A A+ A++

Studia I stopnia

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzi studia I stopnia na trzech kierunkach:

  • transport,
  • transport kolejowy,
  • inżynieria lotnicza i kosmiczna.

 

Transport – studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Podstawowe informacje

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· stacjonarne I stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

· niestacjonarne I stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· eksploatacja pojazdów samochodowych

· eksploatacja pojazdów szynowych

· infrastruktura i ruch kolejowy

· inżynieria ruchu

· logistyka transportu

· mechanika i eksploatacja lotnicza

· nawigacja powietrzna

· technika i zarządzanie w transporcie samochodowym

· transport przemysłowy

· eksploatacja pojazdów samochodowych

· eksploatacja pojazdów szynowych

· infrastruktura i ruch kolejowy

· inżynieria ruchu

· logistyka transportu

· technika i zarządzanie w transporcie samochodowym

· transport przemysłowy

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-t-st/

Studia niestacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-t-nst/

Transport kolejowy – studia dualne – studia stacjonarne i niestacjonarne

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa. Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.

Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.

Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

Podstawowe informacje

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· stacjonarne I stopnia

· profil: praktyczny (studia dualne)

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

· niestacjonarne I stopnia

· profil: praktyczny (studia dualne)

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

Specjalności

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne

· budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

· inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

· projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

· budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

· inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

· projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-tk-st/

Studia niestacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/rt-tk-nst/

Inżynieria lotnicza i kosmiczna – studia stacjonarne

Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.

Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej. Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.

Z okresu pobytu na uczelni wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

Podstawowe informacje

Studia stacjonarne

· stacjonarne I stopnia

· profil: ogólnoakademicki

· termin naboru: rekrutacja letnia

· czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów

· uzyskany tytuł: inżynier

Ścieżki dyplomowania

Studia stacjonarne

· projektowanie statków powietrznych

· eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych

· materiałoznawstwo lotnicze

· logistyka lotnicza

Informacje o rekrutacji:

Studia stacjonarne: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/ilik/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie