A A+ A++

 

PROGRAM EDUKACJA (MF EOG 2014-2021)


* DOKUMENTY APLIKACYJNE DO POBRANIA NA KOŃCU STRONY *

Politechnika Śląska przystępując do Programu Edukacja EOG realizuje projekt „Mobilność w szkolnictwie wyższym”  dot. wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych) w zakresie:

 • mobilności studentów - studia i praktyki,
 • mobilności pracowników - prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”,
 • wizyty przygotowawcze - przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu

O PROGRAMIE

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Rzeczpospolitą Polską.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

Komponent I
Profesjonalny rozwój kadry:

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”;

Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Komponent II
Mobilność w szkolnictwie wyższym:

Mobilność studentów (studenci I, II i III stopnia) – wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców, przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski;

Mobilność pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych)  – mobilność w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Komponent III
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Możliwe działania:

a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;

b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);

c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego;

d) edukacja zdalna.

Komponent IV
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Możliwe działania:

a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia;

b) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);

c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;

d) edukacja zdalna.

NOWOŚĆ: po raz pierwszy możliwość aplikowania o nowe działanie „D” – „distance learning” (w Komponencie 3 i 4), które ma wspierać organizacje w realizacji różnorodnych działań online.

Więcej na stronie: https://education.org.pl/

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 • Zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce,
 • Wspieranie rozwoju kadr pracujących w obszarze edukacji oraz studentów,
 • Wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

UDZIAŁ W PROGRAMIE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - edycja 2019

Projekt Edukacja - Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym nr EOG/19/K2/W/0020 - korzysta z dofinansowania o wartości 79 249 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz z dofinansowania o wartości 13 985 EUR ze środków budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu – 93 234 EUR.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Politechniką Śląską, a instytucjami partnerskimi.

Wyjazdy w ramach Programu Edukacja są realizowane na zasadach programu Erasmus+ różniąć się wysokością dofinansowania uczestników.

Czas trwania projektu  - 01/07/2020-30/09/2022

UCZELNIE PARTNERSKIE
 • Norwegian University of Science and Technology NTNU (Trondheim, Norwegia), www.ntnu.edu
 • UiT The Arctic University of Norway (Tromsø, Norwegia), www.uit.no
 • University of Stavanger (Stavanger, Norwegia), www.uis.no
 • Reykjavik University (Reykjavik, Islandia), www.ru.is
 • The Oslo School of Architecture and Design (Oslo, Norwegia), www.aho.no 
 • Sintef Energy Research (Trondheim, Norwegia), www.sintef.no
MOBILNOŚCI UJĘTE W PROJEKCIE
 • wyjazdy do uczelni partnerskich – 9 studentów, 14 pracowników
 • przyjazdy z uczelni partnerskich – 4 pracowników
JEDNOSTKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, które biorą udział w projekcie:
 • Wydział Architektury,
 • Wydział Budownictwa,
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Wydział Mechaniczno-Technologiczny,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Instytut Fizyki,
 • Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.
ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH

NABÓR DO PROGRAMU

W ramach danego komponentu Uczelnia może złożyć tylko jeden wspólny wniosek projektowy, dlatego zainteresowane osoby i jednostki prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Wymiany Międzynarodowej.

Informacja o naborach - https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/nabory/

Wydziały / osoby zainteresowane uczestnictwem w programie w kolejnym naborze proszone są o kontakt z Katarzyną Czumak z Sekcji Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą - katarzyna.czumak@polsl.pl

PROCES APLIKACYJNY

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja, z wyłączeniem kwestii finansowych, które się różnią.

DOKUMENTY APLIKACYJNE

STUDENT - STUDIA:

 1. Formularz aplikacyjny - Application Form
 2. Porozumienie o programie studiów  - Learning Agreement for Studies (LA)
 3. Wykaz ocen z toku studiów - Transcript of records
 4. Formularz danych bankowych
 5. Potwierdzenie pobytu - Certificate of attendance
 6. Wykaz ocen z uczelni przyjmującej - LA After the mobility
 7. Ankieta uczestnika po zakończeniu mobilności - Ex-post Survey
 8. Program Edukacja - Obowiązek informacyjny
 9. Program Edukacja - Karta Studenta

STUDENT - PRAKTYKI

 1. Formularz aplikacyjny - Application Form
 2. Porozumienie o programie praktyk - Learning Agreement for Traineeships (TA)
 3. Wykaz ocen z toku studiów - Transcript of records
 4. Formularz danych bankowych
 5. Ankieta uczestnika po zakończeniu mobilności - Ex-post Survey
 6. Ocena stażu
 7. Program Edukacja - obowiązek informacyjny
 8. Program Edukacja - Karta Studenta

PRACOWNIK - STA - nauczanie:

 1. Program pobytu - Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching (STA)
 2. Zaświadczenie instytucji przyjmującej - przed wyjazdem
 3. Wniosek o wyjazd za granicę - pracownik
 4. Potwierdzenie wyjazdu przez instytucję przyjmującą - na zakończenie
 5. Ankieta uczestnika wyjazdu dydaktycznego
 6. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

PRACOWNIK - STT - szkolenie:

 1. Program pobytu - Mobility Agreement - Staff Mobility For Training (STT)
 2. Zaświadczenie instytucji przyjmującej - przed wyjazdem
 3. Wniosek o wyjazd za granicę - pracownik
 4. Potwierdzenie wyjazdu przez instytucję przyjmującą - na zakończenie
 5. Ankieta uczestnika wyjazdu szkoleniowego
 6. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

https://youtu.be/mt5eFUYOTNo

Prezentacja - https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/prezentacja_program_edukacja.pdf   

Strona programu - https://education.org.pl/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie