A A+ A++

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC

Kontakt

Katedra Konstrukcji Budowlanych
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice,
tel./fax +48 32 237 11 27
e-mail: rb2@polsl.pl

Działalność dydaktyczna

 • Projektowanie konstrukcji żelbetowych w inżynierii lądowej.
 • Projektowanie konstrukcji metalowych.
 • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
 • Projektowanie konstrukcji murowych.
 • Prowadzenie prac dyplomowych.

Działalność naukowa

 • Doświadczalne badania wytrzymałościowe konstrukcji żelbetowych:
  • stref podporowych ustrojów słupowo-płytowych (przebicie),
  • ciągłych belek żelbetowych,
  • wielopolowych ustrojów słupowo-płytowych w sytuacji awaryjnej,
  • skuteczności zespolenia beton-beton na podsta-wie pomiarów dynamicznych.
 • Laboratoryjne badania konstrukcji murowych:
  • w dwuosiowym stanie ściskania,
  • w złożonym stanie naprężenia – ścinanie wraz z ściskaniem,
  • w złożonym stanie naprężenia – zginanie wraz z ściskaniem.
 • Badania konstrukcji metalowych, w tym:
  • nośności i sztywności podatnych połączeń na łączniki jednostronne w konstrukcjach z kształtowników giętych,
  • wytężenia dźwigarów z falistym środnikiem,
  • analizy modeli złożonych obiektów z uwzględnieniem imperfekcji,
  • wpływu wysokiej temperatury w czasie pożaru.
 • Problemy trwałości konstrukcji żelbetowych:
  • termodynamiczne modelowanie korozji,
  • ochrona katodowa, elektrochemiczna ekstrakcja chlorków, realkalizacja skarbonatyzowanego betonu,
  • zaawansowane pomiary polaryzacyjne szybkości korozji zbrojenia,
  • badania ochronnych właściwości betonu,
  • ocena skuteczności działania inhibitorów.

Oferta usług technicznych

 • Ekspertyzy stanu technicznego i ocena bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych o konstrukcji żelbetowych, murowych, zespolonych i stalowych.
 • Badania techniczne obiektów budowlanych:
 • dynamiczne – ośmiokanałowym 24 bitowym analizatorem drgań oraz czujnikami piezoelektrycznymi, laserowym i młotkiem modalnym,
 • lokalizacji zbrojenia ‒ ferroskanerami Hilti FS10 i RV10,
 • wytrzymałości betonu ‒ przyrządem CAPO-TEST, sklerometrami Schmidta, betonoskopem CT-1,
 • wystąpienia pustek, rozwarstwień i innych nie-ciągłości betonu ‒ urządzeniem DOCter Impact-Echo,
 • zagrożenia korozją zbrojenia – urządzeniami do pomiaru potencjału stacjonarnego DRAM 02/CMT i rezystywności betonu DHC 04/CMT,
 • właściwości ochronnych betonu pobieranego ściernicą Profil Grinder Kit/German Instruments,
 • szybkości korozji zbrojenia ‒ potencjostatem Referance 600 firmy Gamry.

Publikacje

Wyniki badań prowadzonych w Katedrze w okresie dwudziestu trzech lat (1994-2017) opublikowano w 44 książkach, monografiach i podręcznikach, 83 rozdziałach w monografiach, 605 artykułach naukowych i naukowo-technicznych zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w 607 referatach w materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Ponadto opracowano 35 pozycji różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i informatorów.

Historia Katedry

Katedra Konstrukcji Budowlanych wyodrębniła się w 1994 roku z Instytutu Konstrukcji Budowlanych, który powstał w wyniku reorganizacji Uczelni w 1971 roku. Jednak rodowód Katedry jest znacznie wcześniejszy, sięgający utworzenia Politechniki Śląskiej w 1945 roku i powołanych wówczas dwóch Katedr – Budownictwa Żelbetonowego (od roku 1953 Żelbetowego) oraz Budownictwa Stalowego.

Pierwszym kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych w latach 1994 ‒ 2003 był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski. Następnie, od roku 2003 do 2017 Katedrą kierował prof. dr hab. inż. Adam Zybura a obecnie Kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec.

Katedra Konstrukcji Budowlanych składa się z dwóch Zespołów: Konstrukcji Betonowych i Murowych oraz Konstrukcji Metalowych. Zasadnicza działalność naukowa Katedry obejmuje badania doświadczalne i analizy teoretyczne wszystkich rodzajów konstrukcji żelbetowych, murowych, zespolonych oraz stalowych. Specjalistyczne wyposażenie laboratoryjne umożliwia badania wielkogabarytowych elementów w złożonym stanie obciążenia. Oprócz badań wytrzymałościowych rozwiązywane są problemy dotyczące trwałości konstrukcji żelbetowych. Prace naukowe były realizowane m. in. w ramach 19 projektów badawczych MNiSzW oraz 4 zadań projektów finansowanych przez Unię Europejską w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Dotychczas Katedra Konstrukcji Budowlanych współpracowała z około 130 firmami z sektora przemysłowego, świadcząc im usługi w zakresie ekspertyz naukowo-technicznych, badań doświadczalnych i wielu innych. W Katedrze Konstrukcji Budowlanych 11 pracowników legitymuje się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, natomiast 4 osoby są rzeczoznawcami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie