A A+ A++

prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok

Kontakt

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Zainteresowania naukowe:

trwałości konstrukcji betonowych

diagnostyka konstrukcji

badania elektrochemiczne korozji zbrojenia w betonie

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1995). W 1995 r. mianowany na stanowisko asystenta i skierowany na dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Rozprawę doktorską pt. ‘Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu’ napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Zybury, prof. PŚ i obronił z wyróżnieniem (2002). W 2002 r. mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Za pracę doktorską otrzymał Wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz Indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2003). W 2013 otworzył przewód habilitacyjny nt. ‘Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej’. W 2014 r. po kolokwium habilitacyjnym Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej jednogłośnie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ‘budownictwo’ w specjalności ‘konstrukcje betonowe’. Za rozprawę habilitacyjną otrzymał Indywidulaną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2015). Został wybrany na funkcję prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz powołany na funkcję prodziekana ds. kształcenia w kadencji 2020-2024. W 2019 r. został ustanowiony pełnomocnikiem Rektora ds. Studenckich, a na okres (2021-2024) koordynatorem kierunku studiów ‘budownictwo’ w Politechnice Śląskiej. W 2022 r. napisał monografię naukową pt. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w diagnostyce konstrukcji betonowych i stalowych, która stanowiła podsumowanie prac badawczych zrealizowanych po habilitacji. W 2023 r. postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Rady Doskonałości Naukowej, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach trwałości konstrukcji betonowych i stalowych, realizując prace dotyczące elektrochemicznych badań korozji stali zbrojeniowej w betonie, skuteczności ochrony inhibitorowej żelbetu, ochrony powłokowej zbrojenia oraz elementów konstrukcji metalowych, a także elektrochemicznych metod regeneracji żelbetu. Uczestniczył w 10. projektach badawczych KBN, MNiSW i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także w projektach przedwdrożeniowych ‘Inkubator Innowacyjności+’. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 2 monografii naukowych i 3 podręczników wydanych przez PWN. Był pomysłodawcą i Guest Editorem 2 wydań specjalnych czasopisma ‘Applied Sciences’, a także został zaproszony do Rady Recenzentów czasopism ‘Applied Sciences’ i ‘Metals’ oraz Rady Tematycznej ‘Applied Sciences’. Jest współautorem 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych dotyczących zaawansowanej diagnostyki i monitoringu korozyjnego konstrukcji betonowych i stalowych. Był recenzentem ponad 120 artykułów, referatów i projektów badawczych, współpracując z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki, a także z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Był członkiem i sekretarzem 4 komisji habilitacyjnych i recenzentem 1 rozprawy doktorskiej. Pełnił funkcję promotora 2 przewodów doktorskich, w tym jednego zakończonego publiczną obroną (2021).

Zajęcia dydaktyczne od 1995 r. realizuje z 22 przedmiotów (w tym 6 w języku angielskim) z zagadnień dotyczących projektowania konstrukcji betonowych, budownictwa miejskiego, diagnostyki konstrukcji, trwałości budowli oraz podstaw projektowania konstrukcji. Był promotorem blisko 100 rozpraw magisterskich, prac inżynierskich oraz projektów inżynierskich, w tym 22 w języku angielskim. Głównie w ramach współpracy z PZITB od kilkunastu lat prowadzi dla inżynierów szkolenia z zakresu szeroko rozumianej trwałości konstrukcji budowlanych. Wygłosił również 7 wykładów zamawianych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał łącznie 14 nagród i wyróżnień, w tym nagrodę Oddziału PZITB w Gliwicach im. Prof. Brzozowskiego za promotorstwo pracy inżynierskiej (2008) oraz prestiżową nagrodę Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB im. Prof. Danileckiego za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją (2016).

Był członkiem Komitetu Nauki PZITB (2004), członkiem Zarządu Śląskiej Komisji Nauki PZITB (2009-2013), sekretarzem Śląskiej Komisji Nauki PZITB (2013-2016) oraz sekretarzem Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB przez 2 kadencje (2008-2012, 2012-2016). Był również wiceprezesem śląskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014-2015). Od 1995 r. był aktywnym członkiem 11 komitetów naukowych oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza 5 komitetów organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych (krajowych i zagranicznych). Przez 1 kadencję (2019-2022) pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach, natomiast przez 2 kadencje (2016-2020) i (2020-2024) wiceprzewodniczącego Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego PZITB. Od 2016 r., drugą 4-letnią kadencję, bierze udział w posiedzeniach Rady Kształcenia Politechniki Śląskiej, a od 2019 r. również drugą kadencję w posiedzeniach Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w Politechnice Śląskiej. Od 2021 r. jest członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, egzaminując inżynierów na uprawnienia budowlane.

Ma blisko 30-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera budownictwa i od kilkunastu lat posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2005). W 2015 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie realizuje wysokospecjalistyczne usługi budowlane o charakterze ekspertyzowym. W 2017 r. otrzymał tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz diagnostyki konstrukcji i ochrony budowli przed korozją. Jest współzałożycielem, a od 2020 r. prezesem spółki spin-off Politechniki Śląskiej ‘CorrTEST Sp. z o.o.’, której jednym z głównych celów jest komercjalizacja autorskich patentów. Opracował ponad 210 ekspertyz technicznych i projektów budowlanych. Jest współautorem wielu badań technicznych dotyczących oceny zagrożenia korozją odpowiedzialnych konstrukcji budowlanych, między innymi cienkościennych słupów kielichowych budynku dawnego dworca PKP w Katowicach (2009), filarów estakady w Zakopanem (2009) oraz 45-metrowych żelbetowych silosów na cement w Choruli (2012).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie