A A+ A++

Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia

Opis kierunku:
 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • inżynieria przemysłowa (Gliwice)
  • informatyczne systemy produkcji (Gliwice)
  • zarządzanie systemami produkcyjnymi (Zabrze)
  • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji (Zabrze)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (Katowice)
  • inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego (Katowice)
  • organizacja produkcji i logistyka (Katowice)

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia

Opis kierunku:
 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Lean Manufacturing
  • organizacja produkcji przemysłowej
  • bezpieczeństwo i higiena pracy

Sylwetka absolwenta specjalności Lean Manufacturing
Absolwent przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean Manufacturing. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa. Absolwent ma wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tej koncepcji, etapów wdrażania w przedsiębiorstwie, identyfikacji strat w procesach oraz metod i narzędzi koncepcji Lean. Absolwent zna pozatechniczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiedzę na temat kultury organizacyjnej, budowy efektywnych zespołów pracowniczych, a także metod rozwiązywania problemów. Potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy i pracować w zespole. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta specjalności organizacja produkcji przemysłowej
Absolwent specjalności organizacja produkcji przemysłowej posiada szczegółową wiedzę dotyczącą: projektowania procesów produkcyjnych, symulacji procesów produkcyjnych, wdrażania narzędzi LM, potrafi identyfikować zagrożenia, stosować rozwiązania korygujące, rozwiązywać problemy technologiczne oraz zna systemy zarządzania stosowane w praktyce przemysłowej. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci spełniają nowoczesne wymagania zawodowe i posiadają niezbędną wiedzę do wdrażania, organizowania procesów produkcyjnych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na pełnienie funkcji doradczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zarazem na spełnienie oczekiwań pracodawców funkcjonujących na dynamicznie zmieniających się rynkach pracy.

Sylwetka absolwenta specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. (DU1997.109.704 oraz DU2004.246.2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do koordynowania, nadzorowania i organizowania całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, analiza stanu bhp wraz z propozycjami działań doskonalących, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Bezpośrednio po studiach absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako inspektor ds. bhp lub prowadzenia działalności na własny rachunek, np. firmy konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia, niestacjonarne I stopnia

Opis kierunku:
 • niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • inżynieria przemysłowa (Gliwice)
  • informatyczne systemy produkcji (Gliwice)
  • zarządzanie systemami produkcyjnymi (Zabrze)
  • zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w inżynierii produkcji (Zabrze)
  • bezpieczeństwo i higiena pracy (Katowice)
  • inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego (Katowice)
  • organizacja produkcji i logistyka (Katowice)

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia

Opis kierunku:
 • niestacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • Lean Manufacturing
  • organizacja produkcji przemysłowej
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
Zajęcia odbywają się na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katowicach w piątki i soboty.

Sylwetka absolwenta specjalności Lean Manufacturing
Absolwent przygotowany jest do wykonywania obowiązków związanych z usprawnianiem procesów i eliminacją marnotrawstwa, bazując na metodach i narzędziach koncepcji Lean Manufacturing. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom organizowanie i realizowanie procesów zgodnie z metodyką Lean, dążąc do ich doskonalenia i poprawy wyników przedsiębiorstwa. Absolwent ma wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tej koncepcji, etapów wdrażania w przedsiębiorstwie, identyfikacji strat w procesach oraz metod i narzędzi koncepcji Lean. Absolwent zna pozatechniczne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa, uwzględniając wiedzę na temat kultury organizacyjnej, budowy efektywnych zespołów pracowniczych, a także metod rozwiązywania problemów. Potrafi zastosować narzędzia, metody i techniki koncepcji Lean w przedsiębiorstwie, dokonać analizy podejmowanych działań, rozwiązywać problemy i pracować w zespole. Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej między innymi jako lean menedżer odpowiedzialny za wprowadzanie koncepcji odchudzonego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Sylwetka absolwenta specjalności organizacja produkcji przemysłowej
Absolwent specjalności organizacja produkcji przemysłowej posiada szczegółową wiedzę dotyczącą: projektowania procesów produkcyjnych, symulacji procesów produkcyjnych, wdrażania narzędzi LM, potrafi identyfikować zagrożenia, stosować rozwiązania korygujące, rozwiązywać problemy technologiczne oraz zna systemy zarządzania stosowane w praktyce przemysłowej. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci spełniają nowoczesne wymagania zawodowe i posiadają niezbędną wiedzę do wdrażania, organizowania procesów produkcyjnych. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na pełnienie funkcji doradczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a zarazem na spełnienie oczekiwań pracodawców funkcjonujących na dynamicznie zmieniających się rynkach pracy.

Sylwetka absolwenta specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.9.1997 r. (DU1997.109.704 oraz DU2004.246.2468) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do koordynowania, nadzorowania i organizowania całokształtu działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, m.in. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp, analiza stanu bhp wraz z propozycjami działań doskonalących, działania doradcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Bezpośrednio po studiach absolwent ma możliwość podjęcia pracy jako inspektor ds. bhp lub prowadzenia działalności na własny rachunek, np. firmy konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie