A A+ A++

Strategia Wydziału

Strategia wydziału

Wizja i misja Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Wizja Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2026 roku jest zgodna z wizją Uczelni, która zakłada, że Politechnika Śląska to kierująca się poszanowaniem uniwersalnych wartości i tradycji akademickich, uznawana w rankingach międzynarodowych, europejska uczelnia badawcza wspierająca poprawę jakości życia oraz dynamiczny rozwój gospodarki poprzez prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych i kształcenia. Wysoką pozycję i prestiż buduje dzięki samodoskonaleniu w atmosferze partnerskiej współpracy pracowników, doktorantów, studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, która sprzyja  kreatywności, innowacyjności i transferowi technologii.

Misja Wydziału Mechanicznego Technologicznego jest zgodna z misją Uczelni, która zakłada, że Politechnika Śląska, Politechnika Śląska, jako prestiżowa europejska uczelnia badawcza, kreuje rozwój naukowy i postęp techniczny, kształci wysoko wykwalifikowane kadry,  a także aktywnie wpływa na rozwój kraju, regionu i społeczności lokalnych.

Wartości reprezentowane przez Wydział Mechaniczny Technologiczny, to wartości, którymi kieruje się Politechnika Śląska, uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej wspólnocie wartości społecznej aktywności, wzajemnego szacunku, tolerancji, uczciwości i sprawiedliwości oraz propaguje dobre obyczaje w nauce. Na Uczelni, zgodnie z zasadami wolności nauki i przedsiębiorczości, respektowana jest różnorodność kierunków naukowych, przy poszanowaniu zrównoważonego rozwoju oraz odrębności światopoglądowych i kulturowych

Główne cele strategiczne, cele strategiczne szczegółowe
oraz sposoby ich realizacji

W celu dostarczenia interesariuszom wymienionych wartości Wydział Mechaniczny Technologiczny zamierza realizować następujące główne cele strategiczne:

  1. Prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, na poziomie światowym oraz innowacyjność; przyczynienie się do wysokich wyników ewaluacji działalności naukowej całej Uczelni.
  2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych z lokalizacją przy Wydziale oraz ścisła współpraca ze szkołą doktorską; budowanie procesu kształcenia na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi.
  3. Zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz promocji Wydziału i Uczelni poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje położenie Wydziału i Uczelni; zwiększenie rozpoznawalności, budowanie prestiżu Wydziału i Uczelni oraz przyczynienie się do wzrostu pozycji w renomowanych rankingach, a także wzrostu pozycji Wydziału na tle innych wydziałów mechanicznych w Polsce i zagranicą.
  4. Inwestowanie w kapitał ludzki poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju naukowego oraz zawodowego pracowników i doktorantów w duchu wolności badań i światopoglądu, pozyskanie wybitnych naukowców do badań naukowych prowadzonych na Wydziale.
  5. Wzrost umiędzynarodowienia nauki i kształcenia we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi.
  6. Wykorzystanie dużej liczby działań projakościowych oferowanych w Uczelni, ukierunkowanych na zarządzanie Wydziałem i zmiany organizacyjne oraz zapewnienie dobrej komunikacji wewnętrznej oraz zdolności finansowej Wydziału.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie