A A+ A++

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa

Wydział Architektury jest partnerem wielu uczelni zagranicznych m.in. z Niemiec, Francji, Szwecji, Włoch, Holandii, Turcji, Portugalii i Hiszpanii. Program nauczania jest porównywany i korygowany w konfrontacji z uczelniami krajowymi w ramach współpracy Dziekanów Wydziałów Architektury, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz w ramach międzynarodowych programów współpracy w działających w ramach EAAE (European Assotiation for Architectural Education) – Stowarzyszenia Europejskiego Edukacji Architektonicznej. Pozwala to na szeroką współpracę z innymi ośrodkami akademickimi. Ułatwieniem jest tu także obowiązujący system ECTS (European Credit Transfer System), umożliwiający porównywalność nakładu pracy studenta, w którym Wydział uczestniczy od 2000 roku.

Wydział prowadzi także stałą współpracę w ramach organizacji:

 • EAAE – European Association for Architectural Education
 • EAAE Research Committee – dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
 • Le Notre – Thematic Network on Landscape Architecture - dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański
 • ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools - dr inż. arch. Krzysztof Rostański
 • IAPS - International Association for People-environment Studies - dr Beata Komar, dr Beata Kuchrczyk-Brus
 • Deutsche Akademie fur Stadtebau und Landesplannung – prof. dr hab. inż. arch Zbigniew Kamiński
 • ICOMOS - Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych – dr inż. arch. Elżbieta Szponar-Regulska, docent w P.Śl.
 • ECOVAST - European Council for the Village and Small Town - dr inż. arch. E. Rdzawska
 • Sanichsiche Verein fur Volksbanweise - dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska
 • The John Paul II Foundation, Watykan - dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska

Wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej

W ramach programu ERASMUS, wydział realizuje wymianę studentów oraz kadry dydaktycznej z 26 uczelniami partnerskimi, w tym: Vrije Universiteit Brussel, Fachhochschule Aachen, Universität Kassel, Fachhochschule Lausitz, Copenhagen School of Design and Technology, Universitat Jaume I, Castello de la Plana k/Barcelony, Universidad Politecnica de Valencia, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Etienne, Universita degli Studi di Bologna, Universidade de Coimbra, Universidade da Beira Interior, Chalmers Tekniska Högskola, Gazi University, Izmir Institute of Technology, Horsens, Kauno Technologijos Universitetas, Hochschule Zittau / Gorlitz (FH).
Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS : dr inż. arch. Joanna Serdyńska
Na wydziale odbywają się wizyty i wykłady gościnne nauczycieli akademickich z zagranicy. W roku 2015 byli to m.in. Eric Firley z University of Miami School of Architecture, Uffe Leth i Karsten Gori (założyciele Leth & Gori, pracowni Architektonicznej z Kopenhagi), Rasmus Andersen (założyciel Kopenhaskiego biura urbanistycznego Active City Transformation), arch. Kate Bond (Wielka Brytania), prof. Marek Nowak (absolwent Alnus University of Arts and Social Sciences, główny architekt GMP Architekten).


Współpraca międzyuczelniana krajowa

Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu województwa śląskiego – scenariusze 2050.
Projekt badawczy realizowany przez konsorcjum: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (lider) oraz Politechnika Śląska w Gliwicach i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partnerzy) - GRANT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ w latach 2010-2012 w ramach Priorytetu 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działania 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 1.1.1. „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownik projektu badawczego w Politechnice Śląskiej - prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński (Wydział Architektury).

Konsorcjum Naukowe – „Badania Interdyscyplinarne w Architekturze”
Konsorcjum zostało powołane z inicjatywy pracowników Wydziału Architektury, w skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Nauk Społecznych w Tychach, oraz EMAG w Katowicach. Corocznie odbywają się seminaria na których prezentowane są wyniki wspólnie prowadzonych prac badawczych odnoszących się przede wszystkim do obiektów Uczelnianych. Podejmowane tematy:

 • Badania jakościowe w architekturze
 • Komfort pobytu w środowisku zbudowanym
 • Sieci i technologie teleinformatyczne w środowisku zbudowanym
 • Socjologia środowiskowa
 • Systemy zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym
 • Społeczeństwo informatyczne i jego potrzeby w środowisku zbudowanym

Przygotowany został dotychczas jeden Zeszyt Naukowy nr 47 / 2008 z 17 publikacjami w tym 9 publikacji z Wydziału Architektury.

Konsorcjum Naukowe: „Energia, budynek, miasto”.
Z inicjatywy pracowników Wydziału Architektury, powołane zostało Konsorcjum Naukowe: „Energia rozproszona, budynek, miasto”. Celem konsorcjum jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie wspólnych działań. W ramach konsorcjum odbywają się coroczne sympozja naukowe. Umowa Konsorcjum została zawarta pomiędzy Wydziałami Politechniki Śląskiej: Architektury, Budownictwa, Inżynierii Środowiska, i Elektrycznym, oraz Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, Zakładem Ogrodniczym w Paczynie, Przedsiębiorstwem Budowlano-Produkcyjno- Handlowym "ML-BUD."

„Architecture, Civil Engineering, Environment” – Journal .
Z inicjatywy Wydziału Architektury powołane zostało recenzowane czasopismo interdyscyplinarne. Jest to kwartalnik anglojęzyczny, ukazuje się regularnie od 2008 roku. Rocznie ukazuje się w nim kilkadziesiąt artykułów naukowych. ACEE ma 5 punktów na liście B MNiSW; jest indeksowane BazTech i IndexCopernicus, oraz od 2015 roku w prestiżowej bazie Web of Science.
W redakcji ACEE Wydział Architektury reprezentują:
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński - Przewodniczący Rady Naukowej
Dr inż. arch. Joanna Biedrońska – sekretarz działu Architektura
Ze szczegółami dotyczącymi czasopisma można zapoznać się na stronie: http://acee-journal.pl/

Tematy prac naukowych i dydaktycznych realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

Ważnym elementem współpracy międzynarodowej są projekty badawcze i wyjazdy szkoleniowe, warsztaty, wystawy, w tym:

 • TOP 500 Innovators, MNiSW - dr inż. arch. Agnieszka Labus (UC Berkeley, USA, 2015), dr inż. arch. Jerzy Cibis (Stanford, 2014)
 • GenderSTE z sieci COST, Short Term Scientific Mission, Uniwersytet Westminster, Londyn, Wielka Brytania, dr inż. arch. Agnieszka Labus, 2015
 • Konferencja RMW - Regon-Miasto-Wieś, organizowana przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zapraszamy na nią reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej: architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego, socjologii, ekonomii, nauk o ziemi a także urzędników, polityków, projektantów, planistów i inne osoby zainteresowane problematyką kształtowania przestrzeni. Dotychczasowe tematy: Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji (2015), Mieszkać w mieście (2014)
 • Kurs letni HERCULES - Let‘s Exchange HERitage of our CULture – drawing as communication tool of students of architecture/engineers from European universitieS; European Union Erasmus Lifelong Learning Programme for Intensive Programmes, 2013
 • Obóz Naukowy Studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej pt.: Ocalić od zapomnienia. Kulturowe Dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w koncepcjach studentów architektury, Czarnobyl-Prypeć, Ukraina. Obóz zorganizowany z inicjatywy dr. inż. arch. Marka Raweckiego, 2013
 • PBL „Lazio-Silesia” projekt rewiatlizacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych na terenie Śląska i Lazio (Włochy), 2013, M. Zmudzinska + zespól historii , K. Rostański A. SzewczenkoUniversity of Cassino, Italy
 • Międzynarodowe warsztaty studenckie i wystawa studenckich projektów architektonicznych „Mezinárodní workshop Městská krajina vozovna Poruba”, Ostrava - Poruba, Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava (Czechy), 2014
 • Warsztaty, wyjazdy studialne, wystawy prac studenckich, wystawy fotografii, monografia “Industrial Notes” w ramach projektu „Revitalization of the Silesian industrial heritage in the projects of Czech and Polish students of Faculty of Architecture”. Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic - Republic of Poland 2007-2013. The European Regional Development Fund. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava (Czechy), 2013-2014
 • Projekt badawczy pt.: „Wczoraj, dzisiaj i jutro polskich i niemieckich osiedli mieszkaniowych. Studium porównawcze modeli rozwoju urbanistycznego i ich akceptacji na przykładzie Lipska i Katowic” Grant nr UE7/RAr3/2011, lata realizacji: 2011-2012, projekt badawczy we współpracy z UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig-Halle, współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki z siedzibą we Frankfurcie/O UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig-Halle, Department of Urban and Environmental Sociology, 2012-2013
 • „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich” - Projekt rewaloryzacji i odbudowy zespołu Kościelno-klasztornego OO Franciszkanów w Bołszowcach (Ukraina) wraz z Rezerwatem Historycznym „Stary Halicz”, Ukraina. Projekt prowadzony jest stale od 2006 roku, z udziałem pracowników naukowych wydziału, studentów oraz słuchaczy Studiów Podyplomowych Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
 • „Landscape&Leisure Project” – we współpracy Dutch Government Advisor on Landscape 2007-2008 )
 • Udział w corocznych Międzynarodowych Warsztatach Projektowych we Florencji – organizator Fundacja del Bianco.
 • Współpraca i wyjazdy szkoleniowo-studialne - Royal Town Planners Institute, Anglia
 • Organizacja corocznych obozów naukowych i plenerów rysunkowych w Kutnej Horze, org. Wydział Architektury PS, władze miasta Kutna Hora, Czechy.
 • Coroczne międzynarodowe warsztaty studenckie w Seifhennesdorf (Niemcy)„Architektura przysłupowa – jej przyszłość w krajobrazie kulturowym Europy” Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Windmuhle Seifhennersdort, Hochschule Zittau-Gorlitz, Władze miasta Seifhennesdorf.
 • „Trójgłowy smok” – Architektura modernizmu okresu międzywojennego na Górnym Śląsku”, projekt badawczy realizowany przez Wydział Architektury PSl. wraz z Domem Umeni w Ostrawie, Spolek pro Ostravskou Kulturu, Ministerstwem Kultury i Sztuki w Pradze, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. 2007-2010.
 • „Nowoczesność w Architekturze” – coroczna konferencja i warsztaty studenckie Wydział Architektury PSl. oraz Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita, Ostrawa.
 • „Adaptacja obiektów poprzemysłowych” warsztaty projektowe, wystawa– Wydział Architektury Pol. Sl. Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita, Ostrawa, Urząd Miasta Pribor, Czechy. 2009-2010.
 • „Tradycja Awangardy” – warsztaty projektowe oraz wystawa - Wydział Architektury Pol. Sl. Vysoka Skola Banska Technicka Univerzita w Ostrawie, Urząd Miasta Zabrze, 2008.
 • „Badania na architekturą wczesnochrześcijańską” - Wydział Architektury Pol. Sl., The John Paul II Foundation, Watykan. – 2008-2009.
 • „Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie, Ukraina”- konkurs projektowy. Organizatorzy: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - oraz Prezydenta Ukrainy. – 2009-2010.

Współpraca krajowa wspomagająca proces dydaktyczny

Obejmuje ona różne formy współpracy z takimi partnerami jak: organizacje zawodowe i twórcze, instytucje samorządowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, przedstawiciele przemysłu i producenci. Wśród ważniejszych zrealizowanych i realizowanych nadal projektów należy wymienić:

 • Projekty badawczo-studialne realizowane na zlecenie w ramach przedmiotu Rewitalizacja Urbanistyczna i in. prowadzonych przez prof. dr hab. inz arch. Krzysztofa Gasidłę - konkursy i warsztaty organizowane we współpracy z gminami i organizacjami (w ostatnich latach m.in. Katowice, Rydułtowy, Pilchowice; a także Górnośląskie Towarzystwo lotnicze, KWK Saturn w Czeladzi, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Zabrze).
 • Udział grup studenckich w warsztatach urbanistycznych organizowanych przez miasto Katowice, dotyczących newralgicznych terenów w mieście: Zintegrowanego centrum studenckiego (2014) oraz okolic Biblioteki Śląskiej (2015).
 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową im. Zygmunta Majerskiego – organizowany przez WA PS we współpracy z SARP O. Katowice.
 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową - organizowany przez WA PS we współpracy z TUP, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
 • Współpraca stała z Muzeum w Gliwicach, - w ramach projektów Dni Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet dla Wszystkich, oraz projektu edukacyjnego „Patrzę-Widzę-Rozumiem” (edukacja architektoniczna) od 2005
 • Współpraca stała ze Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej oraz Urzędem Miasta Ruda Śląska (konferencje, warsztaty, zajęcia projektowe i praktyczne) od 2007.
 • „Łazienka Roku” – stała współpraca z firmą SANITEC – KOŁO S.A. w ramach organizacji I etapu ogólnopolskiego konkursu projektowego 2008.
 • „Multi Comfort House”, - 2009, „Ginące Piękno Modernizmu Śląskiego” – 2007, - konkursy w ramach stałej współpracy z firmą ISOVER. • „Projekt wieży kościoła Chrystusa Króla w Gliwicach” – Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury i Parafię p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach. - 2008
 • „Rewitalizacja Zameczku Leśnego w Gliwicach” - Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury, Biuro Projektów PROJPRZEM S.A. oraz Urząd Miasta Gliwice- 2008.
 • „Rewitalizacja Pałacu w Rybnej wraz w parkiem” - Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury oraz Urząd Miasta Tarnowskie Góry – 2008.
 • „Kwartał Sztuki – rewitalizacja Parku Hutniczego w Zabrzu” - Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury Urząd Miasta Zabrze.- 2009.
 • „Modernizacja Kina Roma” - - Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury Urząd Miasta Zabrze. – 2009.
 • „Projekt nowego centrum administracyjnego w Gliwicach” - - Konkurs zorganizowany przez Wydział Architektury Urząd Miasta Gliwice. – 2009.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie