A A+ A++

Aktualności Rady Społecznej

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej

W Auli budynku Centrum Nowych Technologii odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin Rady oraz wybrano przewodniczącego, którym został dr inż. Jarosław Mlonka. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej jest gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania Uczelni. Jej członkami są samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, a także przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych.

Z ramienia Politechniki Śląskiej na pierwszym spotkaniu obecni byli: Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz oraz Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ.

Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz zaprezentował uczestnikom Uczelnię, Priorytetowe Obszary Badawcze a także sukcesy i osiągniecia PŚ. – Wielkim sukcesem Politechniki Śląskiej jest to, że znalazła się ona w gronie dziesięciu Uczelni Badawczych w Polsce. Spośród ponad dwustu uczelni, które zgłosiły się do tego konkursu, tylko 10 otrzymało status Uczelni Badawczej.
Co ważne takie same uczelnie badawcze są także w innych krajach Unii Europejskiej i myśmy do tego elitarnego grona dołączyli – mówił prof. Kotowicz.

Sprawy związane z dydaktyką zaprezentował z kolei prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz.  – Politechnika Śląska obejmuje swym naukowo­-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Na 13 wydziałach, dwóch instytutach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu kształci się ponad 17 tysięcy studentów. Dodatkowo w ostatnich latach podjęliśmy trud takiego ukształtowania programów poszczególnych kierunków, aby student stał się podmiotem a nie przedmiotem kształcenia a nauczyciel przewodnikiem w tym procesie – mówił prof. Szkliniarz.

Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz podkreślał, że Politechnika Śląska to nie tylko studenci. – Trzy lata temu powołaliśmy dwa Akademickie Licea Ogólnokształcące w Gliwicach i Rybniku. Należy też wspomnieć o kolejnej ważnej aktywności PŚ - kształceniu kadr dla lotnictwa cywilnego. Realizuje to Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, które jest jednostką pozawydziałową Politechniki Śląskiej. Kształcimy pilotów oraz mechaników lotniczych. W ten sposób Politechnika Śląska jest w bardzo elitarnym gronie pięciu uczelni w Polsce, które kształcą teoretycznie i praktycznie dla lotnictwa – mówi prof. Łazarz.

Prorektor dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ. podkreślił wagę kształcenia praktycznego. – Chcemy skutecznie, w sposób nowoczesny i ciekawy prowadzić dydaktykę, dlatego nauczanie na naszej Uczelni w znacznym stopniu opieramy się na tzw. PBL, czyli Project Based Learning. W ramach PBL studenci wykonują swoje projekty osiągając spore sukcesy. Na Uczelni działa niemal 180 kół naukowych, które od Politechniki otrzymują duże wsparcie finansowe, ponieważ inwestujemy w młodzież – podkreślał dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ.

Po prezentacji Uczelni prof. Kotowicz przedstawił regulamin Rady Społecznej.  Zgodnie z nim Rada Społeczna Politechniki Śląskiej, jest gremium opiniodawczo-doradczym wspierającym działania Uczelni. Do jej zadań należeć będą: wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej, wspieranie w działalności na rzecz jej rozwoju, wyrażanie opinii, wymiana doświadczeń i poglądów w sprawach dotyczących współpracy Politechniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni, współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej i środowiskiem Uczelni, wyrażanie opinii i poglądów w zakresie kształtowania wśród studentów postaw innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości.

– Ta współpraca odbywać się będzie w ramach sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych Uczelni, ale także będziemy mogli zasięgać opinii w innych sprawach, które przedłoży Radzie Rektor –mówił prof. Janusz Kotowicz.

Po krótkiej prezentacji członkowie Rady Społecznej jednomyślnie przyjęli Regulamin, następnie odbyły się wybory przewodniczącego. Także przewodniczący Rady został wybrany jednomyślnie. Został nim dr inż. Jarosław Mlonka – prezes zarządu SHI FW Energia Polska SA.

– Dziękuję za zaufanie jakim obdarzyło mnie przez Kolegiom Rektorskie i członkowie Rady. Będę się starał wypełniać moje zobowiązania i pracować na rzecz dobra Uczelni i Regionu. Inicjatywa powołania Rady przez Politechnikę Śląską jest cenna, ponieważ jest to jedna z niewielu uczelni, która posiada takie gremium doradcze, a to wiąże Uczelnie coraz bliżej z Regionem. Teraz w naszych rękach jest praca i wspólne tworzenie czegoś dobrego na rzecz Uczelni i Regionu – mówił nowy przewodniczący dr inż. Jarosław Mlonka. W najbliższym czasie przewodniczący powoła swój zarząd.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w której głos zabrał min. prezydent Gliwic Adam Neumann. – Myślę, że Rada Społeczna Politechniki jest absolutną realizacją tzw. Złotego Trójkąta, który wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta i Regionu. Złoty Trójkąt jak mawiają Azjaci to nauka, biznes i władza publiczna. Szczególnie cieszy to, że najważniejsze jest kształcenie studentów i wychowanie następców, ponieważ zarówno w nauce, biznesie i samorządzie terytorialnym są potrzebni dobrze wykształceni ludzie. Powołanie tej Rady na pewno się do tego przyczyni – podsumował prezydent Gliwic.  Do tej wypowiedzi przychylił się Prezydent Rybnika, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Piotr Kuczera. 

 

Kolejne w bieżącym roku posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej odbyło się 26 czerwca. Przedstawiciele świata nauki, polityki oraz otoczenia społeczno-gospodarczego spotkali się, by omówić bieżące kwestie, istotne dla naszej Uczelni.

Zgromadzonych uczestników przywitał nowy przewodniczący Rady Społecznej Politechniki Śląskiej dr inż. Jarosław Mlonka, prezes Sumitomo SHI FW Energia, który do tej pory pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie, zgodnie z planem wydarzenia, przewodniczący przeszedł do rozmów dotyczących wyboru wiceprzewodniczących rady. Zgodnie stwierdzono, że na obecną kadencję nie zostaną oni wybrani.

Członkowie Rady postanowili, że stworzone zostaną za to podgrupy do współpracy z uczelnią, w których będą oni wpierać uczelnię poprzez dzielenie się swoją wiedzą i praktyką.

Podgrupy te dotyczyć będą sześciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), na których Uczelnia zamierza koncentrować swój rozwój, budować markę i być postrzegana przez krajowe i międzynarodowe otoczenie. Obszarami tymi są:

  1. biotechnologia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  2. sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
  3. zaawansowane materiały
  4. inteligentne miasta i mobilność przyszłości
  5. automatyzacja i robotyzacja procesów, Przemysł 4.0
  6. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Krótko na temat ww. obszarów, wypowiedział się Prorektor ds. Nauki prof. Marek Pawełczyk. Wiceprezes TAURON Polska Energia S.A. Jarosław Broda zadeklarował ścisłą współpracę swojej firmy głównie w ramach POB 6. Zwrócił się on do prof. Janusza Kotowicza o zorganizowanie spotkania celem uściślenia tej współpracy.

W dalszej części posiedzenia, prof. Arkadiusz Mężyk zreferował postęp realizacji prac na Politechnice Śląskiej, związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Rektor poinformował członków Rady Społecznej o dalszych pracach związanych z niedawno przyjętym statutem uczelni, o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych, uwzględniających zmiany legislacyjne oraz kierunki rozwoju uczelni. Podjęty przez JM Rektora temat wywołał obszerną dyskusję.

Kolejnym punktem posiedzenia były inicjatywy, które zostaną podjęte w przyszłości przez Radę Społeczną. W tę tematykę zgromadzonych wprowadził Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. Janusz Kotowicz. Między innymi przedstawił on podjętą już od dwóch lat inicjatywę, jaką jest przyznawanie przez Radę Społeczną specjalnej statuetki, wykonanej przez wybitnego i uznawanego w świecie artystę prof. Krzysztofa Nitscha. Prof. Janusz Kotowicz przypomniał uczestnikom zgromadzenia, że statuetka przyznawana jest szczególnie wyróżniającym się członkom społeczności akademickiej, w dwóch kategoriach: pracownik i student. Zgromadzeni poproszeni zostali o zgłaszanie swoich kandydatur do kolejnej edycji konkursu.

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej odbyło się 25 kwietnia. Przedstawiciele świata nauki, polityki oraz otoczenia społeczno-gospodarczego spotkali się w Sali Senatu Politechniki Śląskiej, by omówić bieżące kwestie istotne dla naszej uczelni.

Po krótkim przywitaniu zgromadzonych uczestników posiedzenia rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oddał głos profesorowi Jerzemu Buzkowi, który przedstawił stan negocjacji w zakresie unijnego programu Horyzont Europa 2021-2027, finansującego badania naukowe i innowacje. Profesor poinformował uczestników, że przyznano trzykrotnie większą kwotę na tak zwane „wzmocnienie doskonałości” w naszej części Europy, zwiększone również zostanie finansowanie dla polskich uczestników programów ramowych, dzięki czemu staną się one bardziej atrakcyjne dla naszych naukowców.

W dalszej części posiedzenia prof. Arkadiusz Mężyk zreferował postęp realizacji prac na Politechnice Śląskiej związanych z wdrażaniem Ustawy 2.0. Rektor poinformował członków Rady Społecznej m.in. o stanie prac nad nowym statutem uczelni, który będzie obowiązywać od 1 października 2019 r.

Kolejnym punktem posiedzenia były obchody jubileuszu 75-lecia Politechniki Śląskiej. Informacje na temat bogatego programu uroczystości jubileuszowych przedstawił prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz.

Podczas posiedzenia wyłoniono również nowego przewodniczącego Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym został Jarosław Mlonka, prezes Sumitomo SHI FW Energia, który pełnił dotychczas rolę wiceprzewodniczącego Rady. Podczas spotkania ustalono również, że wybór wiceprzewodniczącego Rady dokonany zostanie podczas kolejnego posiedzenia, które odbędzie się pod koniec czerwca bieżącego roku.

Informujemy, że drugie posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00, w sali Senatu Politechniki Śląskiej, przy ul. Akademickiej 2 w Gliwicach. Serdecznie zapraszamy Państwa - Członków Rady Społecznej do wzięcia udziału w spotkaniu. Wprowadź tekst...

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej nowej kadencji

Przedstawiciele ze świata nauki i polityki, a także otoczenia społecznego i gospodarczego zebrali się na Politechnice Śląskiej, aby wspólnie z władzami uczelni zastanowić się nad tematami istotnymi dla jej rozwoju. Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Społecznej odbyło się 25 kwietnia w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Zadaniem Rady Społecznej jest przede wszystkim wyrażanie opinii o kierunkach rozwoju Politechniki Śląskiej, działalności dydaktycznej i badawczej oraz jej współpracy z przedsiębiorstwami. W spotkaniu wzięły udział władze rektorskie uczelni, a także przedstawiciele władz samorządowych miast województwa śląskiego, posłowie i senatorowie RP, prezesi i dyrektorzy firm mających siedzibę na Śląsku, jak również przedstawiciele świata nauki.

Do udziału w Radzie Społecznej zaproszenie rektora Politechniki Śląskiej przyjęło łącznie 50 osób. Posiedzenie poprowadził prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz. Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia regulaminu Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady. Do pełnienia tych funkcji wybrano kolejno dr. Jarosława Mlonkę oraz prof. Janusza Kotowicza. Funkcję przewodniczącego pełni prof. Arkadiusz Mężyk. W dalszej części spotkania rektor naszej uczelni przybliżył uczestnikom spotkania ofertę dydaktyczną oraz strukturę Politechniki Śląskiej.

Następnie przedstawił perspektywy rozwoju, jakie rysują się przed uczelnią, oraz przybliżył elementy Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020, która została przyjęta w grudniu ubiegłego roku. Rektor opowiadał również o podjętych dotychczas działaniach, m.in. o utworzeniu nowej jednostki w strukturze uczelni – Centrum Popularyzacji Nauki, o skierowanym do uczniów szkół średnich „Konkursie o złoty indeks” czy też organizowanym w maju naukowym pikniku rodzinnym połączonym z koncertem „Śląsk maturzystom”.

Prof. Arkadiusz Mężyk poruszył również kwestię programów projakościowych realizowanych na Politechnice Śląskiej oraz o współpracy międzynarodowej uczelni. Na koniec odbyła się dyskusja pomiędzy członkami Rady Społecznej, dotycząca możliwości rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem – zarówno gospodarczym, jak i samorządowym. Podczas niej wyrażono m.in. nadzieję związaną z przyjętą w kwietniu ustawą metropolitalną.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie