A A+ A++

Projekty badawcze

- 2014 - "Contemporary house through the eyes of young architects - Village House"
Projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach programu: Small Grants - International Visegrad Fund nr projektu: SM 11340056
kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof nzw. PSl.

- 2013-2015 "Modernist determinants in the spatial development of Katowice" Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie nr Pol-Nor/210296/67/2013 z dnia 16 października 2013r. Więcej informacji ...

- 2010-2012 „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa Śląskiego - scenariusze 2050”
FSB-62/RAR1/2010,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – projekt realizowany w konsorcjum:  Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (lider projektu, kierownik projektu dr Leszek Trzaski), Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach (kierownik projektu w UE - prof. UE dr hab. Florian Kuźnik), Politechnika Śląska w Gliwicach (kierownik projektu w PŚ – dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński prof. nzw. PŚ); budżet projektu: 2 704 469, zł; www.scenariuszeslask2050.pl

-2011-2013 "Design Silesia II" Urząd marszałkowski Województwa Śląskiego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer Wiedzy, 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.
Kierownik: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska, wartość: 580 891.

- 2010 - 2011 "Wczoraj, dziś i jutro polskich i niemieckich wielkich osiedli mieszkaniowych. Studium porównawcze modeli rozwoju urbanistycznego i ich akceptacji na przykładzie Katowic i Lipska" Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
Kierwonik: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, wartość: 273 000.

- 2007 - 2010 "Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce".
Podtytuł części opracowywanej przez Wydział:
Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi starych.
Kierownik: dr hab. Adam Bartoszek
Wykonawcy: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, dr inz. arch. Beata Kucharczyk-Brus, dr Marek Niezabitowski
Nr PBZ-MEiN-9/2/2006

Granty promotorskie

2011/01/N/HS4/02638
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej.
Kierownik projektu: mgr inż. arch.Agnieszka Labus
Czas trwania: 2012-2014
(według nowych zasad NCN - Projekt badawczy realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora)

Paradygmat cyfrowy w kształtowaniu współczesnej formy przestrzennej na podstawie analizy architektury przemysłu
Kierownik: dr hab. inż. Jan Rabiej
Czas trwania: 2010-2012

Budynki i zespoły urbanistyczne uczelni wyższych powstałe na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem miast górnośląskich.
Kierownik: prof. dr hab. inż. Nina Stefania Juzwa
Czas trwania: 2010-2012

Architektura współczesnego polskiego domu rezydencjonalnego. Wzorce i tendencje. Kierownik: prof. dr hab. inż. Nina Stefania Juzwa
Czas trwania: 2010-2012

2779/B/T02/2009/37
Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego na wybranych przykładach. Studium porównawcze przestrzennych aspektów polityki mieszkaniowej miast partnerskich Polski i Anglii na przykładzie Gliwice i Doncaster
Kierownik dr hab.inż.arch. Zbigniew Kamiński, prof. Pol.Śl.
Czas trwania 2009-2011

2801/B/T02/2009/37
Rozwój modelu przekształceń terenów zdegradowanych na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej w Niemczech
Kierownik dr hab.inż.arch. Zbigniew Kamiński, prof. Pol.Śl.
Czas trwania 2009-2011 

2802/B/T02/2009/37
Kierunki przemian zasobów zieleni na terenach poprzemysłowych w aglomeracji górnośląskiej
Kierownik dr hab.inż.arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol.Śl.
Czas trwania 2009-2011

2800/B/T02/2009/37
Rola Parków Przemysłowych w przekształceniach przestrzennych wybranych fragmentów miast
Kierownik dr hab.inż.arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol.Śl.
Czas trwania 2009-2011

4346/B/T02/2009/36
Kształtowanie współczesnych obiektów funkcji nauki oraz ich rola w przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady
Kierownik prof.dr hab.inż.arch. Nina Juzwa
Czas trwania 2009-2011

2803/B/T02/2009/37
Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim do 1939 roku
Kierownik prof. dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki
Czas trwania 2009-2011

1849/B/T02/2007/33
Działalnośc architektoniczno-budowlana Krala Schabika na tle rozwoju architektury mieszkaniowej Gliwic 1919-1939
Kierownik: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki
Wykonawca mgr inż. arch. Adam Bednarski
Czas trwania 2007-2009

2354/T02/2007/32
Ewolucja i współczesna interpretacja kompozycji przestrzennej placu miejskiego. Przykłady małych miast Górnego Ślaska o rodowodzie historycznym.
Kierownik Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk
Wykonawca mgr inż. arch. Agnieszka Ziębik
Czas trwania 2007-2008

4T07F 00429
Zespoły i obiekty badawczo-przemysłowe lat najnowszych. Ewolucja i współczesny kontekst środowiska miejskiego.
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Nina Juzwa
Wykonawca: Mgr inż. Arch. Spyra
Czas trwania 2005 -2007

4T07F 04930
Architektura współczesnego obiektu przemysłowego w przestrzeni miejskiej.
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Nina Juzwa
Wykonawca: Mgr inż. arch. Aleksandra Witeczek
Czas trwania 2006-2008

1154/B/T02/2007/33
Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych w kształtowaniu zwartych układów urbanistycznych.
Kierownik: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
Czas trwania 2007 - 2008

4 T07F 04830
Ewolucja konceptu przestrzeni w architekturze.
Kirownik: prof.dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz - Winnicki
Wykonawca: mgr inż. arch. Ewa Niezabitowska
Czas trwania 2005 - 2007

Granty własne

Komercjalizacja przestrzeni miejskiej. Rola i znaczenie centrum handlowego w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miast Aglomeracji Górnośląskiej.
Kierownik: dr inż. Beata Maria Kuc-Słuszniak
Typ projektu: habilitacyjny

Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej
Kierownik: dr inż. Krzysztof Rostański
Typ projektu: habilitacyjny

Przestrzenie komunikacji w proekologicznym kształtowaniu struktury urbanistycznej współczesnych dzielnic miejskich
Kierownik: dr inż. Michał Stangel
Czas trwania: 2010-2012

3260/B/2008/34
Znaczenie elementów środowiska przyrodniczego w procesie odnowy zdegradowanego krajobrazu miejskiego aglomeracji górnośląskiej
Kierownik dr inż.arch. Alina Pancewicz
Czas trwania 2008-2011

3276/B/T02/2008/34
Poszukiwanie i rejestracja tożsamości przestrzennej i wizerunku miast poprzemysłowych aglomeracji górnośląskiej
Kierownik dr inż.arch. Szymon Opania
Czas trwania 2008-2011

N 506 03431/1545
Architektura i urbanistyka przemysłu - współczesne tendencje
Kierownik Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
Wykonawcy Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, dr inż. arch. Anna Sulikowska-Ociepka,
dr inż. arch. Adam Gil
Czas trwania 2006 - 2008

3328/T02/2000/31
Architektura gmachów publicznych na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (1922-1935)
Kierownik dr inż. Arch. Ryszard Nakonieczny
Czas trwania 2006-2008

N 50609131/3906
Tożsamość miejsca przyszłością urbanistyczną śląskich miast
Wykonawca: dr inż.arch. Elżbieta Błeszyńska-Koclęga
Czas trwania: 2006 - 2009

N 50603231/1543
Kultura organizacji struktury osadniczej aglomeracji śląskiej."
Wykonawca: dr inż.arch. Barbara Stankiewicz
2006 - 2009

2356/T02/2007/32
Architektura i scenografia pola kreacji teatralnej
Wykonawca: dr inż. arch. Jacek Rybarkiewicz
Czas trwania 2007 - 2008

0613/B/T02/2007/33
Uniwersalność otwartych terenów sportowo-rekreacyjnych na obszarach zurbanizowanych
Wykonawca: dr inż. Arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz
Czas trwania: 2007 - 2010

4T07F 03629
Rola i znaczenie szkła w architekturze lat najnowszych
Wykonawca: dr inż.arch. Ewa Wala
Czas trwania 2005 - 2008

4T07F 03828
Problem przestrzeni parkingowych w tkance obszarów śródmiejskich
Wykonawca: dr inż.arch. Krzysztof Kozak
Czas trwania 2005 - 2008

5 T07F 01225
Czytelność struktury urbanistycznej w procesie rozwoju przestrzennego na wybranych przykładach Górnego Śląska
Wykonawca: Dr inż.arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
Czas trwania 2003 - 2006

5 T07F 01125
Historyczne zespoły mieszkaniowe miast Górnego Śląska - Bytomia, Gliwice, Zabrza w latach 1918 - 1945. Typologia zabudowy i analiza stanu zachowania
Wykonawca: dr inż.arch. Justyna Wojtas
Czas trwania 2003 - 2006

1739/T07/2005/29
Historyczna zabudowa miejska Ziemi Raciborskiej - stan istniejący i rewaloryzacja
Wykonawca: dr inż.arch. Elżbieta Rdzawska
Czas trwania 2005 - 2008

1738/T07/2005/29
Idea "Miasto - Ogród" na przykładach osiedli miast Górnośląskich.
Wykonawca: dr inż.arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
Czas trwania 2005 - 2008

4 T07F 00328
Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego.
Kierownik: Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska
Wykonawcy: dr inż. arch. Dariusz Masły, dr inż. arch. Kucharczyk-Brus, dr inż. Arch. Beata Komar, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski, dr Marek Niezabitowski
Czas trwania 2005-2006

Rektorskie granty habilitacyjne

BW/RGH-12/RAr-0/2007
Czytelność i tożsamość przestrzeni miejskiej - miasto w procesie przemian
Kierownik: dr inz. arch. Magdalena Żmudzińska- Nowak
Czas trwania: 2007-2008

Inne granty

 mgr inż. arch. Agnieszka Labus laureatka programu stypendialnego pod hasłem „Doktoranci dla innowacji – Design Silesia. Integracja działań badawczych na rzecz innowacyjnego rozwoju regionu oraz wsparcie finansowe dla doktorantów" realizowanego w ramach projektu systemowego „Design Silesia II” Samorządu Województwa Śląskiego, Poddziałanie 8.2.2. „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2018-2021 - "ARCHEA ARCHitectural European medium-sized city" 

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu: w ramach programu WDP - Erasmus+ Key Action 2 Strategic Partnerships

kierownik projektu ze strony WAPS: dr inż. arch. Tomasz Bradecki

więcej informacji . Szczegóły

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie