotów do uzupełnienia (tzw. różnice kursowe) zatwierdza prodziekan ds. studiów na wniosek wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus (formularz Warunki zaliczenia). Wszystkie niezbędne zmiany w uzgodnionym przed wyjazdem Porozumieniu o programie zajęć powinny być zatwierdzone przez wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus oraz wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus w uczelni partnerskiej (formularz Zmiany do porozumienia o programie zajęć – Changes to Learning Agreement).
Wszystkie formularze są dostępne w formie elektronicznej na stronie Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

Wyjazd na praktykę

Student ubiegający się o wyjazd w celu odbycia praktyki w firmie zagranicznej jest zobowiązany do samodzielnego znalezienia firmy i uzgodnienia warunków odbycia praktyki (formularz EX-ANTE) oraz uzyskania akceptacji kierującego pracą dyplomową. Profil działania firmy zagranicznej przyjmującej studenta na praktykę powinien być zbieżny z tematem jego pracy dyplomowej.
Zaliczenia semestru, w którym student odbył praktykę za granicą dokonuje prodziekan ds. studiów na wniosek wydziałowego koordynatora LLP-Erasmus, po przedstawieniu przez studenta potwierdzenia odbycia praktyki (formularz Evaluation Form), sprawozdania z praktyki i oceny stażu, dokonanej przez kierującego pracą. Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zagranicznej jest przechowywana w osobowej teczce studenta.
Wszystkie formularze są dostępne w formie elektronicznej na stronie Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej. Dokumenty aplikacyjne są wysyłane do uczelni partnerskiej przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

LLP-Erasmus - dokumenty

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie