A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Realizujemy się w oparciu o Misję i Wizję Wydziału. Działamy zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Kształcenia.

Informacje ogólne
System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej ma na celu kompleksowe podejście do zarządzania procesem kształcenia, przy pełnym zaangażowaniu Władz i wszystkich pracowników Wydziału, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu organizacyjnego procesu dydaktycznego oraz tworzenia sprzyjających warunków jego realizacji.
Jakość kształcenia jest priorytetem naszego działania i wyraża się w przyjętej misji, wizji i realizowanej polityce jakości.
Realizując swoją misję, aktywnie współpracujemy z przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, innymi uczelniami technicznymi w całej Polsce realizując prace badawcze, prowadząc studia podyplomowe, doktoranckie, doktoraty wdrożeniowe oraz uruchamiając nowe kierunki kształcenia i modyfikując programy nauczania w zależności od potrzeb rynku.
W dbałości o jak najwyższy poziom kształcenia na Wydziale dążymy do doskonalenia procesu dydaktycznego i tworzymy przyjazną atmosferę pracy pozytywnie oddziałującą na relacje ze studentami.

Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje proces realizacji usługi kształceniowej na kierunkach studiów:
 • informatyka przemysłowa – profil ogólnoakademicki
 • informatyka przemysłowa – profil praktyczny
 • inżynieria materiałowa – profil ogólnoakademicki
 • inżynieria materiałowa – profil praktyczny
 • inżynieria produkcji
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Podstawa wprowadzenia SZJK
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Uchwała Rady Wydziału z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia SZJK
 • Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. SZJK

Wydziałową Komisję ds. SZJK, zwaną dalej Komisją, powołuje kierownik jednostki podstawowej. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału oraz przedstawiciele studentów i doktorantów (wybierani na jeden rok akademicki). Przewodniczącym Komisji jest pełnomocnik kierownika tej jednostki ds. SZJK. Podstawą prawną działania Komisji są: Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu w jednostce organizacyjnej. Komisja w szczególności:
 • inspiruje działania projakościowe związane z przebiegiem procesu dydaktycznego i działania motywacyjne odnoszące się do kadry dydaktycznej, technicznej i administracyjnej
 • ocenia stopień wdrożenia i funkcjonowanie Systemu w jednostce organizacyjnej na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu
 • nadzoruje i koordynuje realizację celów Systemu

Regulamin komisji
 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb przez pełnomocnika ds. SZJK w jednostce organizacyjnej, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
 2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy składu Komisji
 3. Pod nieobecność przedstawiciela wewnętrznej jednostki organizacyjnej wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniu Komisji innej osoby, wyznaczonej przez kierownika tej jednostki
 4. Na spotkania Komisji mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym
 5. Komisja może złożyć do kierownika jednostki wniosek, podjęty w głosowaniu tajnym, o odwołanie członka komisji z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji

Wydziałowa komisja ds. SZJK
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodnicząca komisji
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska (RM3)
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wydziału
dr Wioletta Ocieczek (RM1)
dr inż. Krystian Janiszewski (RM2)
dr inż. Lesław Gajda (RM3)
dr inż. Adam Kachel (RM4)
Przedstawiciel Samorządu Studentów
inż. Anna Piechowska
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
mgr inż. Piotr Olesik

Wizja Wydziału Inżynierii Materiałowej

Wydział, kierując się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, buduje środowisko współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii. Wydział zapewnia warunki do utrzymania wysokiej jakości badań naukowych, kształcenia i dostosowania procesu dydaktycznego do wymogów rozwoju nauki i potrzeb rynku.

Misja Wydziału Inżynierii Materiałowej
Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych o profilu dostosowanym do potrzeb nauki i gospodarki oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia absolwentów, których kwalifikacje uwzględniają uwarunkowania nowoczesnego przemysłu.

Polityka Jakości Kształcenia
W oparciu o przyjętą Misję oraz Wizję Wydziału Inżynierii Materiałowej opracowano Politykę Jakości Kształcenia:

Jakość kształcenia jest kluczowym czynnikiem sukcesu Wydziału Inżynierii Materiałowej.


Wydział poprzez wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pragnie dążyć do doskonałości we wszystkich obszarach swojej działalności. Cele rozwojowe Wydziału formułowane są w powiązanych ze sobą perspektywach:
 1. Badania naukowe
 2. Kształcenie
 3. Współpraca i promocja
 4. Kapitał ludzki
 5. Umiędzynarodowienie
 6. Zarządzanie

Takie wielowymiarowe spojrzenie umożliwia rozpoznanie potrzeb wszystkich podmiotów zainteresowanych jakością procesu kształcenia. Procesy związane z działalnością kształceniową zostały rozpoznane i są monitorowane. Rozwijana jest kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu tych procesów jak i rozwojowi kompetencji kadry dydaktycznej. System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi dla Wydziału drogowskaz obranego kierunku, który powinien za pomocą swoich założeń zapewnić doskonalenie jakości kształcenia a w konsekwencji wzrost zadowolenia studentów, kadry dydaktycznej, pracodawców oraz rynku. Władze Wydziału zapewniają niezbędne zasoby służące poprawie jakości kształcenia. Tak rozumianą Politykę jakości będziemy przestrzegać i przekładać na działalność Wydziału.
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej

Całość dokumentacji SZJK oraz informacje o uczelnianym SZJK znajdują się na stronie internetowej Politechniki Śląskiej (kliknij tutaj).

Aktualne wydziałowe dokumenty SZJK

Księga Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej (pdf, 789 KB) ... Pobierz

Obowiązki prowadzących zajęcia wraz z załącznikami

Obowiązki prowadzących zajęcia (pdf, 296 KB) ... Pobierz
Karta przedmiotu - sylabus (docx, 43 KB) ... Pobierz
Oświadczenie studentów (doc, 61 KB) ... Pobierz
Katalog zajęć z efektami kształcenia (doc, 330 KB) ... Pobierz
Protokół z egzaminu ustnego (doc, 73 KB) ... Pobierz

Dokument uzupełniający, doskonalący proces dydaktyczny

Karta dobrych praktyk dydaktycznych (docx, 17 KB) ... Pobierz

Wydziałowe procedury wraz z zapisami pomocniczymi

P-RM-1 proces dyplomowania, projekt inżynierski (pdf, 333 KB) ... Pobierz
P-RM-2 proces dyplomowania, praca dyplomowa (pdf, 355 KB) ... Pobierz
Karta konsultacji pracy dyplomowej (doc, 72 KB) ... Pobierz
Lista tematów prac dyplomowych (doc, 164 KB) ... Pobierz

Uczelniana procedura hospitacji

PU8 hospitacje (pdf, 410 KB) ... Pobierz
Protokół z hospitacji (doc, 49 KB) ... Pobierz
Ramowy plan hospitacji (doc, 44 KB) ... Pobierz

Archiwalne dokumenty do pobrania

W celu ułatwienia wszystkim pracownikom działania zgodnie z przyjętą dokumentacją uczelnianą oraz wydziałową udostępniamy do pobrania
najważniejsze dokumenty systemowe obowiązujące w procesie dydaktycznym.

Dokumenty i zapisy ogólne (archiwalne)

Księga jakości kształcenia, procedurawydziałowa (docx, 731 KB) ... Pobierz
Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK 2016 (xls, 45 KB) ... Pobierz
Proces dyplomowania - projekt inżynierski, procedura wydziałowa (doc, 208 KB) ... Pobierz
Proces dyplomowania - praca magisterska, procedura wydziałowa (doc, 228 KB) ... Pobierz


Prezentacje dla pracowników wydziału (archiwalne)

Prezentacja - szkolenie dla pracowników z zakresu KRK i SZJK - podsumowanie 2014 r. (pptx, 1,7 MB) ... Pobierz
Prezentacja - szkolenie dla pracowników i doktorantów - 2015 r. (pptx, 1,8 MB) ... Pobierz
Prezentacja 2013 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (ppt, 533 KB) ... Pobierz
Prezentacja 2010/2011 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (ppt, 306 KB) ... Pobierz
Prezentacja 2009 SZJK dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej - archiwalna (ppt, 87 KB) ... Pobierz


Dokumenty obowiązkowe w ramach KRK (archiwalne)

Karta przedmiotu 2016 (doc, 77 KB) ... Pobierz
Oświadczenie studentów 2014 (doc, 42 KB) ... Pobierz
Katalog zajęć z efektami kształcenia 2014 (doc, 427 KB) ... Pobierz
Karta zaliczenia formy zajęć (doc, 57 KB) ... Pobierz
Protokół z egzaminu ustnego (doc, 61 KB) ... Pobierz


Dokumenty pomocnicze w ramach KRK – o ich stosowaniu decyduje odpowiedzialny za moduł (archiwalne)

Macierz modułu – dok. pomocniczy nr 1 (doc, 45 KB) ... Pobierz
Wykaz prowadzących zajęcia – dok. pomocniczy nr 2 (doc, 49 KB) ... Pobierz
Lista zaliczonych efektów kształcenia – dok. pomocniczy nr 3 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Zestaw pytań na egzamin/zaliczenie – dok. pomocniczy nr 4 (doc, 29 KB) ... Pobierz


Inne obowiązujące na Wydziale dokumenty i zapisy w ramach procesu dydaktycznego (archiwalne)

Formularz ewidencji zastępstw 2013 (doc, 43 KB) ... Pobierz
Protokół hospitacji 2016 (doc, 37 KB) ... Pobierz
Lista tematów projektów inżynierskich 2013 (doc, 42 KB) ... Pobierz
Karta konsultacji projektu 2013 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Lista tematów prac dyplomowych 2013 (doc, 165 KB) ... Pobierz
Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej 2013 (doc, 70 KB) ... Pobierz
Karta konsultacji pracy dyplomowej 2013 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Wzór podania do Rektora (doc, 30 KB) ... Pobierz
Strona tytułowa pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego 2013 (doc, 30 KB) ... Pobierz
Karta doskonalenia przedmiotu (docx, 22 KB) ... Pobierz
Karta przedmiotu - sylabus 2013 (doc, 40 KB) ... Pobierz
Formularz opnii dot. projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej (doc, 61 KB) ... Pobierz
Karta przedmiotu (utworzona dla modułów na WIMiM) 2016 (doc, 88 KB) ... Pobierz

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sugestie związane ze stroną www systemu prosimy
kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK dr hab. inż. Magdaleny Jabłońskiej: magdalena.jablonska@polsl.pl, tel. (32) 603 43 50

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie