A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Realizujemy się w oparciu o Misję i Wizję Wydziału.Działamy zgodnie z przyjętą Polityką Jakości Kształcenia.

Informacje ogólne
System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej ma na celu kompleksowe podejście do zarządzania procesem kształcenia, przy pełnym zaangażowaniu Władz i wszystkich pracowników Wydziału, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu organizacyjnego procesu dydaktycznego oraz tworzenia sprzyjających warunków jego realizacji.
Jakość kształcenia jest priorytetem naszego działania i wyraża się w przyjętej  misji, wizji i realizowanej polityce jakości.
Realizując swoją misję, aktywnie współpracujemy z przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi innymi uczelniami technicznymi w całej Polsce realizując prace badawcze, prowadząc studia podyplomowe, doktoranckie oraz uruchamiając nowe kierunki kształcenia i modyfikując programy nauczania w zależności od potrzeb rynku.
W dbałości o jak najwyższy poziom kształcenia na Wydziale dążymy do doskonalenia procesu dydaktycznego i tworzymy przyjazną atmosferę pracy pozytywnie oddziałującą na relacje ze studentami.

Podstawa wprowadzenia SZJK
 • Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Uchwała Rady Wydziału z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia SZJK,
 • Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. SZJK

Wydziałową Komisję ds. SZJK, zwaną dalej Komisją, powołuje kierownik jednostki organizacyjnej na okres kadencji organów jednoosobowych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wewnętrznych jednostek organizacyjnych wydziału lub jednostki międzywydziałowej oraz przedstawiciele studentów i doktorantów (wybierani na jeden rok akademicki). Przewodniczącym Komisji jest pełnomocnik kierownika tej jednostki ds. SZJK. Podstawą prawną działania Komisji są: Uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwała Rady Wydziału w sprawie opracowania i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Do zadań Komisji należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem Systemu w jednostce organizacyjnej. Komisja w szczególności:
 • nadzoruje i koordynuje realizację celów Systemu,
 • inspiruje działania projakościowe związane z przebiegiem procesu dydaktycznego i działania motywacyjne odnoszące się do kadry dydaktycznej, technicznej i administracyjnej,
 • ocenia stopień wdrożenia i funkcjonowanie Systemu w jednostce organizacyjnej na podstawie corocznych raportów z audytów i przeglądów funkcjonowania Systemu.

Regulamin komisji:

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są stosownie do potrzeb przez pełnomocnika ds. SZJK w jednostce organizacyjnej, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy składu Komisji.
 3. Pod nieobecność przedstawiciela wewnętrznej jednostki organizacyjnej wydziału dopuszcza się udział w posiedzeniu Komisji innej osoby, wyznaczonej przez kierownika tej jednostki.
 4. Na spotkania Komisji mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym.
 5. Komisja może złożyć do kierownika jednostki wniosek, podjęty w głosowaniu tajnym, o odwołanie członka komisji z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji.

Wydziałowa komisja ds. SZJK

Wydziałowa komisja ds. SZJK
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewodnicząca komisji
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska (RM3)
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wydziału
dr Wioletta Ocieczek (RM1)
dr hab inż. Agnieszka Fornalczyk (RM2)
dr inż. Lesław Gajda (RM3)
dr inż. Marcin Blachnik (RM4)
Przedstawiciel Samorządu Studentów
inż. Wiktoria Bałaban
Audytowanie Systemu SZJK i działania doskonalące
Audyty wewnętrzne na Wydziale Inżynierii materiałowej są realizowane zgodnie z zatwierdzanym Harmonogramem Audytów Wewnętrznych. Celem audytów wewnętrznych jest ocena poprawności i skuteczności funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poszczególnych jednostkach. Stanowi to wartość dodaną dla możliwości doskonalenia elementów systemu oraz dla ciągłego podnoszenia poziomu jakości procesów realizowanych na Wydziale.

Wydziałowi Audytorzy SZJK
dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
dr inż. Lesław Gajda
dr Wioletta Ocieczek
dr inż. Robert Wieszała – RT

Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Zakres Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje proces realizacji usługi kształceniowej na kierunkach studiów: Informatyka Przemysłowa – profil ogólnoakademicki, Informatyka Przemysłowa – profil praktyczny, Inżynieria Materiałowa – profil ogólnoakademicki, Inżynieria Materiałowa – profil  praktyczny, Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Misja Wydziału Inżynierii Materiałowej
Misją Wydziału jest rozwój badań naukowych o profilu dostosowanym do potrzeb nauki i  gospodarki oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia absolwentów, których kwalifikacje uwzględniają uwarunkowania nowoczesnego przemysłu.

Wizja Wydziału Inżynierii Materiałowej
Wydział, kierując się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, buduje  środowisko współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, które sprzyja kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii. Wydział zapewnia warunki do utrzymania wysokiej jakości badań naukowych, kształcenia i dostosowania procesu dydaktycznego do wymogów rozwoju nauki i potrzeb rynku

Polityka Jakości Kształcenia
W oparciu o przyjętą Misję oraz Wizję Wydziału Inżynierii Materiałowej opracowano Politykę Jakości Kształcenia:

Jakość kształcenia jest kluczowym czynnikiem sukcesu Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Wydział poprzez wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pragnie dążyć do doskonałości we wszystkich obszarach swojej działalności. Cele rozwojowe Wydziału formułowane są w powiązanych ze sobą perspektywach:
 1. Badania naukowe
 2. Kształcenie
 3. Współpraca i promocja
 4. Kapitał ludzki
 5. Umiędzynarodowienie
 6. Zarządzanie

Takie wielowymiarowe spojrzenie umożliwia rozpoznanie potrzeb wszystkich podmiotów zainteresowanych jakością procesu kształcenia. Procesy związane z działalnością kształceniową zostały rozpoznane i są monitorowane. Rozwijana jest kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu tych procesów jak i rozwojowi kompetencji kadry dydaktycznej. System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi dla Wydziału drogowskaz obranego kierunku, który powinien za pomocą swoich założeń zapewnić doskonalenie jakości kształcenia a w konsekwencji wzrost zadowolenia studentów, kadry dydaktycznej, pracodawców oraz rynku. Władze Wydziału zapewniają niezbędne zasoby służące poprawie jakości kształcenia. Tak rozumianą Politykę jakości będziemy przestrzegać i przekładać na działalność Wydziału.
 
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej

Dokumenty do pobrania (archiwalne)

W celu ułatwienia wszystkim pracownikom działania zgodnie z przyjętą dokumentacją uczelnianą oraz wydziałową udostępniamy do pobrania najważniejsze dokumenty systemowe obowiązujące w procesie dydaktycznym.

Dokumenty i zapisy ogólne
Księga jakości kształcenia, procedurawydziałowa (docx, 731 KB) ... Pobierz
Uczelniany wykaz nadzorowanych zapisów SZJK 2016 (xls, 45 KB) ... Pobierz
Proces dyplomowania - projekt inżynierski, procedura wydziałowa (doc, 208 KB) ... Pobierz
Proces dyplomowania - praca magisterska, procedura wydziałowa (doc, 228 KB) ... Pobierz

Prezentacje dla pracowników wydziału
Prezentacja - szkolenie dla pracowników z zakresu KRK i SZJK - podsumowanie 2014 r. (pptx, 1,7 MB) ... Pobierz
Prezentacja - szkolenie dla pracowników i doktorantów - 2015 r. (pptx, 1,8 MB) ... Pobierz
Prezentacja 2013 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (ppt, 533 KB) ... Pobierz
Prezentacja 2010/2011 dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (ppt, 306 KB) ... Pobierz
Prezentacja 2009 SZJK dotycząca SZJK na Wydziale Inżynierii Materiałowej - archiwalna (ppt, 87 KB) ... Pobierz

Dokumenty obowiązkowe w ramach KRK
Karta przedmiotu 2016 (doc, 77 KB) ... Pobierz
Oświadczenie studentów 2014 (doc, 42 KB) ... Pobierz
Katalog zajęć z efektami kształcenia 2014 (doc, 427 KB) ... Pobierz
Karta zaliczenia formy zajęć (doc, 57 KB) ... Pobierz
Protokół z egzaminu ustnego (doc, 61 KB) ... Pobierz

Dokumenty pomocnicze w ramach KRK – o ich stosowaniu decyduje odpowiedzialny za moduł
Macierz modułu – dok. pomocniczy nr 1 (doc, 45 KB) ... Pobierz
Wykaz prowadzących zajęcia – dok. pomocniczy nr 2 (doc, 49 KB) ... Pobierz
Lista zaliczonych efektów kształcenia – dok. pomocniczy nr 3 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Zestaw pytań na egzamin/zaliczenie – dok. pomocniczy nr 4 (doc, 29 KB) ... Pobierz

Inne obowiązujące na Wydziale dokumenty i zapisy w ramach procesu dydaktycznego
Formularz ewidencji zastępstw 2013 (doc, 43 KB) ... Pobierz
Protokół hospitacji 2016 (doc, 37 KB) ... Pobierz
Lista tematów projektów inżynierskich 2013 (doc, 42 KB) ... Pobierz
Karta konsultacji projektu 2013 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Lista tematów prac dyplomowych 2013 (doc, 165 KB) ... Pobierz
Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej 2013 (doc, 70 KB) ... Pobierz
Karta konsultacji pracy dyplomowej 2013 (doc, 72 KB) ... Pobierz
Wzór podania do Rektora (doc, 30 KB) ... Pobierz
Strona tytułowa pracy dyplomowej/projektu inżynierskiego 2013 (doc, 30 KB) ... Pobierz
Karta doskonalenia przedmiotu (docx, 22 KB) ... Pobierz
Karta przedmiotu - sylabus 2013 (doc, 40 KB) ... Pobierz
Formularz opnii dot. projektu inżynierskiego lub pracy licencjackiej (doc, 61 KB) ... Pobierz
Karta przedmiotu (utworzona dla modułów na WIMiM) 2016 (doc, 88 KB) ... Pobierz

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej

Pozostałe dokumenty takie jak “Księga Jakości Kształcenia Politechniki Śląskiej” oraz “Procedury Uczelniane” i załączniki do tych procedur znajdują się na stronie internetowej Politechniki Śląskiej w zakładce System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz sugestie związane ze stroną www systemu prosimy kierować do Pełnomocnika Dziekana ds. SZJK dr hab. inż. Magdaleny Jabłońskiej: magdalena.jablonska@polsl.pl, tel. (32) 603 43 50

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie