A A+ A++

PROGRAM ERASMUS+ KA103 w krajach programu (UE i EOG)

Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, która znacząco zwiększa kompetencję jej uczestników oraz wspiera międzynarodową współpracę uczelni wyższych krajów Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących. To kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r.

Akcja 1 – KA103 Szkolnictwo wyższe to sektor programu, w którym mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy.

Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Program będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. 

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

STUDENCI studiów I, II i III stopnia:
 • STUDIA (SMS): min. 3 m-ce, maks.12 m-cy;

 • PRAKTYKI (SMP): min. 2 m-ce, maks.12 m-cy;

UWAGA: dopuszczalny łączny okres pobytu na wszystkich wyjazdach studentów w ramach Programu Erasmus+ wynosi do 12 m-cy (tj. 360 dni) na każdym cyklu studiów (studia i praktyki). 

ABSOLWENCI studiów I, II, III stopnia („recent graduates”):

 • PRAKTYKI (SMP): maks. do 12 m-cy od daty zakończenia studiów (tj. daty obrony dyplomu) ale kwalifikacja na wyjazd musi nastąpić przed tą datą.

UWAGA: wyjazd absolwencki liczy się do 12-miesięcznego kapitału mobilności przysługującego na cykl studiów, którego jest się absolwentem.

PRACOWNICY (akademiccy i administracyjni):

 • WYKŁADY (STA): min. 2 dni, maks. 2 m-ce (nie wliczając podróży); min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu (i krótszym okresie pobytu).

Oferta dostępna również dla doktorantów („doctoral candidates”) zatrudnionych w uczelni – NIE DOTYCZY studentów studiów III stopnia)

 • SZKOLENIA (STT): min. 2 dni, maks. 2 m-ce (nie wliczając podróży); zalecane szkolenia tygodniowe (5 dni roboczych).

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy:
 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej;

 • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania

Podzielone na trzy grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania:

Grupa 1:

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,

Grupa 2:

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy,

Grupa 3:

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów programu i zasad alokacji środków przy rozpatrywaniu wniosków o wyjazd:

 • stawki dofinansowania obowiązują w Polsce w danym roku akademickim,

 • określane są przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej,

 • stawki są sztywne i nie podlegają negocjacji ani zmianie w ciągu trwania projektu (roku akademickiego),

 • uczelnie nie mają obowiązku finansowania pełnego pobytu na stypendium jeśli przyznane kontraktem środki stypendialne nie pozwalają na realizację wszystkich potencjalnych wyjazdów (tj. regulacjami uczelnianymi możliwe jest limitowanie dla każdej kategorii beneficjentów ilości i czasu trwania wyjazdów stypendialnych finansowanych z Programu).

STAWKI STYPENDIALNE 2020-2021

STUDENCI - STUDIA

STUDENCI I ABSOLWENCI - PRAKTYKI

STUDENCI Z PRZYZNANYM STYPENDIUM SOCJALNYM I NIEPEŁNOSPRAWNI  (POW ER)

PRACOWNICY

ZASADY PROGRAMU 2020-2021

Zasady kwalifikacji studentów na stypendia Erasmus+

Aneks nr 1 do zasad dotyczący absolwentów

Przewodnik po programie Erasmus+ 2020

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie