O Konferencji

 

Logo Konferencji Edukacja i biznes

 

English version

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem:

„Edukacja i biznes”


która odbędzie się w terminie 25 października 2018 roku, w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Mamy nadzieję, że podjęta w toku obrad problematyka, niezmiernie istotna w dzisiejszej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, zainicjuje kolejne edycje tego przedsięwzięcia i pozwoli wykreować wspólną tradycję cyklicznych spotkań.

Tematyka konferencji to próba spojrzenia na wzajemne relacje pomiędzy sektorami instytucji edukacyjnych, biznesu oraz przyszłych pracobiorców, prezentacja dobrych praktyk oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, które można wprowadzić w tym obszarze.

Formuła konferencji oprócz klasycznego prezentowania wystąpień i dyskusji, będzie miała również wymiar praktyczny. Chcemy podczas naszego spotkania wypracować rozwiązania użyteczne, które mają szansę zafunkcjonować w praktyce, stąd też proponujemy zastosowanie strategii Design Thinking, stwarzającej przestrzeń do aktywnego i kreatywnego szukania rozwiązań na potrzeby beneficjentów układu – pracobiorców, przedsiębiorców oraz sektora edukacji.

Proponujemy formę „wolnej mównicy” dla określenia tematów wartych rozwiązania, a następnie wykorzystanie procesu Design Thinking do jak najlepszego zrozumienia badanego problemu na potrzeby użytkowników/odbiorców, w części finalnej zaś skonstruowanie prototypowego rozwiązania.
Przykładowe zagadnienia, które z pewnością warto poddać głębszej analizie koncentrować się będą m.in. wokół poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak optymalnie zaprojektować strategie przepływu informacji pomiędzy sferą biznesu, sektorem edukacji oraz przyszłymi pracobiorcami?
  • Co możemy zrobić, aby skutecznie dostosować programy kształcenia do konkretnego zapotrzebowania biznesu?
  • Jak kształcić dzisiaj, żeby zasoby uczących się odpowiadały wymaganiom jutra?
  • Czy Edukacja 3.0 – spersonalizowane kształcenie oparte o tworzenie własnych doświadczeń edukacyjnych uczącego się to optymalne rozwiązanie dla biznesu oraz sektora edukacji? Jak ją wdrożyć?

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do wypracowania zarówno rozwiązań o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce, posłuży wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi a sferą biznesu.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe obszary merytoryczne, które proponujemy w tegorocznej edycji konferencji. Pozwolą one, w naszym przekonaniu, każdemu z Uczestników na dokonanie wyboru zakresu zagadnień najbliższego jego badawczym, czy też zawodowym zainteresowaniom.
Proponowane sekcje tematyczne dotyczyć będą następujących obszarów merytorycznych poszukiwań:

 

Sekcja I

Nauki społeczne i humanistyczne dla biznesu – pytanie o sens i miejsce humanistyki we współczesnym biznesie

Obszary problemowe:

Stan aktualny – miejsce nauk społecznych i humanistycznych na uczelniach technicznych – doświadczenia różnych krajów (Austria, Czechy, Polska, Słowacja).

Rola nauk społecznych i humanistycznych z perspektywy przedstawicieli nauk technicznych.
Współczesne wyzwania transdyscyplinarne – globalizacja, zrównoważony rozwój
- RRI (Responsible Research and Innovations), przemysł 4.0.

Współczesny status nauki i techniki w społeczeństwie a relacje między naukami społecznymi, humanistycznymi i technicznymi (open science, citizen science).

 

Sekcja II

Kształcenie językowe dla potrzeb biznesu
- warunek sine qua non istnienia i rozwoju nowoczesnych podmiotów biznesowych

Obszary problemowe:

Język angielski ogólny i specjalistyczny jako globalny język biznesu.

Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego.

Zintegrowane nauczanie języka specjalistycznego.

CALL i MALL (Computer Assisted Language Learning, Mobile Assisted Language Learning)
w akademickim kształceniu językowym.

Zrównoważony rozwój a koncepcja edukacji językowej.

Rozwijanie kompetencji miękkich a nauczanie języków obcych dla potrzeb biznesu.

 

Sekcja III

„Ludzka twarz” współczesnego biznesu
- fakty i mity społecznej odpowiedzialności biznesu dziś

Obszary problemowe:

Rola edukacji w kreowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Strategie firm w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Firmy i sytuacja środowisk defaworyzowanych; kontekst zatrudniania osób niepełnosprawnych,
ich możliwości rozwoju w firmie, rozwiązania o charakterze kompleksowym w tym zakresie.

 

Sekcja IV

Edukacja dla biznesu i biznes dla edukacji
– jak wykreować wspólną przestrzeń dla osiągania wspólnych celów

Obszary problemowe:

Studia dualne: synergia edukacji akademickiej z praktycznym doświadczeniem zawodowym, perspektywy i wyzwania.

Programy kształcenia przemiennego: dydaktyka akademicka i rozwijanie kompetencji praktycznych a jakość kształcenia na polskich uczelniach wyższych.

Programy kształcenia w uczelniach wyższych a ich adekwatność do potrzeb zmieniającego
się rynku pracy.

Współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji a wpływ na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

Aktywność naukowa w środowisku akademickim i biznesowym – horyzonty możliwości
dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje.

Doradztwo zawodowe w przestrzeni edukacji – wsparcie i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla potrzeb jednostki i rynku pracy.

 

 Anons Konferencji w pliku pdf

 

English version

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Konferencja EiB