A A+ A++

Studia I stopnia

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni planuje się hybrydowy przebieg egzaminów inżynierskich. Prosimy o monitorowanie komunikatów – jeśli sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Od roku akademickim 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów

Procedura dyplomowania

Obsługa prac dyplomowych będzie procedowana w systemie USOS – w aplikacji

Archiwum prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci w dniu egzaminu dyplomowego – składają w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru (Praca Inżynierska – załącznik 8).

Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

  1. Jeden egzemplarz projektu inżynierskiego wydrukowany dwustronnie sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę. Wzór strony tytułowej: praca inżynierska (załącznik 7). UWAGA: Z aplikacji APD należy pobrać wersję gotową do wydruku. Wersja ta zawiera opis kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD. Za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 1).
    Do projektu należy załączyć płytkę CD z 3 plikami w formacie pdf – praca dyplomowa z sygnaturą nadaną przez APD; słowa kluczowe, streszczenie, prezentacja.
  2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację - (załącznik 2).
  3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. (załącznik 3)
  4. Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy. (załącznik 4)
  5. Regulamin hybrydowych obron na Wydziale Budownictwa (załącznik 5)
  6. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów (załącznik 6)
Załącznik INŻ 1 Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy Pobierz
Załącznik INŻ 2 Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu zdalnego Pobierz
Załącznik INŻ 3 Informacje o szczególnych osiągnięciach Pobierz
Załącznik INŻ 4 Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy Pobierz
Załącznik INŻ 5 PL Regulamin zdalnych obron (12.05.2021) w języku polskim Pobierz
Załącznik INŻ 5 EN Regulamin zdalnych obron (12.05.2021) w języku angielskim Pobierz
Załącznik INŻ 6 Ankieta Pobierz
Załącznik INŻ 7 Strona tytułowa Pobierz
Załącznik INŻ 8 Opis teczki Pobierz

Zgodnie z zarządzeniem 55/2021:

  1. załącznik 6 do zarządzenia 55/2021 dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub w języku obcym,
  2. załącznik 7 do zarządzenia 55/2021 - dodatkowy odpis suplementu w języku polskim lub w języku obcym.

Do załączników konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty w wysokości 20 zł za każdy dodatkowy odpis.

Załącznik 6 do Z.55/2021 Wniosek o wydanie dodatkowego opisu dyplomu w języku polskim lub obcym Pobierz
Załącznik 7 do Z.55/2021 Wniosek o wydanie dodatkowego podpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub obcym Pobierz

Pytania na ezgamin

Aktualizacja: 1.03.2021

Oznaczenie, np: ALL 01/S,N/RB2 oznacza: pytanie dla wszystkich specjalności (ALL), studia stacjonarne (S) i niestacjonarne (N), pytanie ułożone przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych (RB2).

wspólne dla wszystkich specjalności PL Pobierz
common for all specialties EN Pobierz
specjalność Budowlano-Architektoniczna PL Pobierz
specjalność Budownictwo Drogowe PL Pobierz
specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych PL Pobierz
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie PL Pobierz
specjalność Structural Engineering PL Pobierz
specialty Strucutural Engineering EN Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie