A A+ A++

Informacje dotyczące kompletów uzyskiwanych dokumentów

Dyplom oraz suplement

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego wskazuje, który komplet (dyplom oraz suplement) chce otrzymać. Informację taką przekazuje przed obroną w Katedrze, odpowiednio Promotorowi lub Sekretarzowi Komisji.

Studenci, którzy rozpoczęli lub wznowili (reaktywacja) studia od roku akademickiego 2019/2020.

1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – bez opłaty

2. Komplet B – oryginał, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim, odpis przeznaczony do akt –
za darmo (załącznik 1.4 oraz 1.5 należy złożyć do dnia ukończenia studiów, tj. do dnia obrony)

3. Komplet A + dodatkowy odpis dyplomu (płatny 20 zł) lub suplementu (płatny 20zł) w języku angielskim (załącznik 1.6 i 1.7)

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019.

1. Komplet A – oryginał, dwa odpisy w języku polskim, odpis przeznaczony do akt – opłata 60 zł

2. Komplet A (opłata 60 zł) + dodatkowy odpis dyplomu i suplementu (opłata 40zł) w języku angielskim (załącznik 1.6 i 1.7)

Wnioski i załączniki dotyczące odpisów dyplomów oraz suplementów zarówno w języku polskim, jak i angielskim dostępne są pod adresem: https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat – piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 /32 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl

Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacja pomocnicza, dotycząca odbioru dyplomów – możliwy jest osobisty odbiór dyplomu lub przez upoważnioną do tego osobę (po okazaniu upoważnienia notarialnego), przesłanie pocztą (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru lub kurierem) po złożeniu przez absolwenta odpowiedniego wniosku oraz potwierdzenia opłaty za przesyłkę. Istnieje także możliwość przesyłki za granicę.


Egzamin dyplomowy

Pismo z informacją o planowanym egzaminie dyplomowym jest przekazywane do BOS przez Sekretarza Komisji drogą mailową, co najmniej 7 dni roboczych przed dniem egzaminu

Zgodnie z wytycznymi (poniżej) w skład komisji egzaminu dyplomowego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademiccy.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie zmian do Regulaminu Studiów:

§ 73c

11) do 30 września 2021 roku egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. kształcenia/z-cę dyrektora ds. kształcenia, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, a na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich również promotor i recenzent/recenzenci. Co najmniej jeden członek komisji powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

Zgodnie z Uchwałą Nr 31/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie zmian do Regulaminu Studiów:

§ 58

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez prodziekana ds. kształcenia/ z-cę dyrektora ds. kształcenia, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich, w tym:

1) na studiach pierwszego stopnia – prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący komisji,

2) na studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich – prodziekan ds. kształcenia/z-ca dyrektora ds. kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący komisji, oraz promotor i recenzent(ci).

2. Co najmniej jeden członek komisji, o której mowa w ust. 1, powinien posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.


Więcej informacji (załączniki) w Sekcji ds. Dyplomowania Politechniki Śląskiej

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Admin