A A+ A++

 

50 lat Wydziału Inżynierii Materiałowej – kalendarium

 

Data Wydarzenie
1.10.1971 r.
Utworzenie Instytutu Metalurgii i Instytutu Inżynierii Materiałowej przez połączenie Katedry Metalurgii Surowcowej z częścią Katedry Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej (Dyrektor Instytutu: prof. dr inż. Stanisław Tochowicz). W ramach Instytutu funkcjonowały dwa zespoły: Zespół Metalurgii Żelaza (Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Król) oraz Zespół Metalurgii Stali i Stopów (Kierownik: doc. dr hab. inż. Zygmunt Klisiewicz). Utworzenie Instytut Inżynierii Materiałowej przez połączenie Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów z częścią Katedry Stali, Stopów i Przeróbki Plastycznej (Dyrektor: prof. dr hab. inż. Adam Gierek). W ramach Instytutu funkcjonowały cztery zespoły: Zespół Materiałoznawstwa i Fizyki Metali (Kierownik: prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny), Zespół Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (Kierownik: prof. dr inż. Tadeusz Lamber), Zespół Przeróbki Plastycznej (Kierownik: doc. dr hab. inż. Leszek Godecki), Zespół Technologii Materiałów (Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Gierek)
16.10.1971 r.
Utworzenie Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Ceramicznego oraz Zakładu Metalurgii Metali Nieżelaznych w ramach Instytutu Metalurgii (kierownicy Zakładu: doc. dr inż. Czesław Mazanek w latach 1971-1974, dr inż. Izabella Firla w latach 1974-1975 oraz prof. dr inż. Adam Leśniak w latach 1975-1977)
13.3.1972 r.
Utworzenie Środowiskowego Laboratorium Inżynierii Materiałowej z siedzibą w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Katowicach (Kierownik: dr inż. Henryk Woźnica)
11.10.1973 r.
Przeniesienie Zakładu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Ceramicznego z Wydziału Metalurgicznego na Wydział Mechaniczny Energetyczny
24.11.1973 r.
Przeniesienie Instytutu Transportu i Komunikacji z Wydziału Mechanicznego Energetycznego na Wydział Metalurgiczny
1.10.1974 r.
Instytut Transportu i Komunikacji pełni funkcję wydziału
1.3.1976 r.
W Instytucie Inżynierii Materiałowej utworzono laboratoria: Stopów Specjalnych i Metalurgii Proszków (Kierownik: dr inż. Jerzy Gierek), Odlewnictwa i Obróbki Powierzchniowej (Kierownik: dr inż. Lech Bajka), Tworzyw Ceramicznych i Kompozytów (Kierownik: dr inż. Janusz Gajda), Obróbki Cieplnej i Cieplno-Chemicznej (Kierownik: dr inż. Henryk Woźnica), Walcowania i Podstaw Obróbki Plastycznej (Kierownik: dr inż. Andrzej Sobański), Kuźnictwa, Ciągarstwa i Tłocznictwa (Kierownik: dr inż. Franciszek Grosman), Metalografii (Kierownik: dr inż. Marek Hetmańczyk), Badań Strukturalnych (Kierownik: dr inż. Barbara Rauszer), Badań Fizykochemicznych (Kierownik: mgr Michał Żelechower), Badań Wytrzymałościowych (Kierownik: mgr inż. Wiesław Chladek)
4.6.1976 r.
Decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zniesiono, w Politechnice Śląskiej, Środowiskowe Laboratorium Inżynierii Materiałowej
23.8.1977 r.
W miejsce Zakładu Metali Nieżelaznych utworzono Instytut Metali Nieżelaznych (Dyrektor: doc. dr inż. Stanisław Wolff). Zlikwidowano w Instytucie Energetyki Paliwowej Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Ceramicznego i utworzono w Dąbrowie Górniczej Instytutu Maszyn i Urządzeń Przemysłu Hutniczego i Ceramicznego
10.10.1977 r.
W Instytucie Metalurgii utworzono laboratoria: Metalurgii Surówki Żelaza (Kierownik: dr inż. Jan Buzek), Spalania i Odzysku Ciepła (Kierownik: dr inż. Roman Wessely), Elektromagnetycznego Przemieszczania Ciekłych Metali (Kierownik: dr inż. Czesław Sajdak), Tlenowych Procesów Metalurgicznych (Kierownik: dr inż. Karol Piotrowski), Żelazostopów (Kierownik: mgr inż. Andrzej Szydło), Hutniczego Grzejnictwa Elektrycznego (Kierownik: mgr inż. Tadeusz Widera), Elektrometalurgii (Kierownik: dr inż. Zdzisław Lipiarz), Wtrąceń Niemetalicznych (Kierownik: dr inż. Maria Szulc), Elektrotechniki i Elektroniki Hutniczej (Kierownik: mgr inż. Zofia Gorczyńska), Aparatury i Urządzeń Pomiarowych (Kierownik: mgr inż. Władysław Polechoński)
10.10.1977 r.
W Instytucie Metali Nieżelaznych utworzono laboratoria: Podstaw Procesów Metalurgicznych i Hydrometalurgii (Kierownik: dr Bogdan Sikora), Procesów Pirometalurgicznych i Surowców Wtórnych (Kierownik: dr inż. Stanisław Turek), Techniki Badań i Pomiarów (Kierownik: mgr inż. Barbara Mill)
22.2.1980 r.
Przekształcenie Instytutu Inżynierii Materiałowej w Centrum Uczelniano-Przemysłowe Instytut Inżynierii Materiałowej
1.10.1980 r.
W Instytucie Metalurgii w miejsce istniejących laboratoriów utworzono zakłady: Metalurgii Stali (Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Klisiewicz), Metalurgii Żelaza (Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Król), Elektrotermii (Kierownik: doc. dr inż. Zbigniew Majewski)
1.10.1981 r.
W Instytucie Inżynierii Materiałowej (Dyrektor: prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny) utworzono, w miejsce istniejących laboratoriów, zakłady: Materiałoznawstwa (Kierownik: prof. dr hab. inż. Adolf Maciejny), Mechaniki Materiałów (Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Lamber), Przeróbki Plastycznej (Kierownik: doc. dr hab. inż. Franciszek Grosman), Odlewnictwa (Kierownik: doc. dr hab. inż. Eugeniusz Krzemień), Stopów Specjalnych i Warstw Ochronnych (Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Gierek), Ceramiki (Kierownik: prof. dr inż. Stanisław Pawłowski), Kompozytów i Tworzyw Sztucznych (Kierownik: doc. dr inż. Izabella Hyla)
16.12.1981 r.
Zlikwidowano Centrum Uczelniano-Przemysłowe, a Instytut Inżynierii Materiałowej uzyskał ponownie status wewnętrznej jednostki naukowo-dydaktycznej Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej
1.10.1984 r.
Zlikwidowano Wydział Organizacji Produkcji, a w jego miejsce powstaje Katedra Organizacji Produkcji
1.10.1988 r.
Wydział Metalurgiczny zostaje przekształcony w Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, a w jego skład wchodzą cztery instytuty: Metalurgii, Metali Nieżelaznych, Inżynierii Materiałowej oraz Energetyki i Urządzeń Hutniczych
1.10.1992 r.
Z połączenia Katedry Zarządzania i Ośrodka Nauk Społecznych powstaje Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem usytuowany na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Po włączeniu Instytutu Transportu i Ośrodka Nauk Społecznych Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania
13.11.1992 r.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem powstają zakłady: Badania i Ochrony Pracy (Kierownik: dr hab. Bolesław Karłaszewski, prof. PŚ.), Ekonomii (Kierownik: prof. dr hab. Leszek Borcz), Filozofii i Socjologii (Kierownik: dr Wacław Pluskiewicz), Zarządzania Przedsiębiorstwem (Kierownik: dr hab. inż. Józef Bendkowski, prof. PŚ)
14.4.1993 r.
W Instytucie Transportu zlikwidowano Zakład Transportu Kolejowego, a w jego miejsce powołano Zakład Systemów Transportowych i Zakład Automatyki w Transporcie, do tego ostatniego włączono laboratorium elektroniczne - ETO
1.9.1995 r.
Po odłączeniu Instytutu Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu
9.1.1998 r.
Utworzenie Centrum Nowych Technologii i Restrukturyzacji Przemysłu
1.9.2002 r.
Po odłączeniu Instytutu Transportu Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
1.10.2003 r.
W Katedrze Metalurgii zlikwidowano Zakład Podstaw Procesów Metalurgicznych. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej zmieniła nazwę na Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej. W Katedrze Modelowania Procesów Inżynierii Medycznej utworzono dwa nowe zakłady: Modelowania Procesów i Systemów Produkcyjnych oraz Inżynierii Medycznej. Centrum Studiów Podyplomowych, Nowych Technologii i Restrukturyzacji Przemysłu zmieniło nazwę na Wydziałowe Centrum Studiów Podyplomowych. Utworzono dwie nowe katedry: Mechaniki Materiałów oraz Zarządzania Procesami Technologicznymi z podziałem na dwa zakłady: Zarządzania Technologią i Środowiskiem oraz Zarządzania Systemami Zintegrowanymi
1.10.2005 r.
W Katedrze Technologii Stopów Metali i Kompozytów utworzono zakłady: Korozji i Metalizacji Zanurzeniowej(Kierownik: dr hab. inż. Piotr Liberski, prof. PŚ), Tribologii i Technologii Stopów Odlewniczych (Kierownik: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk)
1.9.2006 r.
W Katedrze Nauki o Materiałach utworzono zakłady: Materiałów Metalicznych (Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ), Badań Materiałów (Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna)
1.1.2008 r.
Zlikwidowano wewnętrzną pomocniczą jednostkę o nazwie Laboratorium ETO
1.9.2009 r.
W Katedrze Metalurgii zlikwidowano Zakład Metalurgii Żelaza oraz Zakład Metalurgii Metali Nieżelaznych. Zlikwidowano Katedrę Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Katedrę Elektrotechnologii wraz z wewnętrzną strukturą organizacyjną, Katedrę Energetyki Procesowej, Katedrę Mechaniki Materiałów, Katedrę Technologii Stopów i Kompozytów oraz Katedrę Zarządzania Procesami Technologicznymi wraz z wewnętrzną strukturą organizacyjną. W ich miejsce utworzono katedry: Technologii Materiałów (Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Śleziona), Zarządzania i Informatyki (Kierownik: dr hab. Tadeusz Wieczorek, prof. PŚ)
1.9.2013 r.
Katedrę Metalurgii oraz Katedrę Technologii Materiałów przekształcono w Instytut Technologii Metali (Dyrektor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik), w którym powstały dwa zakłady: Metalurgii Ekstrakcyjnej i Odlewnictwa (Kierownik: dr hab. inż. Mariola Saternus), Mechaniki i Przeróbki Plastycznej (Kierownik: dr hab. inż. Marek Cieśla, prof. PŚ). Katedrę Nauki o Materiałach przekształcono w Instytut Nauki o Materiałach (Dyrektor: dr hab. inż. Grzegorz Niewielski, prof. PŚ.) wraz z zakładami: Ceramiki i Kompozytów (Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka –Lizer), Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej (Kierownik: dr hab. inż. Lucjan Swadźba, prof. PŚ), Materiałografii (Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Cwajna), Materiałów Inżynierskich (Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ). Katedrę Zarządzania i Informatyki przekształcono w katedry: Inżynierii Produkcji (Kierownik: prof. dr hab. inż. Teresa Lis), Informatyki Przemysłowej (Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek)
1.9.2017 r.
Instytut Technologii Metali przekształcono w Katedrę Metalurgii Ekstrakcyjnej i Ochrony Środowiska (Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ). Instytut Nauki o Materiałach przekształcono się w Instytut Inżynierii Materiałowej (Dyrektor: dr hab. inż. Dariusz Kuc, prof. PŚ.) wraz z zakładami: Ceramiki, Kompozytów i Technologii Odlewniczych (Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ), Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej (Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ), Badań i Mechaniki Materiałów (Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Kiełbus, prof. PŚ)
1.9.2019 r.
Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Materiałowej, a w strukturze organizacyjnej utworzono cztery katedry: Zaawansowanych Materiałów i Technologii (Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Mendala, prof. PŚ), Metalurgii i Recyklingu (Kierownik: dr hab. inż. Mariola Saternus, prof. PŚ), Informatyki Przemysłowej (Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek), Inżynierii Produkcji (Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Nowacki, prof. PŚ)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie