A A+ A++

dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ

Kontakt

Katedra Konstrukcji Budowlanych

Zainteresowania naukowe:

trwałości konstrukcji betonowych

diagnostyka konstrukcji

badania elektrochemiczne korozji zbrojenia w betonie

Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (1995). W 1995 r. mianowany na stanowisko asystenta i skierowany na dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Rozprawę doktorską pt. Modelowanie procesu elektrochemicznej realkalizacji betonu napisał pod kierunkiem dr hab. inż. Adama Zybury, prof. PŚl i obronił z wyróżnieniem (2002). W 2002 r. mianowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Za pracę doktorską otrzymał Wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz Indywidualną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2003). W 2013 otworzył przewód habilitacyjny nt. Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej. W 2014 r. w trakcie kolokwium habilitacyjnego Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej jednogłośnie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ‘budownictwo’ w specjalności ‘konstrukcje betonowe’. Za rozprawę habilitacyjną otrzymał Indywidulaną Nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej stopnia II (2015). Jest promotorem dwóch otwartych przewodów doktorskich. Został wybrany na funkcję prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020.

Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach trwałości konstrukcji betonowych, realizując prace dotyczące elektrochemicznych badań korozji stali zbrojeniowej w betonie, skuteczności ochrony inhibitorowej stali zbrojeniowej w betonie, ochrony powłokowej zbrojenia, a także elektrochemicznych metod regeneracji żelbetu. Uczestniczył w 8. projektach badawczych KBN, MNiSW i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest autorem i współautorem 100 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym monografii (Modelowanie układu stal-beton w pomiarach szybkości korozji zbrojenia metodą spektroskopii impedancyjnej) i trzech książek wydanych przez PWN (Konstrukcje żelbetowe. Atlas rysunków, wyd.1; Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków, wyd.2; Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2). Jest również współautorem jednego patentu i trzech zgłoszeń patentowych dotyczących zaawansowanej diagnostyki korozyjnej żelbetu, w których zaadaptowano elektrochemiczne metody polaryzacyjne. Jest recenzentem współpracującym z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Centrum Nauki.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi z zagadnień dotyczących projektowania konstrukcji betonowych, budownictwa miejskiego, diagnostyki konstrukcji, trwałości budowli oraz podstaw projektowania konstrukcji. Był promotorem blisko 100 rozpraw magisterskich, prac inżynierskich oraz projektów inżynierskich, również w języku angielskim. W ramach działalności w PZITB od ponad 10 lat prowadzi dla inżynierów szkolenia z zakresu szeroko rozumianej trwałości konstrukcji budowlanych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał łącznie 12 nagród i wyróżnień, w tym nagrodę Oddziału PZITB w Gliwicach im. Prof. Brzozowskiego za promotorstwo pracy inżynierskiej (2008) oraz nagrodę Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB im. Prof. Danileckiego za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją (2016).

Jest członkiem Komitetu Nauki PZITB (2004), członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (2006), członkiem Zarządu Śląskiej Komisji Nauki PZITB (2009-2013), sekretarzem Śląskiej Komisji Nauki PZITB (2013-2016) oraz sekretarzem Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB przez dwie kadencje (2008-2012, 2012-2016). Był wiceprezesem śląskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014-2015). Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (2003). Ponadto trzykrotnie pełnił funkcję sekretarza Komitetu Organizacyjnego konferencji KONTRA (2010, 2012, 2014), a funkcję wiceprzewodniczącego w 2016 r. Jest członkiem Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach (2015-2018).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zawodzie inżyniera budownictwa i od ponad 10-ciu lat posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2005). Otrzymał tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (2014). Ponadto opracował ponad 150 ekspertyz technicznych i projektów budowlanych. Jest współautorem wielu badań technicznych dotyczących oceny zagrożenia korozją odpowiedzialnych konstrukcji budowlanych, między innymi cienkościennych słupów kielichowych budynku dawnego dworca PKP w Katowicach (2009), filarów estakady w Zakopanem (2009) i kilkunastu 45-metrowych żelbetowych silosów na cement w Choruli (2012).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie