A A+ A++

Projekty realizowane na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

photo

Projekty z Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej (RG1)

POIR.04.01.04-00-0081/17, Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej. Patentus Spółka Akcyjna (Lider), Politechnika Śląska w Gliwicach, Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z.o.o.
Projekt prowadzony przez RG2. W zespole realizującym projekt uczestniczy zespół pracowników z RG1.

CuBR/III/3/NCBR/2017, Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych.
Projekt realizowany przez RG5 z udziałem pracowników RG1.

PBS3/B2/15/2015, Sterowanie ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego dla potrzeb obniżenia energochłonności urabiania i obciążeń dynamicznych. Politechnika Śląska – Wydział Górnictwa i Geologii (lider), Famur S.A., Famur Institute Sp. z o.o.
Zrealizowany projekt – prowadzony przez RG2. W pracach brał udział zespół pracowników z RG1.

Intelligent Deep Mine Shaft Monitoring, DMT GmbH & Co. KG, Germany, Boliden Mineral AB, Sweden, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Montanuniversität Leoben, Politechnika Śląska, Gliwice, Technische Hochschule Georg Simon Ohm, Nürnberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF). 
Projekt europejski z udziałem pracowników RG4 i pracownika RG1.

N N524 360638, Wizualizacyjna metoda wspomagania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obudowy szybu z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu.
Zrealizowany projekt – prowadzony przez RG4. W pracach brał udział zespół pracowników z RG1.

Strategiczny projekt badawczy "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach": Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego (2012-2013).
Zrealizowany projekt – prowadzony przez ITI EMAG. W pracach brał udział zespół pracowników z RG1.

Projekt badawczy KBN 4 T12A 035 28, Optymalizacja i sterowanie produkcji grupy zakładów przeróbki węgla. 2005-2006.

Projekt badawczy KBN 8 T07C 052 21, Cyfrowy układ sterowania maszyn wytrzymałościowych 2001-2003.

Projekt badawczy KBN: 8T12A 036 20, Komputerowy model symulacyjny przebiegu procesów wzbogacania węgla. 2001-2002.

Projekty z Katedry Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa (RG2)

TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”, Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – Nowoczesne Technologie Materiałowe. (NCBiR) – Fundusze Europejskie, czas trwania: 36 m-cy (od 01.07.2021 do 30.06.2024)

POIR.04.01.04-00-0116/19, Opracowanie innowacyjnego wału podatnego do zespołów napędowych maszyn roboczych, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój konkurs 4.1.4   – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie (NCBiR), czas trwania: 24 m-ce (od 01.07.2021 do 30.06.2023)

POIR.04.01.04-00-0081/17, Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój konkurs 4.1.4   – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie (NCBiR), czas trwania: 36 m-cy (od 01.07.2018 do 30.06.2021)

PBS3/B2/15/2015, Sterowanie ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego dla potrzeb obniżenia energochłonności urabiania i obciążeń dynamicznych, Program Badań Stosowanych (NCBiR), czas trwania: 36 m-cy (od 01.01.2015 do 31.12.2017)

Projekty z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3)

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001136, INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza. Crisis management in the border area. Partner wiodący/koordynator: Politechnika Śląska. Partner projektu: VSB – TU Ostrava,  czas trwania 01.10.2017 – 30.09.2018.

STRONA  PROJEKTU

06/030/PPD17/0019  Zarządzanie kryzysowe w przestrzeni miejskiej - Szkoła letnia 2017, czas trwania: 17-09-2017 do 27-09-2017

POWR.03.01.00-00-U003/17. NCBiR projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Górnictwa i Geologii KOPALNIA WIEDZY – POKŁADY MOŻLIWOŚCI” Dofinansowanie projektu z UE, czas trwania 2018-2020

06/030/PPD18/0032 Zarządzanie kryzysowe - Szkoła Letnia 2018 (Crisis management - Summer School 2018), czas trwania: 02-07-2018 do 12-07-2018,

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010212, Technika pro budoucnost 2.0, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Czechy, czas trwania: luty-grudzień 2019.

06/030/UED21/0060 Znaczenie surowców w gospodarce krajów V4 (Importance of raw materials in the economy of V4 countries), Visegrad Fund, czas trwania: 01-10-2020 do 31-01-2022

STRONA  PROJEKTU

 

Projekty z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców (RG4)

Wykonanie analizy geologiczno-górniczej wraz z opracowaniem koncepcji stabilizacji górotworu wokół wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej , 2019r.

Wykonanie prac badawczych i projektowych dla zadania Zachowanie dziedzictwa kulturowego Zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej, 2018r.

Prognoza deformacji górotworu i powierzchni terenu od eksploatacji górniczej ujętej w planie ruchu na lata 2019-2021 w aspekcie ochrony i bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej, a także możliwości wystąpienia szkód górniczych w warunkach geologiczno - geomechaniczno - górniczych KWK „Budryk” wraz z wyznaczeniem parametrów deformacji, 2018r.

Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej w Obszarze Górniczym Wesoła II, 2018r.

Opracowanie służące podjęciu działań dla zahamowania naturalnej degradacji końcowego odcinka historycznej sztolni "Fryderyk" ("Kościuszko") w Tarnowskich Górach, z wylotem znajdującym się na terenie Ptakowic, gm. Zbrosławice, 2016r.

Przeprowadzenie badan i analiz geofizycznych struktury górotworu w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej ze zlokalizowaniem wybranych zlikwidowanych wyrobisk oraz wykonanie projektów docelowego zabezpieczenia wyrobisk kompleksu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, 2015r.

RFCR-CT-2008-00002, Early Detection And Fighting of Fires in Belt Conveyors, EDAFFIC, w ramach Research Fund for Coal and Steel

SP/K/5/143275/11, PBS-1/RG- 6/2011, Grant strategiczny - Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach, zadanie nr 5 Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

UE8/RG6/2011/WiS, PMW - 8/RG-6/2013, 01.01.2013 – 30.06.2014, RFCR-CT-2011-00002, Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe - Environmental and Safety Aspects, HUGE2, w ramach Research Fund for Coal and Steel

Ekostaż/19/2014 , Klasyfikacja zlikwidowanych szybów kopalń węgla kamiennego pod kątem emisji gazów cieplarnianych, 2014, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

PBS-21/RG-3/2013, Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych, NCBiR

TEXMIN „The Impact of Extreme Weather Events on Mining Operations” w ramach Research Fund for Coal and Steel

Mine Heritage w ramach EIT RAW Materials, od 01.01.2019 

STRONA PROJEKTU

06/050/KID_18/0054, Safe Deep Mining Continued education program in rock engineering for deep mines, KIC - KIC Raw Materials - projekty edukacyjne

STRONA PROJEKTU

06/050/WDP20/0110 Geomatics for Disaster Risk Reduction, Erasmus+ Key Action 2 Capacity building in the field of higher education, czas trwania: 15-11-2020 do 14-11-2024

 

06/050/UEB20/0106 PostMinQuake “Wstrząsy indukowane i ruchy górotworu w pogórniczych obszarach węglowych: mechanizm, zagrożenia i ocena ryzyka” 01.09.2020 – 30.11.2023 - wykonawca.

STRONA PROJEKTU

2020-1-PL01-KA203-082089 CIRCEXTIN - Strategic partnership for fostering circular economy approach in extractive industry related study programmes.

STRONA PROJEKTU

06/050/WDP21/0124 Utworzenie nowego kursu online "Wykorzystanie potencjału zamkniętych kopalń" (Creation of a new online study course "Use of Abandoned Mines")

Okres trwania projektu: 01-06-2021 - 31-05-2023

Źródło finansowania: WDP - Erasmus+ Key Action 2 Cooperation and Innovation for Good Practices

Jednostka realizująca projekt: RG4 - S - Katedra Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców przy współudziale pracowników z RG3 oraz Wydziału Mechaniczno-Technologicznego.

STRONA PROJEKTU

internet.pngProjekty z Katedry Geologii Stosowanej (RG5)

POIR.04.01.01-00-0016/18-00, Podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli, COKEPROP, NCBiR+PGNiG SA, czas trwania 2019-2021

Pol-Nor/196923/49/2013, Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe. (Projektowanie, wpływ na środowisko i skuteczność energetyzowanych cieczy do szczelinowania skał zbiornikowych ropy i gazu Europy Środkowej.) Polsko – Norweska Współpraca Badawcza; NCBiR; czas trwania: 2013-2017

UMO-2012/05/B/ST10/00416, OPUS Rola gazów kwaśnych (H2S i CO2) w formowaniu głębokich systemów hydrogeochemicznych, NCN; 2013-2016

Pol – Nor/207125/66/2013, Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock”o akronimie CEMENT, Polsko – Norweska Współpraca Badawcza; NCBiR; czas trwania: 2013-2016

0570/B/P01/2011/40, Diageneza triasowych wapieni Śląska Opolskiego w aspekcie obecności kalcytu magnezowego. MNiSW; czas trwania: 2011-2012

Waloryzacja jednej z dwóch najstarszych w Polsce kolekcji geologicznych - zbiorów ks. Leopolda Scherschnika z Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach, MNiSW, czas trwania: 2011-2012

4688/B/T02/2010/39, Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni na terenach górniczych z wykorzystaniem modelowania matematycznego na przykładzie rzeki Kłodnicy MNiSW, czas trwania: 2010-2014

NN525 337938, Charakterystyka składu fazowego odpadów po hutnictwie żelaza i stali w oparciu o badania strukturalne, MNiSW, czas trwania: 2010-2012

4632/B/T02/2009/36, Wpływ zróżnicowania składu mineralogiczno-petrograficznego na zmienność koncentracji pierwiastków śladowych i podrzędnych w skałach współwystępujących z pokładami węgla z warstw Załęskich. (GZW) MNiSW, czas trwania: 2009-2012

3631/B/T02/2009/37, Eksperymentalne badania reakcji w układzie woda-skała-gaz dla celów sekwestracji CO2 w poziomach wodonośnych GZW, MNiSW, czas trwania: 2009-2012

3709/B/T02/2009/37, Dobór metod remediacji zakwaszaych zbiorników wodnych zlokalizowanych na obszarze Łuku Mużakowa, MNiSW, czas trwania: 2009-2011

3631/B/T02/2008/35, Struktura wewnętrzna i cechy optyczne inertynitu w węglach koksowych SW części GZW oraz ich zmiany pod wpływem obróbki termicznej. MNiSW, czas trwania: 2009-2011

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie