A A+ A++

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów wyższych. Zajęcia odbywają się w weekendy w Katowicach i trwają 2 semestry. 

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej ma w ofercie studia podyplomowe w zakresie:

  • logistyki transportu
  • zasad prowadzenia ruchu kolejowego i systemów sterowania ruchem kolejowym
  • przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób.

 

Logistyka transportu

Czas: 2 semestry; zajęcia od semestru zimowego
zajęcia w piątki od godz. 16, w soboty w godz. 9–17 z przerwą obiadową ok. godz. 13.30.

Opłata: 3800 zł (1900 zł za semestr);

Cel: przygotowanie do podejmowania działalności inżynierskiej i zarządzania w sferze logistyki transportu, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach, w bazach przeładunkowych, w zapleczu naukowo-badawczym, w przedsiębiorstwach usług turystycznych, administracji publicznej lub w zakładach przemysłowych w zakresie logistyki przepływu materiałów, składowania, zaopatrzenia i zbytu.

Przedmioty:
– logistyka globalna
– logistyka obszarów miejskich
– logistyka terminali i punktów przeładunkowych
– systemy informatyczne w logistyce
– strategie logistyczne
– spedycja ładunków
– technologie magazynowania
– zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
– współczesne technologie transportowe
– seminarium dyplomowe

Wymagania: wykształcenie wyższe (tytuł magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata)

Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sładkowski

Kontakt: tel. 32 603 41 57

 

Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym

Czas trwania studiów: 2 semestry

Początek zajęć: semestr zimowy

Wysokość opłaty: 5000 zł (2500  zł/semestr) i zależy od aktualnie obowiązujących przepisów. Wysokość opłaty zostanie potwierdzona przed rozpoczęciem procedury naboru.

Organizacja zajęć: W soboty 8.30-19 z przerwą obiadową ok. 13.00, niedziele 8.30-15.00

Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów mają poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu oraz obszarów z nim powiązanych, trendów rozwojowych w zakresie transportu, a także jego bezpieczeństwa. Słuchacze zapoznawani są z tematyką telekomunikacyjną sieci PKP, poznają podstawy inżynierii ruchu kolejowego oraz sposoby dokonywania pomiarów diagnostyki i eksploatacji urządzeń, uczą się projektować urządzenia ruchu kolejowego, a także poznają budowę i działanie pojazdów szynowych.

Program zajęć obejmuje 200 godzin lekcyjnych, rozłożonych równomiernie na 2 semestry:

– inżynieria ruchu kolejowego 18 h
– drogi kolejowe 8 h
– trakcja elektryczna 8 h
– systemy sterowania ruchem kolejowym 58 h
– pojazdy szynowe 14 h
– pomiary, diagnostyka i eksploatacja urządzeń 20 h
– projektowanie urządzeń srk 20 h
– ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R 10 h
– dopuszczenia do eksploatacji w transporcie kolejowym 12 h
– telematyka w systemach transportowych 4 h
– sterowniki programowalne 8 h
– telekomunikacja na sieci PKP 5 h
– seminarium dyplomowe 15 h
– dyplom 2 h.

Kryteria przyjęć: Posiadanie tytułu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata, najlepiej po kierunku transport, elektronika, automatyka lub posiadanie odpowiedniej praktyki w zawodach związanych z przedmiotem studiów.

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Szymon Surma, tel. 32 603 41 36, szymon.surma@polsl.pl

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

Czas: 2 semestry; zajęcia od października; zajęcia w soboty planowane są w godzinach 8:30–19:00 (z przerwą obiadową ok. godziny 13:00), natomiast w niedziele w godzinach 8:30–16:00.

W każdym semestrze nauki planowanych jest maksymalnie 8 weekendowych zjazdów. Dotychczas realizacja programu studiów wymagała ok. 9 spotkań (dni) w każdym z semestrów.

Opłata: 3500 zł (1750 zł za semestr)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Studia obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Zakres tematyczny jest w 100% zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, co umożliwia absolwentom ubieganie się o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie certyfikatów (przewóz rzeczy i przewóz osób).

Certyfikaty, zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami prawa, są wymagane do prowadzenia działalności w transporcie drogowym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowi podstawę uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.): „Osoby legitymujące się (…) świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego”.

Wszyscy dotychczasowi absolwenci studiów podyplomowych otrzymali oba certyfikaty bez konieczności zdawania państwowych egzaminów.

Studia podyplomowe są prowadzone pod honorowym (instytucjonalnym) patronatem Inspekcji Transportu Drogowego.

W 2016, 2017 i 2018 roku studia zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością”. Dodatkowo w 2017 i 2018 roku studia otrzymały prestiżową nagrodę „Laur innowacji”. Certyfikat stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. Certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Certyfikat jest nadawany jako wyróżnienie w Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”, który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywał się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawowały nad nim m.in. Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniane zostały kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Akredytacja wzorowana jest na najbardziej prestiżowych systemach certyfikacyjnych Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku koncepcją kształcenia uwzględniającą oczekiwania pracodawców.

Przedmioty: prawo cywilne; prawo handlowe; prawo socjalne; prawo podatkowe; działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; dostęp do rynku; normy techniczne i techniczne aspekty działalności; bezpieczeństwo drogowe; seminarium dyplomowe.

Kryteria przyjęć: wykształcenie wyższe (tytuł magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata).

Rekrutacja: https://sorek.polsl.pl/kandydat/login.aspx

Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Czech (piotr.czech@polsl.pl)

Sekretarz studiów: mgr Renata Rajkiewicz (renata.rajkiewicz@polsl.pl; tel.: 32 603 41 08)

Strona internetowa: http://studia-logistyka-przewoznik-drogowy.polsl.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie