A A+ A++

Projekt 4

Politechnika Śląska jako centrum badań
w obszarze kształcenia
na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

www.MotoNa5.polsl.pl

 

Obejrzyj film o nas wyemitowany w TVP1

 (o nas są minuty od 9:40 do 11:46)

 

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – szczegóły na stronie Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej

Nasi Partnerzy w projekcie –
międzynarodowe koncerny

Zobacz szczegóły

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do potrzeb Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych branży motoryzacyjnej poprzez opracowanie i przetestowanie 5 programów kształcenia na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Weryfikacja w praktyce wstępnych założeń pozwoli na wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Planowane efekty

Projekt będzie oddziaływał wielokierunkowo. Zakłady pracy biorące udział w projekcie zyskują nowe źródło uzupełniania braków kadrowych pracownikami wykształconymi odpowiednio do potrzeb konkretnego pracodawcy. W firmach tych pozostaną również doświadczenia związane z innowacyjnym prowadzeniem praktyk łączonych z procesem kształcenia, gdzie organizator praktyki ma wpływ na proces kształcenia uczestnika projektu. Z punktu widzenia uczelni efektem realizacji projektu są nowe programy nauczania na 5. poziomie PRK i nowe doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne pracowników uczelni. Z drugiej strony przedsięwzięcie umożliwia zacieśnienie kontaktów z przemysłem w branży motoryzacyjnej, co jest niezwykle cenne z uwagi na możliwość rozszerzenia współpracy na inne płaszczyzny. Poza tym uczelnia zyskuje również nową rolę i jest rozpoznawalna w szerszych kręgach społecznych. W odniesieniu do społeczeństwa powstaje nowa ścieżka rozwoju dla grupy osób chcących rozpocząć swoją karierę oraz tych, które chcą zmienić aktywność zawodową i wykorzystać swoje możliwości w pracy spełniającej ich oczekiwania.

Wartość

Całkowita wartość projektu 4 260 209,50 zł, wkład Funduszy Europejskich 4 132 403,21 zł.

Projekt złożony przez Politechnikę Śląską znalazł się na pierwszym miejscu na ogłoszonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju liście z wynikami konkursu. Uzyskał największą liczbę punktów (94 punkty) i  największe dofinansowanie – 56% całości środków przyznanych w tym konkursie.

W ramach projektu, który będzie realizowany na naszej uczelni,  zaplanowano opracowanie i przetestowanie pięciu programów kształcenia na piątym poziomie Polskich Ram Kwalifikacji.

Kształcenie będzie realizowane na pięciu kierunkach studiów na Politechnice Śląskiej:

 • automatyka i robotyka (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • elektrotechnika (Wydział Elektryczny)
 • transport (Wydział Transportu)
 • mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Powstanie pięć grup szkoleniowych, każda po 15 osób, wsparcie obejmie łącznie 75 osób. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu kształcenie jest możliwe do zrealizowania w ramach godzin kontaktowych na uczelni w trakcie 6 miesięcy (1+5) oraz odbycia praktyk u przedsiębiorcy również w okresie 6 miesięcy (1+5). Wynagrodzenie uczestnika praktyk będzie finansowane z projektu pozyskanego przez Politechnikę Śląską i będzie wynosić do 4000 zł brutto miesięcznie.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Projekt jest kierowany do tych, którzy chcieliby podjąć pracę w przemyśle samochodowym. Mają motywację i chęć do pracy, ale z różnych przyczyn boją się przystąpić do normalnego naboru pracowników, bo uważają, że:

 • nie mają kwalifikacji,
 • nie znają się na technice,
 • nigdy nie pracowali w przemyśle

i boją się, że sobie nie poradzą!

Ile osób możemy przyjąć?

Projekt przewiduje kształcenie 75 osób – po 15 osób na każdym z pięciu kierunków kształcenia.

Co możesz zyskać?

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę, żeby czuć się pewnie na hali produkcyjnej.
 • Zdobędziesz niezbędne umiejętności praktyczne potrzebne w zakładzie produkcyjnym, co zwiększy twoją wartość jako pracownika.
 • Będziesz praktykować u potencjalnego pracodawcy.

W ramach projektu istnieje możliwość  pokrycia kosztów zakwaterowania ograniczonej liczby osób (ok. 15)  w przypadku praktyk poza miejscem zamieszkania lub/i w okresie kształcenia. Preferowane przez uczelnię będą rozwiązania, gdy uczestnik projektu będzie korzystał tylko w okresie praktyk lub w okresie kształcenia. Wyłanianie miejsca zakwaterowania musi się odbyć zgodnie z zasadami prawnymi, regulaminem konkursu i finansowaniem przewidzianym w projekcie.

Kto może przystąpić do projektu?

 Grupą, do której adresowany jest projekt, są osoby:

 • młode, wchodzące na rynek pracy,
 • które po przerwie (np. urlopie wychowawczym) chcą podjąć zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
 • pracujące w innych branżach i chcące się przekwalifikować,

które posiadają kwalifikacje co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kto posiada kwalifikacje na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji?

 Sprawę tę regulują: 

Akty powiązane:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 tj. Dz.U. 2018 poz. 996)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

 USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1290)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001290/T/D20181290L.pdf

Poniżej przedstawiono ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI i DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE zawierające znaki graficzne informujące o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji – w analizowanym przypadku PRK IV:

 

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
technikum lub liceum ogólnokształcącego:

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI:

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE (PRK IV):

Ukończenie technikum

   

Ukończenie liceum ogólnokształcące

   

 

Każde z świadectw w tej kolumnie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia średniego, ale jako samodzielny dokument nie potwierdza kwalifikacji pełnej na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI informujące o zdaniu egzaminu dojrzałości potwierdza kwalifikację pełną na poziomie czwartym Polskiej Ramy Kwalifikacji

Powyższy dokument w tej kolumnie (PRK IV) potwierdza kwalifikację pełną na poziomie czwartym Polskiej Ram yKwalifikacji, nawet jeśli nie zdałaś/zdałeś matury

Jeżeli Twoje świadectwo nie ma podanych oznaczeń, to najogólniej, jeżeli spełniasz jeden z poniższych warunków, możesz wziąć udział w projekcie:

 • masz świadectwo dojrzałości
 • masz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej
 • masz dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego
 • masz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia.

Uwaga:

Jeżeli ukończyłaś/ukończyłeś kształcenie na poziomie zawodowym przed wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji i na twoim dyplomie nie ma zaznaczonego uzyskanego poziomu kwalifikacji, poziom ten ustala się przez analogię do klasyfikacji zawodów określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dn. 13.03.2017.

Nie jesteś pewna/pewny? Skontaktuj się z nami! Pomożemy!

 Kto nie może przystąpić do projektu?

Zgodnie z regulaminem projektu nie mogą w nim uczestniczyć:

 • studenci
 • osoby zatrudnione w branży motoryzacyjnej
 • osoby nieposiadające kwalifikacji co najmniej na poziomie 4. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Czy kobiety mogą się zgłaszać do projektu?

Jak najbardziej. Co prawda niektóre stanowiska pracy – ze względu na wysokie obciążenia fizyczne – są przeznaczone dla mężczyzn, ale jest wiele innych stanowisk, gdzie kobiety pracują i doskonale się sprawdzają.

Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą się zgłaszać do projektu?

Ponieważ uczestnicy projektu będą przez 6 miesięcy praktykować, muszą spełniać wymagania zdrowotne dla danego stanowiska pracy, potwierdzone w czasie badań lekarskich. Wiele stanowisk pracy wyklucza większość niepełnosprawności, ale jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy u naszych partnerów przemysłowych, czy mogą przyjąć Cię na praktykę.

Jak będą wyglądały zajęcia w trakcie projektu?

Udział w projekcie będzie trwał 12 miesięcy: od 1 października 2018 do 30 września 2019. Cały ten okres podzielony będzie na sześciomiesięczne kształcenie teoretyczne i praktykę zawodową, również trwającą sześć miesięcy.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na jednym z 5 wydziałów Politechniki Śląskiej, w zależności od wybranego kierunku. Zajęcia te będą realizowane w pierwszym miesiącu (październik 2018) i w miesiącach 3–7 (grudzień 2018 – kwiecień 2019). Zajęcia będą miały formę wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz projektów i będą prowadzone w grupach 15 osobowych przez pracowników Politechniki Śląskiej.

Praktyka zawodowa odbywać się będzie w jednym z zakładów współpracujących przy realizacji projektu. Będzie realizowana w miesiącu drugim (listopad 2018) i w miesiącach 8–12 (maj 2019 – wrzesień 2019). W ramach praktyk otrzymywać będą Państwo miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 4000 zł brutto (pod warunkiem przepracowania przewidzianej liczby godzin).

Co to są „kierunki kształcenia”?

Cały zasób wiedzy i umiejętności został podzielony na tak zwane obszary kształcenia. Projekt MotoPOWER operuje w obszarze nauk technicznych. Obszary podzielone są na mniejsze jednostki, tzw. kierunki kształcenia – wyodrębnione części obszarów kształcenia posiadające własną, wyrazistą tożsamość, najczęściej związaną z dyscypliną nauki, obszarem działalności, przedmiotem zainteresowań.

W ramach programu kształcenia na poniższych kierunkach możesz zdobyć bezpłatnie podstawowe uprawnienia elektryczne SEP lub/i odbyć kurs operatora wózków widłowych

Kierunek kształcenia

Podstawowe uprawnienia elektryczne SEP

Kurs operatora wózków widłowych

Miejsce kształcenia na Politechnice Śląskiej

automatyka i robotyka

tak

GLIWICE

Kierunek międzywydziałowy

elektrotechnika:

tak

GLIWICE

Elektryczny

transport (w tym budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych)

tak

tak

KATOWICE

Wydział

Transportu

mechanika i budowa maszyn:

tak

GLIWICE

Mechaniczny Technologiczny

zarządzanie i inżynieria produkcji

tak

ZABRZE

Organizacji i Zarządzania

 

W ramach procesu rekrutacji kandydaci będą mogli wskazać preferowany kierunek kształcenia, jednak ostateczny podział uczestników na kierunki zostanie dokonany przez organizatorów po uwzględnieniu potrzeb partnerów przemysłowych, liczby kandydatów, celu projektu oraz kompetencji kandydata.

Należy jednak pamiętać, że na piątym poziomie, na którym prowadzone jest kształcenie w ramach projektu MotoPOWER, w programie nauczania przeważają przedmioty ogólnotechniczne których zakres tematyczny jest w znacznej mierze wspólny dla wszystkich kierunków. Widoczne zróżnicowanie kierunków kształcenia następuje dopiero na wyższych poziomach (studia inżynierskie i magisterskie).

Jak się z nami skontaktować?

Napisz mail na adres: motona5@polsl.pl

Od 5 lipca w godzinach 10:00–13:00 będzie czynna informacja telefoniczna pod numerem telefonu 32 603 4331 lub 733 294 704.

Kiedy rozpocznie się nabór i jak będzie wyglądał?

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w drugiej połowie września 2018. Nie obawiaj się jej! Szczegółowe informacje o terminie i sposobie składania dokumentów podamy w terminie późniejszym.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Na potrzeby przedmiotowego projektu jako przemysł motoryzacyjny przyjmuje się przedsiębiorców produkujących pojazdy samochodowe, nadwozia, przyczepy i naczepy oraz części i akcesoria motoryzacyjne.

Lista firm, z którymi podpisano porozumienie o współpracy w ramach niniejszego projektu:

 1. OPEL MANUFACTURING POLAND sp. z o.o.
 2. STAL sp. z o.o.
 3. TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA sp. z o.o. RYBNIK
 4. Firma MAJOR
 5. Plastic Components Fuel Systems Poland sp. z o.o.
 6. Magneti Marelli Poland sp. z o.o.
 7. Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko sp. z o.o.
 8. Plastic Components and Modules Poland SA
 9. UNIMET AUTOMOTIVE
 10. TEDGUM
 11. Wielton SA 
 12. FCA Poland Tychy

Przedsiębiorcy, z którym nawiązano współpracę na etapie przygotowywania wniosku:

 1. Magneti Marelli
 2. Opel Manufacturing Poland
 3. Valeo Autosystemy
 4. DAYCO Poland
 5. Tenneco Automotive Polska, Rybnik
 6. Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Lista pracodawców, u których będą się odbywały praktyki, będzie rozszerzana.

Zachęcamy przedsiębiorstwa spełniające powyższy warunek do współpracy.

Propozycja kształcenia na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) stwarza możliwość pozyskania nowych pracowników do branży motoryzacyjnej oraz sprawdzenia ich w praktyce w przedsiębiorstwie bez ponoszenia przez przedsiębiorstwo związanych z tym zwykle kosztów.

Wybrane dokumenty prawne związane z kształceniem na poziomie 5. PRK:

1. USTAWA z dnia 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. poz. 986) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/986

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/537

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/915

Regulamin Projektu 

Ramowy harmonogram wsparcia w Projekcie

Szczegółowy harmonogram wsparcia w Projekcie

1. Regulamin – warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji do projektu
2. Oświadczenia kandydata do projektu
3. Umowa o organizację praktyki zawodowej
3.1. Ramowy program praktyki zawodowej
3.2. Dziennik praktyki zawodowej
3.3. Sprawozdanie okresowe z praktyki zawodowej
3.4. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej
3.5. Wzór listy obecności uczestnika/uczestniczki projektu
4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
5. Oświadczenie uczestnika projektu
6. Formularz uczestnictwa
7. Umowa uczestnictwa w projekcie
8. Protokół wyników postępowania kwalifikacyjnego do projektu
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór podania do Koordynatora Kierunku

Wzór podania do Kierownika Projektu

——————————————————————————————–

Kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ
Koordynatorzy wydziałowi:
dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. PŚ (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki)
dr inż. Rafał Setlak (Wydział Elektryczny)
dr hab. inż. Grzegorz Kubica (Wydział Transportu)
dr inż. Paweł Chrzanowski (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski (Wydział Organizacji i Zarządzania)

 
 
 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie