A A+ A++

Projekt 8

„DOKTORATY WDROŻENIOWE” na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej – II edycja

 

(obecna nazywa wydziału: Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)

 

INFORMACJE O PROGRAMIE „DOKTORATY WDROŻENIOWE” – JAKIE SĄ JEGO GRUPY DOCELOWE TZN. DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT I KTO Z NIEGO SKORZYSTA

Zgodnie z informacjami podanymi przez  Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 1. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Zakończenie tegorocznego naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r.
 2. Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy. Przygotowanie rozprawy nie może trwać dłużej niż 4 lata.
 3. Jest to szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lub  instytucie prowadzącym szkołę doktorską i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

 

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH STRON:

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i pomocniczego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI DLA FIRM

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły. Takie dane płyną np. z Danii.

Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R. Mogą też odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta.

KORZYŚCI DLA UCZELNI

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

 

BUDŻET PROJEKTU

Na podstawie konkursu ogłoszonego w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w maju 2018 roku został złożony przez kierownika studiów doktoranckich WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” i otrzymał on pozytywną ocenę.

Zgodnie z decyzją nr 0062/DW/2018 wydaną dnia 2 sierpnia 2018 roku na podstawie: art. 13 ust. I i art.26 ust. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2.2018 r. poz. 87) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z p62n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku: Politechniki Śląskiej Wydział Transportu z dnia 28 maja 2018 r. nr rej. 0062/DW2018 Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego przyznał  jednostce: Politechnika Śląska Wydział Transportu środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie 11 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w wysokości ogółem 1 875 720 zł.

Projekt jest finansowany ze środków finansowych przeznaczonych na naukę.

Łączna kwota dofinansowania, o którą wnioskowano, tj. 1 875 720 zł, i była podzielona na realizację:

 • doktoratów wdrożeniowych prowadzonych w dyscyplinie transport: 1 193 640 zł,
 • doktoratów wdrożeniowych prowadzonych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn: 682 080 zł.

Wartość stypendiów doktoranckich wynosiła: 1 293 600 zł, a dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej: 582 120 zł.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Zgodnie z umową nr  0062/DW/2018/02 z dnia 24 stycznia 2019 roku okres realizacji projektu trwa od 1 października 2018 do 31 października 2022 r.

W wyniku procesu rekrutacji we wrześniu 2018 roku na studia doktoranckie zostało przyjętych ośmiu doktorantów:

 • pięciu w dyscyplinie transport,
 • trzech w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

i budżet projektu został skorygowany do kwoty: 1 364 160 zł (stypendia doktoranckie: 940 800 zł oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej: 423 360 zł).

Ze względu na sprawy związane z zatrudnieniem w przedsiębiorstwach, w których doktoranci planowali realizację doktoratów wdrożeniowych dwóch z przyjętych doktorantów zrezygnowało z realizacji doktoratu wdrożeniowego przed jego rozpoczęciem, a w związku z tym budżet projektu zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maju 2019 roku został odpowiednio skorygowany do kwoty 1 023 120 zł (stypendia doktoranckie: 705 600 zł oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej: 317 520 zł).

 

CEL PROJEKTU, ZADANIA DO REALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM
ORAZ INFORMACJA CO ZOSTANIE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU

Zgodnie z: aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2019 roku do umowy nr 0062/DW/2018/02 z dnia 24 stycznia 2019 roku oraz wnioskiem o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach programu „doktorat wdrożeniowy” z dnia 16 listopada 2018 roku celem jest z realizacja doktoratów wdrożeniowych pt.:

 1. „Optymalizacja ilościowej i jakościowej analizy przekładni zębatych dla wybranych silników elektrycznych”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. Erazma Plewińskiego 18 20-277 Lublin. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019II. Analiza literatury naukowej dotyczącej: a) budowy i projektowania przekładni zębatych b) aktualnych i przyszłych planów rozwojowych dotyczących przekładni zębatych c) najnowszych rozwiązań z zakresu modelowania matematycznego (metodą MES oraz MBD) przekładni zębatych d) metodyki przeprowadzania testów wytrzymałościowych (oraz zmęczeniowych) przekładni zębatych Dodatkowo wstępne doprecyzowanie tematu pracy, celu badań i problemów badawczych (ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości i optymalizacji topologicznej przekładni zębatych). – SEMESTR I
IIII. Finalne określenie tematu pracy, elementów metodologicznych (doprecyzowanie harmonogramu badań – ramy czasowe dla części teoretyczno-analitycznej i części praktycznej pracy doktorskiej) oraz realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych ze stworzeniem wstępnej koncepcji pracy doktorskiej. – SEMESTR II
2019/2020IIII. Przygotowanie materiałów na seminarium otwierające przewód doktorski (ustalona metodyka modelowania matematycznego elementów przekładni zębatych wraz z dokładnym opisem założeń analitycznych; założenia teoretyczne dotyczące przeprowadzenia badań testowych) , opracowanie koncepcji pracy doktorskiej, ostateczne doprecyzowanie koncepcji projektu wdrożeniowego (zoptymalizowanej przekładni zębatej dla danego silnika elektrycznego) – otwarcie przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału Transportu PŚ – SEMESTR III
IIIV. Kontynuacja analizy aktualnego stanu wiedzy nt. obszaru badań (w szczególności zagadnień dotyczących aktualnych trendów w zakresie testowania i monitorowania pracy przekładni zębatych). Rozpoczęcie prac praktycznych nad projektem wdrożeniowym zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją (opracowanie dokładnej metodyki przeprowadzenia testów fizycznych przekładni wraz z określeniem niezbędnych elementów stanowiska badawczego). – SEMESTR IV
2020/2021IV. Kontynuacja prac nad projektem wdrożeniowym. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem pierwszych – teoretycznych rozdziałów pracy (rozdziały dotyczące metodologii budowania modelu MES i MBD przekładni jak również opisu procesu numerycznej optymalizacji topologicznej przekładni wraz z wynikami w postaci warstwic naprężeń i odkształceń, jak również finalnej geometrii CAD będącej wynikiem procesu optymalizacyjnego). – SEMESTR V
IIZakończenie prac nad prototypem projektu wdrożeniowego wraz z przygotowaniem elementów przekładni do przeprowadzenia prac badawczych. Rozpoczęcie prac badawczych – testów wytrzymałościowych (oraz zmęczeniowych) nad stworzonym projektem przekładni zębatej. Dodatkowo kontynuacja prac nad pisaniem teoretycznych rozdziałów pracy. – SEMESTR VI
2021/2022IVII. Zakończenie i opracowanie wyników badań (obróbka wyników z prac badawczych, przygotowanie odpowiednich wykresów oraz najważniejsze – korelacja wyników analitycznych z wynikami otrzymanymi na podstawie badań). Kontynuowanie pisania pracy na podstawie wyników badań.
IIVIII. Zakończenie prac nad pisaniem dysertacji i złożenie rozprawy doktorskiej.

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być optymalizacja ilościowej i jakościowej analizy przekładni zębatych dla wybranych silników elektrycznych. Ujednolicenie procesu projektowego przekładni mechanicznych (w szczególności zaś sposobu ich modelowania MES) finalnie pozwoli na skrócenie etapu projektowania całego zespołu. Pozwoli to również na wykrycie w obecnym łańcuchu projektowym najsłabszych ogniw oraz ich eliminację. Zbudowany poprawnie model matematyczny pozwoli na elimanację procesu fizycznego testowania komponentów, co również znajdzie odzwierciedlenie w budżecie firmy (skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, ograniczenie kosztów związanych z przygotowaniem testu, brak kosztów materiałów dodatkowych itp.). Dodatkowo jeszcze skonstruowane stanowisko badawcze służące do weryfikacji fizycznej prawidłowości założeń oraz obliczeń teoretycznych pozwoli na ich walidację oraz ewentualną modyfikację. Może ono zostać także dopasowane do innych produktów oferowanych przez firmę. Tym sposobem obecne i przyszłe produkty oferowane przez firmę staną się jeszcze bardziej konkurencyjne w aspekcie konstrukcyjno-jakościowym oraz cenowym.

 

 1. „Optymalizacja parametrów siłowo-energetycznych urządzeń do kształtowania plastycznego na zimno materiałów wysokowytrzymałych”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: Przedsiębiorstwo innowacyjno – projektowe Inmet Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

 

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019I– wykonanie obliczeń wstępnych układu napędowego pozwalających na określenie teoretycznych parametrów siłowo- energetycznych urządzenia,
II– wykonanie założeń do projektu układu napędowego jak i samego urządzenia.
2019/2020ISEMESTR 3 i 4: – wykonanie projektu urządzenia wraz ze wstępną optymalizacją na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowego,
IISEMESTR 3 i 4: – wykonanie projektu urządzenia wraz ze wstępną optymalizacją na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowego,
2020/2021I– budowa fizyczna układu napędowego,
II– budowa fizyczna układu napędowego, – uruchomienie układu napędowego oraz jego oczujnikowanie pozwalające na wykonanie badań oraz uzyskanie prawdziwych wartości pomiarowych, kalibracja czujników,
2021/2022I– wykonanie badań fizycznych na urządzeniu, – analiza otrzymanych wyników oraz weryfikacja postawionych tez na etapie części teoretycznej projektu,
II– analiza otrzymanych wyników oraz weryfikacja postawionych tez na etapie części teoretycznej projektu, – sformułowanie wniosków końcowych stanowiących wytyczne do optymalizacji układów napędowych i złożenie rozprawy doktorskiej.

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być optymalizacja parametrów siłowo- energetycznych urządzeń do kształtowania plastycznego na zimno materiałów wysokowytrzymałych.

 

 1. „Wykorzystanie sygnałów wibroakustycznych i wyników ich analiz w procesie wspomagania diagnozowania elementów układów wtryskowych silników z zapłonem samoczynnym, prowadzonego w procesie regeneracji tych elementów”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: Turbo-Tec Sp. z o.o., 43-603 Jaworzno, ul. Elizy Orzeszkowej 2H. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019IAnaliza literatury i wstępne doprecyzowanie celów pracy, związanych z nim problemów badawczych oraz tematu pracy (semestr I).
IIKontynuacja analizy literatury i ocena oraz wybór oprzyrządowania, a także dobór odpowiednich metod badawczych zorientowanych na zrealizowanie celu pracy (semestr II).
2019/2020IPrzeprowadzenie wstępnych badań wibroakustycznych elementów układów zasilania silników ZS zamontowanych na stanowiskach badawczych usytuowanych na linii technologicznej regeneracji tych elementów. (semestr III).
IIAnaliza wyników wstępnych badań sygnałów wibroakustycznych generowanych przez układy zasilania silników ZS zamontowane na stanowiskach badawczych usytuowanych na linii technologicznej regeneracji tych elementów. (semestr IV).
2020/2021INa podstawie przeprowadzonych analiz opracowanie koncepcji badań właściwych oraz przeprowadzenie właściwych badań wibroakustycznych elementów układów zasilania silników ZS zamontowanych na stanowiskach badawczych usytuowanych na linii technologicznej regeneracji tych elementów. (semestr V).
IIPrzeprowadzenie analiz właściwych wyników pomiaru sygnałów wibroakustycznych generowanych przez układy zasilania silników ZS zamontowane na stanowiskach badawczych usytuowanych na linii technologicznej regeneracji tych elementów. Próba opracowania wstępnego zarysu rozprawy (semestr VI).
2021/2022IKońcowe opracowanie wyników badań. Kontynuacja pisania pracy na podstawie wyników badań i przygotowanie propozycji zastosowania praktycznego (semestr VII).
IIVIII. Zakończenie prac nad pisaniem dysertacji i złożenie rozprawy doktorskiej (semestr VIII).

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być rozpoznanie możliwości wykorzystanie sygnałów wibroakustycznych i wyników ich analiz w procesie wspomagania diagnozowania elementów układów wtryskowych silników z zapłonem samoczynnym, prowadzonego w procesie regeneracji tych elementów. Stwarzałoby to możliwość przerwania we wstępnej fazie testu którego wynik na podstawie opracowanego systemu z dużym prawdopodobieństwem byłby negatywny. Wdrożenie takiego dodatkowego systemu diagnostycznego w skali przedsiębiorstwa generowałoby oszczędności czasowe i powodowało znacznie bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych stanowisk diagnostycznych.

 

 1. „Analiza możliwości przeprowadzania oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej w oparciu o zastosowanie technologii bezzałogowych pojazdów, w tym pojazdów latających”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: DB Cargo Polska S.A. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie transport. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019I– Krytyczna analiza literatury tematu oraz zagadnień z zakresu stosowania bezzałogowych pojazdów latających (semestr I).
II– Ocena i wybór urządzenia wraz z doborem oprzyrządowania oraz dobór odpowiednich metod badawczych w celu zrealizowania badawczo-naukowego i wdrożeniowego celu pracy (semestr II).
2019/2020I– Określenie warunków (koniecznych i/lub wystarczających) zastąpienia czynnika ludzkiego bezzałogowym pojazdem latającym w celu przeprowadzania oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej (semestr III)
II– Przeprowadzenie badania stosowalności wybranego bezzałogowego pojazdu latającego wraz z wybranym oprzyrządowaniem w celu zrealizowania celu pracy (semestr IV, V, VI)
2020/2021I– Przeprowadzenie badania stosowalności wybranego bezzałogowego pojazdu latającego wraz z wybranym oprzyrządowaniem w celu zrealizowania celu pracy (semestr IV, V, VI) – Zbieranie i analiza wyników przeprowadzonych badań oraz porównanie wyników uzyskanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii z wynikami uzyskiwanymi tradycyjnymi metodami (semestr V)
II– Przeprowadzenie badania stosowalności wybranego bezzałogowego pojazdu latającego wraz z wybranym oprzyrządowaniem w celu zrealizowania celu pracy (semestr IV, V, VI) – Ocena wpływu zastosowania nowoczesnych technologii na poprawę efektywności i zmniejszenie kosztów (VI)
2021/2022I– Wyznaczenie obszarów stosowalności bezzałogowego pojazdu latającego wraz z wybranym oprzyrządowaniem w innych gałęziach transportu (semestr VII)
IIOpracowanie wyników pracy naukowo-badawczej w oparciu o postawioną tezę oraz złożenie rozprawy doktorskiej(semestr VIII)

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być analiza możliwości przeprowadzania oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej w oparciu o zastosowanie technologii bezzałogowych pojazdów, w tym pojazdów latających. W ramach prac dokonany zostanie dokonany wybór metody (metod) pomiarowej (pomiarowych), następnie zostaną przeprowadzone badania z wykorzystaniem wskazanych technologii, a następnie – wskazując wady i zalety każdego z rozwiązań – zostaną przedstawione rekomendacje.

 1. „Analiza celowości zastosowania recyklingu materiałów stosowanych dla nowoopracowane polimerowe podkłady kolejowe w oparciu o LCC”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: Infra Silesia S.A. ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik/DB Cargo Polska S.A. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie transport. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019IKrytyczna analiza literatury tematu oraz zagadnień z zakresu stosowania podkładów polimerowych w przemyśle (semestr I)
IIOcena i wybór materiału do badań i dobór odpowiednich metod badawczych w celu zrealizowania badawczo-naukowego i wdrożeniowego celu pracy (semestr II)
2019/2020IAnaliza Life Cycle Costs (LCC) dotychczasowo stosowanych podkładów kolejowych w przemyśle w oparciu o opracowany plan badawczy oraz badanie wpływu zastosowania podkładów polimerowych na LCC przedsiębiorstwa (semestr III)
IIOkreślenie warunków (koniecznych i/lub wystarczających) stosowalności poszczególnych rodzajów podkładów tradycyjnych i polimerowych (semestr IV)
2020/2021IAnaliza możliwości recyklingu różnego typu podkładów polimerowych wraz z możliwością zmiany składu chemicznego/fazowego (semestr V)
IIOcena wpływu możliwości recyklingu na LCC 1km linii kolejowej (VI)
2021/2022IWyznaczenie obszarów stosowalności podkładów polimerowych w innych gałęziach transportu (semestr VII)
IIOpracowanie wyników pracy naukowo-badawczej w oparciu o postawioną tezę i złożenie rozprawy doktorskiej (semestr VIII)

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być zbadanie  możliwość zastosowania podkładów polimerowych oraz analiza wpływu ich zastosowania na koszty LCC 1km linii kolejowej. Przenalizowana zostanie różnica w kosztach LCC (Life Cycle Costs) tradycyjnie stosowanych podkładów jak i polimerowych. Kolejnym efektem pracy doktorskiej będzie analiza możliwości recyklingu różnego typu podkładów polimerowych wraz z możliwością zmiany składu chemicznego/fazowego by poprawić ich własności. Ten krok pozwoli na przeprowadzenie oceny wpływu możliwości recyklingu na LCC 1 km linii kolejowej.

 

 1. „Budowa systemu bezpieczeństwa związanego z procesem holowania szybowca”. Nazwa i siedziba przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “EKOLOT” Małgorzata Słowik. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie prowadzone w dyscyplinie transport. Czas trwania studiów doktoranckich lata.

Zadania i harmonogram doktoratu

Rok akademickiSemestrOpis
2018/2019I

I. Analiza literatury i wstępne doprecyzowanie celów pracy, związanych z nim problemów badawczych oraz

tematu pracy w oparciu z badaniem rynku na zapotrzebowany produkt. – sem .I

II

II. Doprecyzowanie etapów prac badawczych oraz realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych ze

stworzeniem wstępnej koncepcji pracy doktorskiej. – II sem.

2019/2020I

III. Budowa prototypów poszczególnych modułów składowych produktu wdrażanego, przygotowanie

materiałów na seminarium otwierające przewód doktorski , opracowanie koncepcji pracy doktorskiej,

otwarcie przewodu doktorskiego. – III sem.

II

Kontynuacja analizy aktualnego stanu wiedzy nt. obszaru badań, testy poszczególnych modułów

składowych – IV sem.

2020/2021I

V. Kontynuacja prac nad projektem wdrożeniowym – testy kompletnego systemu oraz rozpoczęcie prac

związanych z opracowaniem pierwszych – teoretycznych rozdziałów pracy. – V sem.

II

VI. Uzyskanie koniecznych pozwoleń i dopuszczeń budowanego systemu. Kontynuacja prac nad pisaniem

teoretycznych rozdziałów pracy. Rozpoczęcie prac badawczych nad stworzonym projektem. – sem. VI.

2021/2022I

VII. Zakończenie i opracowanie wyników badań. Kontynuowanie pisania pracy na podstawie wyników

badań.

IIVIII. Zakończenie prac nad pisaniem dysertacji i złożenie rozprawy doktorskiej.

 

Efektem badań naukowych w ramach tego projektu doktoratu wdrożeniowego ma być wprowadzenie innowacyjnego systemu znacząco poprawiającego poziom bezpieczeństwa w procesie holowania szybowca podczas startu. Działanie to ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkolenia przyszłych pilotów, jak również umożliwi sprawniejsze przeprowadzanie takich szkoleń umożliwiając tym samym zwiększenie zainteresowania cyklem podnoszenia kwalifikacji osobowych.

 

Biuro Projektu znajduje się na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej

40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8.

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ

grzegorz.wojnar@polsl.pl

Obsługa projektu:

Specjalista administracyjny  Renata Skowrońska

32-6034213, renata.skowronska@polsl.pl

Biuro Dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

Katowice, Krasińskiego 8, pokój 030.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie