A A+ A++

 

PROJEKT WYMIANY AKADEMICKIEJ w ramach PROGRAMU EDUKACJA (MF EOG 2014-2021)

"Projekt Edukacja - Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 80 544 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu realizowanego w roku akademickim 22-23 było wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Politechniką Śląską, a instytucjami partnerskimi."

Całkowita wartość projektu – 94 758,00 EUR


* DOKUMENTY APLIKACYJNE DO POBRANIA NA KOŃCU STRONY *

Politechnika Śląska przystępując do Programu Edukacja EOG realizowała projekt w ramach Komponentu II - „Mobilność w szkolnictwie wyższym”  dot. wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych) w zakresie:

 • mobilności studentów - studia i praktyki,
 • mobilności pracowników - prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”,
 • wizyt przygotowawczych - przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu

O PROGRAMIE - Ogólne informacje

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Rzeczpospolitą Polską.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

Komponent I
Profesjonalny rozwój kadry:
 • Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”;
 • Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.
Komponent II
Mobilność w szkolnictwie wyższym:
 • Mobilność studentów (studenci I, II i III stopnia) – wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców, przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski;
 • Mobilność pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych)  – mobilność w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Komponent III
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Możliwe działania:

 • A - opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;
 • B - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);
 • C - opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego;
 • D - edukacja zdalna.
Komponent IV
Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Możliwe działania:

 • A - opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia;
 • B - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);
 • C - opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;
 • D - edukacja zdalna.

NOWOŚĆ: po raz pierwszy możliwość aplikowania o nowe działanie „D” – „distance learning” (w Komponencie 3 i 4), które ma wspierać organizacje w realizacji różnorodnych działań online.

Więcej na stronie: https://education.org.pl/

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

 • Zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce,
 • Wspieranie rozwoju kadr pracujących w obszarze edukacji oraz studentów,
 • Wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

UDZIAŁ W PROGRAMIE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Edycja 2021 - zakończony 30/09/2023

Projekt Edukacja - Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym

Numer projektu:  EOG/21/K2/W/0015

DOFINANSOWANIE:
 • 80 544,30 EUR otrzymane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 
 • 14 213,70 EUR otrzymane  ze środków budżetu Państwa
 • całkowita wartość projektu – 94 758,00 EUR.

Głownym celem projektu realizowanego w roku akademickim 22-23 jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Politechniką Śląską, a instytucjami partnerskimi.

Wyjazdy w ramach Programu Edukacja są realizowane na zasadach programu Erasmus+ różniąć się wysokością dofinansowania uczestników.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01/04/2022 - 30/09/2023 - 18 miesięcy

UCZELNIE PARTNERSKIE
 • University of Stavanger (Stavanger, Norwegia), www.uis.no
 • Norwegian University of Science and Technology NTNU (Trondheim, Norwegia), www.ntnu.edu
 • UiT University of Tromso - The Arctic University of Norway (Tromsø, Norwegia), www.uit.no
 • Universiversity of Iceland (Reykjavik, Islandia), www.hi.is
 • SINTEF Energi AS (Tromsø, Norwegia), www.sintef.no
 • Reykjavik University (Reykyavik, Islandia) en.ru.is
 • University of Akureyri (Reykjavik, Islandia) unak.is 
JEDNOSTKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, które biorą udział w projekcie:
 • Wydział Architektury,
 • Wydział Budownictwa,
 • Wydział Mechaniczno-Technologiczny,
 • Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych,
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Edycja 2019 - zakończony


Projekt Edukacja - Komponent II - Mobilność w szkolnictwie wyższym

Numer projektu EOG/19/K2/W/0020

DOFINANSOWANIE:
 • 79 249 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG
 • 13 985 EUR ze środków budżetu Państwa.
 • Całkowita wartość projektu – 93 234 EUR.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Politechniką Śląską, a instytucjami partnerskimi.

Wyjazdy w ramach Programu Edukacja są realizowane na zasadach programu Erasmus+ różniąć się wysokością dofinansowania uczestników.

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01/07/2020-30/09/2022 - projekt 15 miesięczny przedłużony o 12 miesięcy ze względu na pandemię COVID-19

UCZELNIE PARTNERSKIE

 • Norwegian University of Science and Technology NTNU (Trondheim, Norwegia), www.ntnu.edu
 • UiT The Arctic University of Norway (Tromsø, Norwegia), www.uit.no
 • University of Stavanger (Stavanger, Norwegia), www.uis.no
 • Reykjavik University (Reykjavik, Islandia), www.ru.is
 • The Oslo School of Architecture and Design (Oslo, Norwegia), www.aho.no 
 • Sintef Energy Research (Trondheim, Norwegia), www.sintef.no
 • The Green Adventure Tour AS (Kvaloya, Norwegia) www.thegreenadventure.no 

JEDNOSTKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, które biorą udział w projekcie:

 • Wydział Architektury,
 • Wydział Budownictwa,
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Wydział Mechaniczno-Technologiczny,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania,
 • Instytut Fizyki,
 • Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH


NABÓR DO KOLEJNEGO PROJEKTU


W ramach danego komponentu Uczelnia może złożyć tylko jeden wspólny wniosek projektowy, dlatego zainteresowane osoby i jednostki prosimy o zgłaszanie się do Sekcji Wymiany Międzynarodowej.

Informacja o naborach: https://education.org.pl/strefa-beneficjenta/nabory/

Wydziały / osoby zainteresowane uczestnictwem w programie w kolejnym naborze proszone są o kontakt z Katarzyną Czumak z Sekcji Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą - katarzyna.czumak@polsl.pl

PROCEDURA APLIKACYJNA UCZESTNIKÓW


 

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja, z wyłączeniem kwestii finansowych, które się różnią (informacja powyżej).

DOKUMENTY APLIKACYJNE

STUDENT - STUDIA:

 1. Formularz aplikacyjny - Application Form
 2. Porozumienie o programie studiów  - Learning Agreement for Studies (LA)
 3. Wykaz ocen z toku studiów - Transcript of records
 4. Formularz danych bankowych
 5. Potwierdzenie pobytu - Certificate of attendance
 6. Wykaz ocen z uczelni przyjmującej - LA After the mobility
 7. Ankieta uczestnika po zakończeniu mobilności - Ex-post Survey
 8. Program Edukacja - Obowiązek informacyjny
 9. Program Edukacja - Karta Studenta

STUDENT - PRAKTYKI

 1. Formularz aplikacyjny - Application Form
 2. Porozumienie o programie praktyk - Learning Agreement for Traineeships (TA)
 3. Wykaz ocen z toku studiów - Transcript of records
 4. Formularz danych bankowych
 5. Ankieta uczestnika po zakończeniu mobilności - Ex-post Survey
 6. Ocena stażu
 7. Program Edukacja - obowiązek informacyjny
 8. Program Edukacja - Karta Studenta

PRACOWNIK - STA - nauczanie:

 1. Program pobytu - Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching (STA)
 2. Zaświadczenie instytucji przyjmującej - przed wyjazdem
 3. Wniosek o wyjazd za granicę - pracownik
 4. Potwierdzenie wyjazdu przez instytucję przyjmującą - na zakończenie
 5. Ankieta uczestnika wyjazdu dydaktycznego
 6. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

PRACOWNIK - STT - szkolenie:

 1. Program pobytu - Mobility Agreement - Staff Mobility For Training (STT)
 2. Zaświadczenie instytucji przyjmującej - przed wyjazdem
 3. Wniosek o wyjazd za granicę - pracownik
 4. Potwierdzenie wyjazdu przez instytucję przyjmującą - na zakończenie
 5. Ankieta uczestnika wyjazdu szkoleniowego
 6. Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie