A A+ A++

Dokumenty dla studentów - ABC Dyplomanta

PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Nie później niż 10 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej magisterskiej Student(ka) loguje się poprzez przeglądarkę internetową (poprawne działanie serwisu może wymagać użycia przeglądarki Mozilla Firefox) do systemu APD (https://apd.polsl.pl) i uzupełnia wymagane informacje dotyczące pracy magisterskiej (w zależności od ustawień systemowych wymagane jest podanie tytułu w wersji polskiej i angielskiej, streszczenia w wersji polskiej, angielskiej, a także słów kluczowych) oraz zatwierdza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.


Po zatwierdzeniu treści oświadczenia Student(ka) importuje do systemu APD plik z treścią pracy w formacie PDF i ewentualnie inne dodatkowe pliki skojarzone z pracą (w zależności od ustawień systemowych możliwe ograniczenie objętości pojedynczego pliku do 15 MB). Nazwę pliku z treścią pracy należy wpisać dużymi literami, bez spacji oraz polskich znaków diakrytycznych lub znaków specjalnych zgodnie z następującym schematem: RMT-MGR-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu Studenta(ki).


Następnie należy uruchomić polecenie przekazujące dodane materiały do zatwierdzenia przez Promotora (w zależności od ustawień systemowych oprócz automatycznie generowanej wiadomości e-mail do Promotora, plik z treścią pracy może być także automatycznie przesłany do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, JSA).


Jeżeli plik z treścią pracy nie został automatycznie zweryfikowany w JSA, to badanie to zleca bez zbędnej zwłoki Promotor po zalogowaniu się do systemu APD i po wcześniejszej weryfikacji treści przesłanego pliku z tekstem pracy oraz wprowadzonych do systemu danych o pracy. Wynik kontroli antyplagiatowej potwierdzający oryginalność treści raportu, stanowi warunek konieczny do przyjęcia i wystawienia oceny pracy.


Po zapoznaniu się z treścią raportu z kontroli w JSA potwierdzającego oryginalność treści pracy Promotor bez zbędnej zwłoki zatwierdza w systemie APD treść oświadczenia mówiącego o tym, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego, a następnie uruchamia polecenie przekazania pracy do recenzji.

Po zatwierdzeniu pracy przez Promotora Student(ka) kontaktuje się z odpowiednim sekretarzem komisji egzaminacyjnej: Sekretarze_Komisji.pdf, w celu podania informacji niezbędnych do ustalenia terminu egzaminu.

Nie później niż 5 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej magisterskiej Promotor i wyznaczony Recenzent, poinformowani wcześniej za pomocą automatycznie generowanej przez system APD wiadomości e-mail, opracowują recenzje pracy za pomocą udostępnionego w systemie formularza oraz wystawiają swoją ocenę pracy. Ponadto Promotor zobowiązany jest wpisać ocenę z pracy do systemu USOSweb. Po zatwierdzeniu wystawionej recenzji zarówno przez Promotora jak i Recenzenta spełnione zostają wymagania umożliwiające przygotowanie dokumentacji do egzaminu dyplomowego.

Nie później niż 2 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej magisterskiej Student(ka) spotyka się z Promotorem (z uwzględnieniem obowiązujących rygorów bezpieczeństwa związanych z panującą pandemią COVID-19) w celu dostarczenia:

 1. egzemplarza pracy wydrukowanego dwustronnie oraz termobindowanego (należy wydrukować treść z pliku zapisanego w systemie APD, ponieważ po jej zatwierdzeniu przez Promotora w pliku tym umieszczane są znaczniki kontrolne umożliwiające porównanie zgodności wersji wydrukowanej i elektronicznej);
 2. płyty CD/DVD zawierającej wyłącznie plik z tekstem pracy (na płycie należy zapisać zatwierdzony plik znajdujący się w systemie APD) podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz numerem albumu;
 3. płyty CD/DVD przeznaczonej do archiwum Katedry (wymagania co do zawartości płyty zawarte są w załączniku A do niniejszej procedury),
 4. ewentualne potwierdzenia wpłaty za wydanie dyplomu (numer konta należy pobrać z USOS) – w zależności od obowiązującego wariantu dokumentów informacje dla dyplomantow;
 5. wypełnionego i podpisanego dokumentu „Oświadczenie dotyczącego praw autorskich” (plik do pobrania ze strony Wydziału MT (wzorce i druki)
 6. wydrukowanego w formacie A4 kolorowego plakatu (na podstawie plakatu opracowanego zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku B do niniejszej procedury); WYBRANE KATEDRY
 7. w przypadku obron zdalnych: „Oświadczenie – egzamin dyplomowy przeprowadzony z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 

Ponadto podczas spotkania Studenta(ki) z Promotorem:

 • Student(ka) podpisuje kartę tematu zawartą w wydrukowanym egzemplarzu raportu;
 • Promotor podpisuje kartę tematu zawartą w wydrukowanym egzemplarzu raportu;
 • Student(ka) składa podpisy na „Oświadczeniu” zawartym w wydrukowanym egzemplarzu raportu;
 • Promotor poświadcza oryginalność podpisu Studenta(ki), składając swój podpis obok treści „poświadczenie wiarygodności podpisu przez Dziekanat”.

Promotor dostarcza wyznaczonemu sekretarzowi komisji egzaminacyjnej komplet dokumentów na co najmniej 1 dzień przed planowanym egzaminem dyplomowym.

Nie później niż na następny dzień po zakończonej obronie egzaminu dyplomowego należy dostarczyć przez sekretarza/sekretarkę: egzemplarz pracy termobindowanej oraz odpowiednie dokumenty co do wydania kompletu dyplomu do BOS.

Zawartość płyty CD/DVD dołączanej do wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej magisterskiej

Na płycie CD/DVD należy umieścić opis zawierający: imię, nazwisko oraz pełny numer tematu pracy dyplomowej. Płyta powinna zawierać następujące foldery:

 • PRACA_PDF, w którym należy zapisać kopię pracy w formacie PDF,
 • PRACA_DOC – folder powinien zawierać wersję źródłową tekstu pracy, przy czym pierwsze strony pracy to:
 • PREZENTACJA – zawiera plik z prezentacją pracy dyplomowej, której treść została uzgodniona z promotorem pracy,
 • STRESZCZENIE – zawiera uzgodniony z promotorem pracy tekst streszczenia zapisany w formie pliku tekstowego (treść pliku zgodna z danymi wprowadzonymi do systemu APD),
 • DODATKI – folder przewidziany na inne dodatkowe pliki, np. dane i wyniki obliczeń, opracowane modele, dokumentację opracowanego oprogramowania itp.,
 • PLAKAT – WYBRANE KATEDRY -zawiera plik z plakatem przedstawiającym wykonaną pracę dyplomową (postać i wymagany format plakatu opisano w załączniku B).

Wymagania dotyczące formy plakatu opracowywanego przez studentów realizujących pracę dyplomową WYBRANE KATEDRY

Student w porozumieniu z promotorem lub opiekunem wykonuje plakat.

1. Cel opracowywania plakatu

Wybrane plakaty będą rozpowszechniane poprzez ich wywieszanie w pomieszczeniach Katedry lub udostępniane za pośrednictwem Internetu. Mają one informować studentów i gości Katedry o wykonanych pracach Dyplomantów jak również stanowić pomoc dydaktyczną. Plakat w wersji cyfrowej powinien znaleźć się też na ostatnim slajdzie prezentacji przygotowanej na obronę pracy dyplomowej.

2. Treść plakatu

Plakat ma informować o najważniejszych elementach wykonywanej pracy. Powinien on przedstawiać zadanie, które miało być rozwiązane, przyjęte założenia i uzyskane wyniki. Ma on pokazywać przebieg pracy, główne osiągnięcia poznawcze oraz trudności związane z jej realizacją. Plakat należy opracować minimalizując ilość umieszczonego na nim tekstu.

3. Format plakatu

 • wymiar plakatu (szer. x wys.): 575 x 402 mm (w pozycji poziomej; UWAGA: plakat ma zająć cały obszar, nie pozostawiać białych obramowań/marginesów),
 • orientacja położenia plakatu: pozioma/pionowa (zależnie od wymagań Katedry),
 • format pliku: TIF, PDF,
 • schemat barw: RGB,
 • rozdzielczość: min. 300 dpi
 • edytor: dowolny (w przypadku stosowania edytora grafiki wektorowej wszystkie czcionki należy zamienić na krzywe przed eksportem do formatu PDF)

W dolnym prawym rogu plakatu należy umieścić tabelkę o wymiarach 110 x 50 mm (szer. x wys.) z następującymi informacjami: nazwa katedry, rodzaj pracy, pełny tytuł, imię i nazwisko autora, nazwa kierunku studiów, nazwa specjalizacji, tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora, konsultanta, opiekuna (jeżeli występują), rok akademicki.

DOKUMENTY

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie