A A+ A++

Przykłady współpracy Wydziału Architektury z partnerami zewnętrznymi.PROJEKTY DLA REGIONU. Wystawa wybranych prac studialnych, koncepcji i ekspertyz wykonanych w latach 2005 - 2015 w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 

 

 

 

 

 

 

 


PRZYKŁADY:

STUDIUM URBANISTYCZNE DLA ZADANIA REWITALIZACJI OBSZARU HAŁDY SZARLOTA W RYDUŁTOWACH ORAZ DLA OBSZARU PRZYLEGAJĄCEGO WRAZ Z REKOMENDACJAMI PROJEKTOWYMI, pobierz.pdf

KATEDRA URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
PROWADZĄCY:
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF GASIDŁO, DR HAB. INŻ. ARCH. ALINA PANCEWICZ, DR HAB. INŻ. ARCH. MICHAŁ STANGEL, DR INŻ. ARCH. AGATA TWARDOCH, DR INŻ. ARCH. HENRYK ZUBEL
GLIWICE-RYDUŁTOWY WRZESIEŃ 2014

Podstawą sporządzenia STUDIUM URBANISTYCZNEgo DLA ZADANIA REWITALIZACJI OBSZARU HAŁDY SZARLOTA W RYDUŁTOWACH ORAZ DLA OBSZARU PRZYLEGAJĄCEGO WRAZ Z REKOMENDACJAMI PROJEKTOWYMI, była umowa o wykonanie pracy naukowo - badawczej , zawarta w dniu 22. 04. 2014 pomiędzy Miastem Rydułtowy, a Katedrą Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Sląskiej.

W ramach wykonywanej pracy ustalony zostały zakres tematyczny dla przedmiotu studenckiego Projektowanie Urbanistyczne: Rewitalizacja i Rewaloryzacja Urbanistyczna, prowadzonego przez prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidłę. Zajęcia z przedmiotu odbywały się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14, w grupach prowadzonych przez dr hab. inż. arch. Alinę Pancewicz, dr hab. inż. arch. Michała Stangla oraz dr inż. arch. Agatę Twardoch.

Dodatkowe tematy związane z problematyką miasta Rydułtowy prowadzone były przez dr inż. arch. Henryka Zubla na mocy umowy Partnerskiej zawartej w dniu 27 lutego 2014 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pomiędzy Miastem Rydułtowy, Kompanią Węglową S.A., Oddziałem KWK „Rydułtowy-Anna” oraz Politechniką Śląską w Gliwicach, Wydziałem Architektury.

  


STUDIUM URBANISTYCZNE CENTRALNYCH OBSZARÓW WSI PILCHOWICE WRAZ Z REKOMENDACJAMI PROJEKTOWYMI, pobierz .pdf

KATEDRA URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD GMINY PILCHOWICE
PROWADZĄCY:
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF GASIDŁO, DR INŻ. ARCH. MICHAŁ STANGEL, DR INŻ. ARCH. AGATA TWARDOCH
GLIWICE-PILCHOWICE SIERPIEŃ 2013

W ramach opracowania studium urbanistycznego przeprowadzone zostały analizy centrum Pilchowic oraz wykonane koncepcje zagospodarowania czterech wybranych obszarów. Prace te zostały wykonane w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Projektowanie Urbanistyczne II - Rewitalizacja i Rewaloryzacja urbanistyczna”, prowadzonego przez prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidłę, w grupie prowadzonej przez dr inż. arch. Michała Stangla, z udziałem dr inż. arch. Agaty Twardoch (semestr letni, rok akademicki 2012/2013).

Koncepcja została opracowana w trzech etapach. W pierwszym etapie zebrano informacje dotyczące Pilchowic: odbyto wyjazdy studialne, przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami oraz rozmowy z Urzędem Gminy. W drugim - przeprowadzono prace studialne dotyczące całego obszaru centrum wsi, a w trzecim - w trybie konkursu studenckiego sporządzono koncepcje zagospodarowania dla czterech wybranych obszarów.

  

 

 

Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna fragmentu Starego Miasta w Częstochowie

KATEDRA URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ZAMAWIAJĄCY: URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWA
PROWADZĄCY: DR INŻ. ARCH. KRZYSZTOF KAFKA
GLIWICE-CZĘSTOCHOWA PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2012

W semestrze zimowym 2012/2013 studenci 1. roku studiów magisterskich uzupełniających, w ramach przedmiotu „Planowanie Przestrzenne i Regionalne”, opracowywali „Koncepcje urbanistyczno-architektonicze fragmentu Starego Miasta w Częstochowie”.

Koncepcje sporządzone zostały w związku z przystąpieniem Częstochowy do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonane zostały na podstawie opracowań planistycznych i strategicznych dostarczonych przez miasto, raportu z konsultacji społecznych, oraz wycieczki na teren opracowania zorganizowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną. Na początku semestru zorganizowane zostały także warsztaty, podczas których studenci mieli możliwość zadawania pytań dotyczących uwarunkowań zagospodarowania terenu objętego koncepcją.

Na podstawie wykonanych przez siedem grup projektowych koncepcji, kierownik projektu, dr inż. arch. Krzysztof Kafka wykonał syntezę zawierającą wnioski i rekomendacje dla planu miejscowego.

Wybrane zostały także dwie wyróżniające się koncepcje, autorstwa:
- Agaty Tyszeckiej, Małgorzaty Żurowskiej oraz Aleksandra Wasielewskiego (wykonana pod kierunkiem mgr inż. arch. Ilony Affanasowicz) oraz
- Krzysztofa Kaczmarczyka, Marka Kowalskiego i Pawła Maliny (wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Agaty Twardoch).

Wybrane koncepcje zostały zaprezentowane władzom Częstochowy podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w dniu 09.05.2013 w Urzędzie Miejskim w Częstochowie.

Ze spotkania powstała relacja radiowa (do przesłuchania tutaj, dzięki uprzejmości Polskiego Radia - Katowice).

Wydarzenie było ciekawym przykładem współpracy Uczelni Wyższej z władzami samorządowymi, która odbywa się z pożytkiem dla obu stron.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie