FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 22 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 finansowanie inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje finansowanie kosztów:

1) budowy nowych obiektów budowlanych;

2) przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych;

3) zakupu nieruchomości;

4) udziału w inwestycyjnym przedsięwzięciu budowlanym podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;

5) inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

 

KRYTERIA I TRYB przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane

reguluje rozporządzenie MNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 209 poz. 1379)

 

ZASADY WNIOSKOWANIA

      Wniosek składa się w 2 egzemplarzach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym przyznana ma być dotacja.

Informujemy, że od 2013 roku wnioski należy składać w wersji papierowej
i elektronicznej poprzez system OSF.
 
Uwaga: przed wysłaniem wniosku do MNiSW należy wniosek wydrukować i złożyć 
                w Biurze Badań Naukowych celem weryfikacji i uzyskania odpowiednich 
                podpisów.

     W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od jednostki naukowej powodującego zakłócenie jej działalności, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust.1.

      Wzór wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną stanowi zał. nr 1 ww rozporządzenia.

      Jednostka naukowa ubiegająca się o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną  składa ww wniosek wraz z:

      1. Kopią pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora zabytków, jeżeli wymaga tego charakter inwestycji;

       2. Informacją o możliwości i planach udostępniania przedmiotu inwestycji innym podmiotom;

       3. Oświadczeniem o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy inwestycja ma być:

a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe,

b)   współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub z innych źródeł;

4. W przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinią  dysponenta tej części budżetu; 

5. Innymi dokumentami świadczące o przygotowaniu jednostki naukowej do podjęcia inwestycji, terminowego jej zakończenia oraz efektywnego wykorzystania przedmiotu inwestycji;

6.  Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością na cel
budowlany.

Ponadto:

Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną podejmowaną przez jednostkę naukową reprezentującą podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 12
i 14—16 ustawy o zasadach finansowania nauki
(konsorcjum naukowe, sieć naukowa i centrum naukowe PAN) dołącza się informację o:

1) sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej;

2) sposobie wspólnego użytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej oraz zasadach dostępu do inwestycji jednostek naukowych niewchodzących w skład reprezentowanego przez nią podmiotu.

W przypadku inwestycji podejmowanej na podstawie umowy międzynarodowej
do wniosku o przyznanie dotacji ze środków finansowych na naukę dołącza się kopię tej umowy.

 

WARUNEK przekazania dotacji w na inwestycje budowlane

złożenie przez podmiot otrzymujący dotację harmonogramu płatności, wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez tę jednostkę z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

 

ROZLICZENIE dotacji w na inwestycje budowlane

1. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną realizowaną
przez okres dłuższy niż rok, składa raport roczny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji.

2. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną w terminie do 60 dni od dnia jej zakończenia dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Do raportu końcowego dołącza się:

-    kopię dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych

-    kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzoną za zgodność z 
     oryginałem przez głównego księgowego lub kwestora

-    kopię decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Dz.U. 2010 Nr 209, poz. 1379.
Data wejścia w życie w życie  20 listopada 2010 r

 

Komunikaty z MNiSW:

Komunikat z 10 czerwca 2013 r. - Informacja dotycząca składania wniosków o finansowanie w 2014 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresie-duzej-i/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Inwestycje budowlane