A A+ A++
honoris 770x 8

Doktorzy Honoris Causa Politechniki Śląskiej

Tytuł doktora honoris causa jest przyznawany przez Senat Politechniki Śląskiej osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki oraz postępu technicznego, cywilizacyjnego lub gospodarczego. 

Doktorzy honoris causa Politechniki Śląskiej

Prof. Piotr Grigoriewicz Romankow
30.09.1967
ZSRR
Specjalista inżynierii chemicznej. Profesor w Leningradzkim Instytucie Technologicznym.

Prof. Jean Charles Gille
30.09.1967
FRANCJA

Specjalista cybernetyki. Profesor Wyższej Szkoły Lotniczej w Paryżu i Uniwersytetu Laval w Quebec (Kanada).

Prof. Tadeusz Hobler
1.10.1969
POLSKA

Specjalista inżynierii i konstrukcji aparatury chemicznej. Profesor na Politechnice Śląskiej. Członek PAN. Doktor h.c. Instytutu Politechnicznego w Leningradzie.

Prof. Stanisław Ochęduszko
1.10.1969
POLSKA

Specjalista termodynamiki. Profesor i rektor Politechniki Śląskiej. Członek PAN.

Prof. Aleksander Dokukin
1.10.1969
ZSRR

Specjalista mechaniki i elektroniki górniczej. Profesor Akademii Przemysłu Górniczego w Moskwie.

Prof. Marian Kamieński
30.09.1974
POLSKA

Specjalista w dziedzinie geologii. Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. Gieorgij Pawłowicz Łyszczyński
30.09.1974
ZSRR

Specjalista automatyki i napędów elektrycznych. Profesor i rektor Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku.

Prof. Jean Lagasse
30.09.1974
FRANCJA

Specjalista elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Profesor Uniwersytetu w Tuluzie (Francja).

Prof. Fryderyk Staub
27.09.1980
POLSKA

Specjalista metaloznawstwa. Profesor Politechniki Śląskiej.

Prof. Stefan Kaufman
13.07.1981
POLSKA

Specjalista w zakresie budownictwa. Profesor Politechniki Śląskiej.

Prof. Lucjan Nehrebecki
25.02.1983
POLSKA

Specjalista energetyki. Profesor Politechniki Śląskiej.

Prof. Andrzej Bolewski
30.11.1984
POLSKA

Prof. Edmund Romer
18.03.1985
POLSKA

Specjalista w dziedzinie miernictwa przemysłowego. Profesor Politechniki Śląskiej.


Prof. Jerzy Siwiński

24.05.1986
POLSKA

Specjalista automatyki procesów przemysłowych. Profesor Politechniki Śląskiej.

Prof. Wacław Sakwa
5.05.1987
POLSKA

Specjalista odlewnictwa. Profesor Politechniki Śląskiej. Członek PAN. Rektor i doktor h.c. Politechniki Częstochowskiej.

Prof. Stefan Węgrzyn
24.05.1988
POLSKA

Specjalista informatyki. Profesor Politechniki Śląskiej. Członek rzecz. PAN. Doktor h.c. Uniwersytetu w Lille (Francja), Uniwersytetu Sherbrooke (Kanada), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Prof. Leonid Tuszyński
8.05.1989
ZSRR

Specjalista technologii metali i metaloznawstwa. Profesor Instytutu Elektrotechnicznego w Nowosybirsku.

Prof. Marc Roubens
1.10.1990
BELGIA

Specjalista matematyki stosowanej. Profesor Politechniki w Mons (Belgia).

Prof. Oktawian Popowicz
1.10.1990
POLSKA

Specjalista w dziedzinie maszyn górniczych. Profesor Politechniki Śląskiej. Doktor h.c. Akademii Górniczej we Freibergu.

Prof. Jan Szargut
26.06.1992
POLSKA

Specjalista termodynamiki. Profesor Politechniki Śląskiej. Członek rzecz. PAN. Doktor h.c. Politechniki Częstochowskiej.

Prof. Tadeusz Zagajewski
15.01.1993
POLSKA

Specjalista w dziedzinie elektroniki. Profesor Politechniki Śląskiej. Członek rzecz. PAN.

Prof. Rudolf Jeschar
15.01.1993
RFN

Specjalista energetyki cieplnej. Profesor i rektor Politechniki w Clausthal (RFN).

Prof. Klaus Spies
4.06.1993
RFN

Specjalista mechanizacji górnictwa. Profesor uczelni technicznych w Berlinie i Aachen (RFN).

Prof. Janusz Dietrych
24.06.1993
POLSKA

Specjalista teorii konstrukcji maszyn. Profesor Politechniki Śląskiej.


Prof. Asker L. Zadeh

27.10.1997
USA

Twórca teorii zbiorów rozmytych. Profesor Uniwersytetu California w Berkeley, doktor honoris causa wielu znanych uczelni na świecie.

Prof. Mieczysław Mąkosza
27.02.1998
POLSKA

Chemik organik. Profesor i Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN. Honorary Degree Doctor of Science Uniwersytetu w Indianapolis, doktor honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Prof. Adolf Maciejny
24.05.1999
POLSKA

Specjalista w dziedzinie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa i nauki o materiałach. Profesor Politechniki Śląskiej. Czł. koresp. PAN.

 

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. J.Ch. Gille'owi

Prof. Andrzej Bolewski

Prof. Wacław Sakwa

Prof. Tadeusz Zagajewski

Prof. Rudolf Jeschar

Prof. Klaus Spies

Prof. Janusz Dietrych

Prof. Asker L. Zadeh

Prof. Mieczysław Mąkosza

Prof. Andrzej Burghardt
18.05.2000
POLSKA

Chemik, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej. Profesor zw. i Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, członek rzeczywisty PAN.

Prof. Povl Ole Fanger
11.04.2003
DANIA

Specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska wewnętrznego. Profesor i Dyrektor Duńskiego Uniwersytetu Technicznego w Lyngby. Doktor hono¬ris causa Uniwersytetu w Coimbra oraz Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie.

Prof. Olgierd Cecyl Zienkiewicz
2.07.2001
WIELKA BRYTANIA

Współtwórca metody elementów skończonych. Profesor Uniwersytetu Walijskiego w Swansea w Wielkiej Brytanii. Uhonorowany wielokrotnie tytułem doktora honoris causa uczelni europejskich, amerykańskich i azjatyckich.

Prof. Jurij Kiryłowicz Rudawskij
20.05.2005
UKRAINA

Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie fizyki matematycznej i teorii ciekłych materiałów magnetycznych oraz rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką Lwowską.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz
17.06.2005
POLSKA

Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biocybernetyki, komputerowego przetwarzania obrazów i komputerowego rozumienia obrazów oraz za istotny wkład w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Politechniką Śląską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Prof. Władysław Karol Włosiński
12.07.2005
POLSKA

Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii spajania materiałów zaawansowanych, wybitny wkład w organizację badań naukowych w Polsce oraz za osiągnięcia we współpracy pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką Warszawską.

Prof. Stanisław Ciborowski
19.01.2007
POLSKA

Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój technologii chemicznej, w szczególności w opracowanie procesów utleniania w fazie ciekłej, za niezwykle aktywną i bogatą działalność wdrożeniową w Polsce i zagranicą, a także za wieloletnią, owocną współpracę naukową z pracownikami Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.

Prof. Jerzy Buzek
10.12.2007
POLSKA

Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej i europejskiej, tworzenie programu badawczego unii europejskiej, umożliwiającego powstanie wysokoefektywnej i jednolitej europejskiej przestrzeni badawczej obejmującej nowe kraje członkowskie oraz niestrudzone promowanie rozwoju czystych technologii węglowych jako niezbędnego elementu bezpiecznego systemu energetycznego Europy.

Prof. Bohdan Lewicki
30.01.2009
POLSKA

Uhonorowany w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju nauki oraz istotnych dokonań badawczych, technicznych i popularyzatorskich w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa, a w szczególności w zakresie ustrojów ścianowych i normalizacji oraz wieloletniej kreatywnej współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Prof. Stanisław Bolkowski
5.11.2009 r.
POLSKA

Uhonorowany w uznaniu Jego wielkiego wkładu w kształcenie pokoleń inżynierów, magistrów, doktorów, wypromowania wielu doktorów habilitowanych i profesorów, inicjatyw stworzenia nowych kierunków badań naukowych, znaczących publikacji naukowych i dydaktycznych, wieloletniej kreatywnej współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Prof. Eugeniusz Świtoński
11.12.2009 r.
POLSKA

Uhonorowany w uznaniu znaczących osiągnięć badawczych i istotnych dokonań organizacyjnych, służących rozwojowi nauk technicznych oraz kształtujących i wspomagających stałe podnoszenie wysokiego poziomu naukowego i badawczego Politechniki Śląskiej.

Prof. Jakub Siemek
12.07.2010 r.
POLSKA
Uhonorowany w uznaniu jego wielkiego wkładu w rozwój nauk górniczych i geologicznych, a w szczególności wniesienie wartości poznawczych i utylitarnych w inżynierii złóż węglowodorów oraz hydrodynamiki ośrodków porowatych, inicjatyw generowania nowych kierunków badań naukowych, wieloletniej kreatywnej współpracy w promocji Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Prof. Tadeusz Chmielniak
23.05.2011 r.
POLSKA
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki polskiej, a zwłaszcza dyscyplin związanych z budową i eksploatacją maszyn oraz energetyką, za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze technologii energetycznych i wdrażanie ich wyników, w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadr naukowych oraz Politechniki Śląskiej.

Prof. Michał Kleiber
30.09.2011 r.
POLSKA
Uhonorowany – jako jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, o bardzo wysokiej renomie międzynarodowej, w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zastosowań współczesnych technik komputerowych w różnorodnych obszarach nauki i techniki – za niezwykle bogatą, różnorodną i efektywną pracę naukową, edukacyjną i organizacyjną na rzecz środowiska naukowego, za szerokie, wieloletnie kontakty z pracownikami Politechniki Śląskiej w ramach różnorodnej współpracy naukowej i organizacyjnej, zwłaszcza w obszarze nauk obliczeniowych, oraz za otwartość, chęć dzielenia się wiedzą i życzliwość.

Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski
18.05.2012 r.
POLSKA
Uhonorowany w uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych przyczyniających się do rozwoju inżynierii materiałowej, znaczącego wkładu w organizację badań naukowych w Polsce i kształcenie kadr naukowych, a także za wieloletnią współpracę z Politechniką Śląską.

Prof. Tadeusz Kaczorek
20.01.2014 r.
POLSKA
Uhonorowany – jako wybitny uczony z zakresu automatyki i robotyki – w uznaniu jego wkładu w teorię sterowania i organizację nauki polskiej oraz kształcenie i promowanie kadry naukowej.

Gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk
14.02.2014 r.
POLSKA
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie inżynierii materiałów na rzecz optoelektroniki, promowanie i rozwijanie współpracy naukowej i organizacyjnej w obszarze technologii bezpieczeństwa i obronności oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój nowych obszarów badawczych na Politechnice Śląskiej, a także za jego otwartość, życzliwość i chęć dzielenia się wiedzą.

Prof. Jan Węglarz
12.06.2014 r.
POLSKA
Uhonorowany – jako wybitny uczony w dziedzinie informatyki – w uznaniu jego wielkiego wkładu w rozwój badań operacyjnych, a w szczególności teorii szeregowania zadań i działania zasobów w systemach komputerowych i produkcyjnych, zasług w kształceniu kadry naukowej i stworzeniu uznanej w świecie szkoły naukowej z zakresu badań operacyjnych, a także w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój infrastruktury informatycznej nauki w Polsce i budowanie jej powiązań z infrastrukturą światową.

Prof. Antoni Tajduś
21.05.2015 r.
POLSKA
Uhonorowany za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne w dziedzinie geomechaniki, geotechniki, górnictwa surowców mineralnych oraz działalność na rzecz rozwoju i promocji Politechniki Śląskiej na forum krajowym i międzynarodowym.

Prof. Janusz Kowal
30.09.2015 r.
POLSKA
Uhonorowany za wybitny wkład w rozwój nauki i gospodarki, w szczególności dynamiki maszyn, mechatroniki, sterowania i wibroakustyki, oraz w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kadry i nowych obszarów badawczych na Politechnice Śląskiej.

Prof. Bogdan Nogalski
20.05.2016 r.
POLSKA
Uhonorowany za twórczy i uznany dorobek naukowo-badawczy w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, istotny wpływ na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i gospodarki oraz intensywne i pełne życzliwości wspieranie rozwoju młodych kadr naukowych, w tym pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Prof. Tadeusz Burczyński
8.12.2016 r.
POLSKA
Uhonorowany za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej.

Prof. Aleksander Sieroń
22.11.2017 r.
POLSKA
Wybitny uczony o rzadkich umiejętnościach łączenia i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Dr Bertrand Piccard
05.12.2018 r.
SZWAJCARIA
Wizjoner i innowator inspirujący ludzi na całym świecie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, służących społeczeństwu, poprawie warunków życia, ale także pobudzających kreatywność.

Prof. Jurij Bobalo
01.10.2021 r. 
UKRAINA
rektor Politechniki Lwowskiej
Inicjator nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym. Zwolennik integracji środowiska naukowego Polski i Ukrainy, zaangażowany w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej. 

Prof. Metin Akay
07.10.2023 r. 
USA
Wybitny badacz, czołowa postać współczesnej inżynierii biomedycznej, mentor wielu młodych naukowców, również z Politechniki Śląskiej. Jest założycielem nowego Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz profesorem inżynierii biomedycznej Johna S. Dunna na Uniwersytecie w Houston. Jest też prezydentem IEEE Engineering in Medicine and Biology Societ.

Prof. Brian Kobilka
31.05.2023 r. 
USA
Laureat Nagrody Nobla. Naukowiec otrzymał ją w 2012 roku wraz Robertem Lefkowitzem za badania receptorów sprzężonych z białkami G. Badania te przyczyniły się do znacznego postępu w biologii komórki i medycynie.

 

Dr Bertrand Piccard

Prof. Bohdan Lewicki

Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski

Prof. Michał Kleiber

Prof. Tadeusz Chmielniak

Prof. Stanisław Ciborowski

Prof. Władysław Karol Włosiński

Prof. Andrzej Burghardt

Prof. Povl Ole Fanger

Prof. Olgierd Cecyl Zienkiewicz

Prof. Jurij Kiryłowicz Rudawskij

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Doktorzy honoris causa innych uczelni

Naukowcy Politechniki Śląskiej zostali wielokrotnie odznaczeni najwyższą akademicką godnością – tytułem doktora honoris causa – przez uczelnie w Polsce i na całym świecie. Poniżej, w ujęciu chronologicznym, znajduje się lista profesorów Politechniki Śląskiej wraz z uczelniami, które ich uhonorowały, oraz datami przyznania im godności doktora honoris causa.

Prof. Zygmunt Ciechanowski – doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej (1957).
Prof. Oktawian Popowicz – doktor honoris causa Akademii Górniczej we Freibergu (1965).
Prof. Tadeusz Hobler – doktor honoris causa Instytutu Technologicznego w Leningradzie (1968).
Prof. Stefan Węgrzyn – doktor honoris causa Uniwersytetu w Lille (1973), Uniwersytetu w Sherbrooke (1977), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1989) oraz Politechniki Rzeszowskiej (2004).
Prof. Jerzy Szuba – doktor honoris causa Nowosybirskiego Instytutu Eletrotechnicznego (1974).
Prof. Antoni Bogucki – doktor honoris causa Nowosybirskiego Instytutu Eletrotechnicznego (1976).
Prof. Jerzy Nawrocki – doktor honoris causa Nowosybirskiego Instytutu Eletrotechnicznego (1978).
Prof. Wacław Sakwa – doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (1985).
Prof. Zygmunt Zahorski – doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1987).
Prof. Mirosław Chudek – doktor honoris causa Politechniki Donieckiej (1992) oraz Akademii Górnictwa w Jiaozuo (1993).
Prof. Jan Szargut – doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (1992) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2008).
Prof. Wilibald Winkler – doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu (1995).
Prof. Walery Szuścik – doktor honoris causa Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Górniczego (1995).
Prof. Józef Wojnarowski – doktor honoris causa Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (1995) oraz Politechniki Łódzkiej (2007).
Prof. Bogdan Skalmierski – doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (1997).
Prof. Józef Szarawara – doktor honoris causa Politechniki Szczecińskiej (1998).
Prof. Bernard Drzęźla – doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Petrosani (1999) oraz Akademii Górniczo-Geologicznej w Jekaterynburgu (2001).
Prof. Leszek A. Dobrzański – doktor honoris causa Uniwersytetu w Ruse (1999) oraz Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego (2007).
Prof. Zbigniew Jedliński – doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej (2001) oraz Uniwersytetu Technicznego im. Gh. Asachai w Jassach.
Prof. Eugeniusz Świtoński – doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej (2007), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2012), Politechniki Lubelskiej (2013) oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2017).
Prof. Wojciech Zieliński – doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2008).
Prof. Andrzej Karbownik – doktor honoris causa Uniwersytetu w Oviedo (2010).
Prof. Krystian Probierz – doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (2010).
Prof. Tadeusz Chmielniak – doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2011).
Prof. Andrzej Ajdukiewicz – doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2011).
Prof. Józef Sułkowski – doktor honoris causa Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (2011).
Prof. Jerzy Klamka – doktor honoris causa Politechniki Białostockiej (2014).
Prof. Krzysztof Kluszczyński – doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (2015).
Prof. Aleksander Sładkowski – doktor honoris causa Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. Vladimira Dalia (2015).
Dr inż. Józef Parchański - doktor honoris causa Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego (2016).
Prof. Arkadiusz Mężyk - doktor honoris causa Uniwersytetu Technicznego im. Gh. Asachai w Jassach (2018).
Prof. Aleksander Sładkowski - doktor honoris causa „Angel Kanchev" University of Ruse (2018).
Prof. Eugeniusz Świtoński - doktor honoris causa Politechniki Opolskiej (2019).

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie