A A+ A++

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka

Kontakt

Katedra Geotechniki i Dróg

Zainteresowania naukowe:

właściwości fizyko-mechaniczne gruntów rodzimych i antropogenicznych,

modele obliczeniowe podłoża gruntowego,

współpraca budowli z podłożem gruntowym,

metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego.

Notka biograficzna:

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1993).
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała w roku 2002, a stopień doktora habilitowanego w specjalności geotechnika w roku 2009. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskała w 2018 roku.

Obszar zainteresowań naukowych i badawczych obejmuje m.in.: właściwości fizyko-mechaniczne gruntów rodzimych i antropogenicznych, modele obliczeniowe podłoża gruntowego, współpracę budowli z podłożem gruntowym oraz metody wzmacniania słabego podłoża gruntowego.

Jest autorką lub współautorką ponad 170 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym wielu referatów opublikowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Promotorka 116 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, 7 zakończonych oraz 6 rozpoczętych przewodów doktorskich, recenzentka ponad 320 prac dyplomowych i ponad 290 artykułów i referatów konferencyjnych, 2 wniosków profesorskich, 7 wniosków habilitacyjnych, 17 przewodów doktorskich oraz 3 podręczników akademickich. Jest autorką lub współautorką ponad 70 ekspertyz, opinii i projektów. Ponadto, jest recenzentką NCN, NCBiR i MIUR (Włochy).

Za pracę doktorską pt.: Obliczeniowy model pala wykonanego techniką wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej (jet grouting) została wyróżniona przez Ministra Infrastruktury oraz nagrodzona przez Rektora Politechniki Śląskiej. Ponadto, nagrodzona Brązowym Krzyżem Zasługi, a także nagrodami Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
W ramach działalności organizacyjnej pełniła m.in. funkcje: Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego V i XI Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (2004, 2011), Sekretarza Komitetu Organizacyjnego XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników Problemy geotechniczne terenów górniczych (2003). Była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji ICEE 2005, INEER International Conference on Engineering Education, która odbyła się w Gliwicach w lipcu 2005 roku.

Od 2007 do 2013 roku pełniła funkcję Sekretarza Redakcyjnego Czasopisma Architecture – Civil Engineering – Environment ACEE, a w latach 2014-2016 była Redaktorem Działowym Budownictwa tegoż Czasopisma.

W latach 2010-2016 pełniła funkcję Kierownika Studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Opiekuna sześciu Konferencji Naukowych Doktorantów Wydziałów Budownictwa.

Jest członkiem: Polskiego Komitetu Geotechniki PKG, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania ISSMFE, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Komitetu Naukowego PZiTB, Deep Foundations Institute oraz DFI Europe, Członkiem-założycielem International Geosynthetics Society Polish Charter, Członkiem Komitetu Technicznego nr 254 ds. Geotechniki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisji Inżynierii Budowlanej - Oddział PAN w Katowicach, Członkiem Zespołu Roboczego Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN.

Posiada Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Jest współautorką podręcznika akademickiego Geotechnika komunikacyjna.
Od 1 września 2013 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Geotechniki i Dróg na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, zaś od 1 września 2016 roku funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie