A A+ A++

Studia II stopnia

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni planuje się hybrydowy przebieg egzaminów inżynierskich. Prosimy o monitorowanie komunikatów – jeśli sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Od roku akademickim 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów

Procedura dyplomowania

Obsługa prac dyplomowych będzie procedowana w systemie USOS – w aplikacji

Archiwum prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci w dniu egzaminu dyplomowego – składają w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru (Praca Inżynierska – załącznik 8).

Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć w białej, wiązanej teczce:

 1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie sformatowany według wytycznych obowiązujących na Wydziale Budownictwa i oprawiony w miękką okładkę. Wzór strony tytułowej: praca magisterska (załącznik 7). UWAGA: Z aplikacji APD należy pobrać wersję gotową do wydruku. Wersja ta zawiera opis kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD. Za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy (załącznik 1).
  Do projektu należy załączyć płytkę CD z 3 plikami w formacie pdf – praca dyplomowa z sygnaturą nadaną przez APD; słowa kluczowe, streszczenie, prezentacja.
 2. Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację - (załącznik 2).
 3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. (załącznik 3)
 4. Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy. (załącznik 4)
 5. Regulamin zdalnych obron na Wydziale Budownictwa (załącznik 5)
 6. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów (załącznik 6)
 7. Legitymację studencką, składaną bezpośrednio przed egzaminem dyplomowym.
Załącznik MGR 1 Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy Pobierz
Załącznik MGR 2 Oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu zdalnego Pobierz
Załącznik MGR 3 Informacje o szczególnych osiągnięciach Pobierz
Załącznik MGR 4 Oświadczenie w sprawie udostępnienia pracy Pobierz
Załącznik MGR 5 Regulamin zdalnych obron (12.05.2021) Pobierz
Załącznik MGR 6 Ankieta Pobierz
Załącznik MGR 7 Strona tytułowa Pobierz
Załącznik MGR 8 Opis teczki Pobierz

Uwaga!
W roku akademickim 2020/2021 studenci II stopnia nie płacą za dyplom. W komplecie otrzymują Państwo bez opłaty dokumenty w języku polskim tj:

 1. PL Oryginał dyplomu + suplement
 2. PL Odpis dyplomu (x2) + odpis suplementu (x2)

Druki dyplomów nie wymagają już zdjęć.

Zgodnie z zarządzeniem 55/2021:

 1. W przypadku złożenia do dnia ukończenia studiów:

  załącznika 4 do zarządzenia 55/2021 w tym przypadku jeden z odpisów dyplomu zostaje zastąpiony odpisem dyplomu w języku obcym (bez opłaty)

  załącznika 5 do zarządzenia 55/2021 w tym przypadku jeden z odpisów suplementu zostaje zastąpiony odpisem suplementu w języku obcym (bez opłaty)

 2. W przypadku złożenia:

  załącznika 6 do zarządzenia 55/2021 w tym przypadku otrzymują Państwo dodatkowy odpis dyplomu w języku polskim lub w języku obcym.

  załącznika 7 do zarządzenia 55/2021 w tym przypadku otrzymują Państwo dodatkowy odpis suplementu w języku polskim lub w języku obcym.

Do załączników 6 i 7 konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty w wysokości 20 zł za każdy dodatkowy odpis

Załącznik 4 do Z.55/2021 Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym Pobierz
Załącznik 5 do Z.55/2021 Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu dyplomu w języku obcym Pobierz
Załącznik 6 do Z.55/2021 Wniosek o wydanie dodatkowego opisu dyplomu w języku polskim lub obcym Pobierz
Załącznik 7 do Z.55/2021 Wniosek o wydanie dodatkowego podpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub obcym Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie