A A+ A++

Laboratorium modelowania fizycznego procesów metalurgicznych

Pomimo przeszło 30 letniej praktyki funkcjonowania laboratorium, charakteryzuje się ono ciągłą progresją w kierunku wykorzystywania nowych technik modelowania. Obecnie opiera się głównie na technice modelowania hybrydowego polegającego na jednoczesnym wykorzystywaniu zarówno modeli fizycznych jak i numerycznych w spójnym programie badawczym. Metoda ta pozwala na prowadzenie bieżącej weryfikacji uzyskiwanych wyników badań, a w konsekwencji charakteryzuje się wysoką wiarygodnością. Prowadzone w laboratorium badania dotyczą głównie identyfikacji zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie przebiegu procesów metalurgicznych. Dotyczy to przepływu i mieszania się płynów zarówno w układzie cieczy – ciecz, czyli przepływy jednofazowe jak i ciecz – gaz, przepływy wielofazowe. Elementami roboczymi wykorzystywanych w tym celu stanowisk badawczych są wodne modele fizyczne reaktorów metalurgicznych. Zbudowane one są w oparciu o teorię podobieństwa, co umożliwia aplikację uzyskiwanych wyników do warunków przemysłowych. Modele te wyposażone są w zaawansowaną aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą precyzyjne nimi sterowanie oraz sprawną rejestrację uzyskiwanych rezultatów. Obliczenia numeryczne prowadzone są głównie z wykorzystaniem oprogramowania FluentAnsys. Należy podkreślić, że w ostatnim czasie laboratorium poddane zostało kompleksowej renowacji z punktu widzenia jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa prowadzonych w nim badań z zachowaniem możliwości jego dalszej rozbudowy.

Wyposażenie laboratorium modelowania fizycznego procesów metalurgicznych
 • Uniwersalny model fizyczny stanowiska do przedmuchiwania stali gazami obojętnymi w kadzi stalowniczej – z możliwością testowania różnego rodzaju przemysłowych kształtek gazoprzepuszczalnych
 • Model fizyczny stanowiska do przedmuchiwania stali gazami w kadzi stalowniczej – z możliwością jednoczesnego przedmuchiwania kąpieli przez jedną, dwie lub trzy kształtki gazoprzepuszczalne zainstalowane w dnie modelu
 • Model fizyczny stanowiska do przedmuchiwania stali gazami obojętnymi z możliwością stosowania dużych wartości strumienia gazu
 • Uniwersalny hydrodynamiczny, modułowy model fizyczny urządzenia COS (kadź pośrednia, krystalizator)
 • Model fizyczny konwertora tlenowego z dmuchem kombinowanym
 • Model urządzania RH
 • Model pieca szybowego
 • Model fizyczny 3D przepływu dwufazowego gaz – pył przez ruchome złoże kawałkowe w metalurgicznym piecu szybowym
 • Model fizyczny przepływu fazy ciekłej przez złoże kawałkowe w metalurgicznym piecu szybowym
 • Model fizyczny reaktora rafinującego URO-200
 • Model fizyczny reaktora rafinującego URC-7000

Oferta badań i zakres usług
Wykonujemy kompleksowe badania dla odbiorców w zakresie diagnostyki i możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań podczas przebiegu procesów przetwarzania ciekłych metali z szczególnym uwzględnieniem branży stalowej. Dotyczy to głównie procesów przepływu i mieszania się stali w takich reaktorach jak konwertor tlenowy, kadź stalownicza oraz urządzenie COS. Oferujemy również usługi badawcze dla wytwórców aluminium, zwłaszcza w zakresie optymalizacji procesów rafinacyjnych. Charakter laboratorium oraz wiedza i doświadczenie personelu badawczego, powoduje, że możliwe jest w nim prowadzenie badań dotyczących hydrodynamiki płynów w bardzo szerokim zakresie, również dla branż spoza branży metalurgicznej.

Osoby odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr hab. inż. Tomasz Merder, prof. PŚ
e-mail: tomasz.merder@polsl.pl
tel.: 32 603 4168

dr hab. inż. Jacek Pieprzyca, prof. PŚ
e-mail: jacek.pieprzyca@polsl.pl
tel.: 32 603 4142

dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ
e-mail: mariola.saternus@polsl.pl
tel.: 32 603 4275

Laboratorium analizy termicznej

Analizator termiczny STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch pozwalający na jednoczesny pomiar termograwimetryczny (TG) oraz analizę termiczną różnicową (DTA) lub skaningową kalorymetrię różnicową (DSC). Urządzenie wyposażone jest w wysokotemperaturowy piec grafitowy chłodzony wodą i umożliwia standardowe pomiary w zakresie do 1600°C. Szybkość grzania i chłodzenia w zakresie do 50°C/min. Możliwość stosowania atmosfery ochronnej, redukcyjnej i utleniającej.

Wyposażenie laboratorium analizy termicznej
 • Analizator termiczny STA 449 F3 Jupiter firmy Netzsch
 • Nośniki typu S do pomiarów TG, TG/DTA i TG/DSC
 • Tygle Al2O3
 • Oprogramowanie Proteus do analizy wyników
 • Waga analityczna firmy RADWAG (dokładność 0,1mg)
 • Gazy dla zapewnienia atmosfery obojętnej, redukcyjnej i utleniającej

Oferta badań i zakres usług
Realizacja badań pozwalających na analizę przemian zachodzących w materiale pod wpływem zadanego programu temperaturowego i użytej atmosfery. Zakres zastosowań jest bardzo szeroki. Ograniczając się jedynie do zagadnień metalurgicznych to m.in. określanie temperatury topnienia, krzepnięcia, przemian typu porządek-nieporządek, przemian alotropowych, badania kinetyki utleniania, wyznaczanie ciepła towarzyszącego przemianie, analizy zmian masy podczas redukcji materiałów hutniczych itd. Zakres usług:
 • Analiza TG
 • Analiza DTA
 • Analiza DSC
Możliwość zastosowania wszystkich dodatkowych akcesoriów, rozszerzających możliwości badawcze urządzenia, które przedstawione są w katalogach firmy Netzsch.

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr inż. Tomasz Maciąg
e-mail: tomasz.maciag@polsl.pl
tel. 32 603 4386,  kom. 888 860 794

Laboratorium hydrometalurgii i biometalurgii

W laboratorium prowadzone są prace naukowo-badawcze w obszarze hydrometalurgii i biometalurgii metali nieżelaznych i ich związków. Zakres prac obejmuje wykorzystanie procesów ługowania i bioługowania do ekstrakcji metali z materiałów odpadowych, badania odzysku metali, oczyszczania, separacji faz i charakterystyki materiałowej. Pracownia wyposażona jest w aparaturę badawczą i kontrolno-pomiarową umożliwiającą realizację prac w zakresie hydrometalurgii we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz na zlecenie przedsiębiorców i firm zewnętrznych.

Wyposażenie laboratorium hydrometalurgii i biometalurgii
 • Reaktor chemiczny płaszczem termicznym do ługowania  firmy Lenz Laborglas GmbH & CO.KG z mieszadłem mechanicznym Heidolph SN i termostatem Grant LT ecocool 150 SN.
 • Homogenizator ultradźwiękowy do rozdrabniania, emulgowania, suspensji, przyspieszania reakcji firmy Bandelin, SONOPULS HD 4200
 • Szczepy bakteryjne z rodzaju Acidithiobacillus utleniające siarkę elementarną i żelazo.
 • Przesiewacz z napędem elektromagnetycznym do analizy sitowej materiału firmy Multiserw-Morek LPzE-2e z kompletem sit 0.2-2.0 mm
 • Ozonator powietrza i wody – Generator ozonu Korona L 20 Spalab,
 • Mikroskop badawczy Zeiss Axio Imager A2
 • Spektrofotometr UV-Vis Halo DB20
 • Podstawowy sprzęt laboratoryjny typu: mierniki parametrów pH, Eh, O2, wagi laboratoryjne, mieszadła mechaniczne, magnetyczne, suszarka, cieplarka, wytrząsarki, nucze filtracyjne, pompy próżniowe, perystaltyczne, myjka ultradźwiękowa, młyny nożowe, kolumny jonowe

Oferta badań i zakres usług
Laboratorium oferuje partnerom usługi w obszarach związanych z odzyskiem metali podstawowych i szlachetnych z półproduktów, odpadów przemysłowych, odpadów poużytkowych wykorzystując metody hydrometalurgiczne i biometalurgiczne, opracowaniem koncepcyjnym technologii przerobu materiałów odpadowych wpisujących się w system gospodarki cyrkularnej, badaniami fizykochemicznych procesów rozdziału i oczyszczania roztworów.

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr inż. Joanna Willner
e-mail: joanna.willner@polsl.pl
tel. 32 603 4273

Laboratorium łączenia materiałów i obróbki cieplnej

W ramach laboratorium realizowanie są badania spawalności materiałów metalicznych oraz tworzyw sztucznych. Zakres wykorzystywanych technologii łączenia obejmuje procesy:
 • spawania łukowego, w tym spawania MAG/MIG, TIG, Łukiem krytym i elektrodą otuloną
 • zgrzewania oporowego doczołowego i punktowego oraz zgrzewania kondensatorowego
 • lutowania
 • klejenia
W laboratorium wykonywane są również próby technologiczne odporności na pękanie gorące (transvarestraint), pęknie zimne (próba Fisco, Houldcrofta), analizy rozkładu ciepła w procesach łączenia oraz pełna obróbka cieplna wykonanych złączy. Uzupełnieniem możliwości badawczych są badania makro i mikrograficzne wykonywane przez uprawniony personel badań nieniszczących oraz pełne zaplecze obróbki ubytkowej.

Wyposażenie laboratorium łączenia materiałów i obróbki cieplnej
 • Stanowisko do spawania łukiem krytym
 • Spawarka ESAB Canddy 150
 • Spawarka ESAB Origo
 • Spawarka Lincoln Electric Invertec V270TP
 • Spawarka Lincoln Electric PowerWave S500
 • Przecinarka plazmowa
 • Zgrzewarka punktowa
 • Zgrzewarka doczołowa
 • Zgrzewarka kondensatorowa
 • Sześciokanałowy rejestrator temperatury
 • Piece do obróbki cieplnej do 1700 oC
 • Tokarka, frezarka

Oferta badań i zakres usług
Pracowania łączenia materiałów i obróbki cieplnej oferuje badania spawalności materiałów, możliwość wykonywania prób technologicznych spawania, zgrzewania, lutowania oraz klejenia a także prób oceny zgrzewalności materiałów. W ramach badań istnieje również możliwość wykonania obróbki cieplnej połączeń. Uzupełnieniem oferty są badania i ocena wizualna i strukturalna złączy. Pracowania specjalizuje się również w opracowywaniu technologii łączenia oraz ustalaniu przyczyn uszkodzenia konstrukcji spawanych. Zakres usług:
 • Próby technologiczne łączenia
 • Badania spawalności materiałów
 • Ocena odporności złączy na pękanie gorące i pękanie zimne
 • Opracowanie i kwalifikowanie technologii spawania
 • Obróbka cieplna materiałów (do 1700 oC)

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec
e-mail: janusz.adamiec@polsl.pl
tel.: 32 603 4463

Laboratorium badań nieniszczących

W Laboratorium badań nieniszczących NDT na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej wykonywane są badania naukowe oraz przemysłowe z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych i pomiarowych, m.in. badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe, ocena radiogramów, badania twardości, metoda replik. Badania prowadzone są zgodnie z procedurami przedstawionymi w normach PN- EN ISO, ASME.

Wyposażenie laboratorium badań nieniszczących
 • Defektoskop ultradźwiękowy Olympus EP650
 • Przenośny twardościomierz EquoTip 
 • Luksomierz
 • Miernik Gaussa
 • Endoskop Bosch
 • Jarzmo elektromagnetyczne
 • Lampa UV

Oferta badań i zakres usług
Zakres wykonywanych badań umożliwia kontrolę półfabrykatów oraz gotowych elementów metodami badań nieniszczących. Wykonywane są badania i analizy w sektorze przemysłowym, tj. PW – wytwarzanie, PE – badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem, PED – z uwzględnieniem połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Europejską 2014/68/UE. Badania realizowane są w sektorze związanym z wyrobem: (c) – odlewy, (f) – odkuwki, (w) – złącza spajane, (wp) – wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek.
Zakres usług:
 • Badania wizualne – VT
 • Badania penetracyjne – PT
 • Badania magnetyczno – proszkowe – MT
 • Interpretacja radiogramów – RT2 ORS
 • Badania ultradźwiękowe – UT
 • Wykonanie replik
 • Badania twardości
Badania świadczone na rzecz klientów wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO, ASME i wymaganiami klienta.

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr inż. Katarzyna Łyczkowska
katarzyna.lyczkowska@polsl.pl
tel.: 32 603 4030

Laboratorium metalurgii ekstrakcyjnej

Laboratorium pozwala na prowadzenie kompleksowych procesów otrzymywania metali nieżelaznych z materiałów pierwotnych, jak również z materiałów wtórnych poddawanych recyklingowi. Posiadane specjalistyczne urządzenia umożliwiają prowadzenie procesów metalurgicznych do temperatury 1500oC. Proces technologiczne przerobu materiałów mogą być prowadzone w atmosferze kontrolowanej (redukcyjnej, utleniającej jak i obojętnej).

Wyposażenie laboratorium metalurgii ekstrakcyjnej
 • Oporowy piec wgłębny (maksymalna temperatura pracy 1300oC)
 • Oporowy piec komorowy (maksymalna temperatura pracy 1100oC)
 • Oporowy piec komorowy-silitowy (maksymalna temperatura pracy 1500oC)
 • Piec rurowy z kontrolowaną atmosferą pracy (maksymalna temperatura pracy 1200oC)

Oferta badań i zakres usług
Wykonujemy kompleksowe badania topienia, rafinacji, odlewania i otrzymywania metali i stopów zarówno z surowców pierwotnych jak i wtórnych. Posiadane specjalistyczne urządzenia umożliwiają prowadzenie procesów metalurgicznych do temperatury 1500oC. Aparatura badawcza pozwala na badanie możliwości zastosowania alternatywnych materiałów węglonośnych do procesu otrzymywania metali nieżelaznych, jak również prowadzenie procesu recyklingu odpadowych materiałów zawierających metale. Zakres usług:
 • Topienie metali i stopów
 • Rafinacja metali
 • Odlewanie metali i stopów
 • Topienie w kontrolowanej atmosferze
 • Otrzymywanie metali z materiałów pierwotnych i wtórnych
 • Recykling metali i stopów

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr inż. Tomasz Matuła
e-mail: tomasz.matula@polsl.pl
tel. 32 603 4177

Laboratorium korozji i technologii powłok ochronnych

Pracownia prowadzi prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie:
 • technologii nanoszenia powłok antykorozyjnych, odpornych na zużycie tribologiczne, barier cieplnych oraz warstw ochronnych z wykorzystaniem metod metalizacji zanurzeniowej, termodyfuzji, natrysku cieplnego i napawania
 • konstytuowania warstw i powłok ochronnych na elementach konstrukcyjnych, kształtowania ich mikrostruktury i właściwości
 • badań odporności na korozję elektrochemiczną, odporności na utlenianie i korozję wysokotemperaturową oraz oceny właściwości użytkowych powłok i warstw ochronnych
 • opracowania nowych materiałów powłokowych i optymalizacji technologii ich wytwarzania
 • analizy i optymalizacji przemysłowych procesów nakładania powłok metodami metalizacji zanurzeniowej, termodyfuzji, natrysku cieplnego i napawania

Wyposażenie laboratorium korozji i technologii powłok ochronnych
 • Komora solna CORROTHERM Model 610 firmy Erichsen
 • Komora Koesternicha HYGROTHERM model 519 firmy Erichsen
 • Laboratoryjne stanowisko do metalizacji zanurzeniowej
 • Stanowisko do badania korozji wysokotemperaturowej

Oferta badań i zakres usług
Wykonanie badań odporności korozyjnej metali i stopów, powłok i zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z normą PN EN ISO 9227 (badania w obojętnej mgle solnej) oraz PN EN ISO 6988 (badania w wilgotnej atmosferze zawierającej związki siarki), a także warstw ochronnych w warunkach korozji wysokotemperaturowej. Diagnostyka w zakresie korozji elektrochemicznej i chemicznej, badania i ocena przyczyn uszkodzeń korozyjnych, ekspertyzy naukowo-techniczne w zakresie jakości i zużycia powłok otrzymywanych metodą metalizacji zanurzeniowej, termodyfuzji i natrysku cieplnego oraz warstw napawanych, a także optymalizacji procesów przemysłowych ich wytwarzania.

Osoba odpowiedzialna za laboratorium – dane kontaktowe
Wydział Inżynierii Materiałowej
Katedra Metalurgii i Recyklingu
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8

dr hab. inż. Henryk Kania
e-mail: henryk.kania@polsl.pl
tel.: 32 603 4478

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie