A A+ A++

Obszary badawcze

Pracownicy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej prowadzą badania naukowe w szerokim zakresie wiedzy. Wyniki prac naukowo-badawczych publikowane są w czasopismach i monografiach o zasięgu międzynarodowym. Do wyróżnionych obszarów badawczych, w podziale na Katedry, można zaliczyć:

photo

Prace pracowników Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej obejmują następujące obszary badawcze:

 • automatyczna regulacja procesów wzbogacania surowców mineralnych,
 • automatyka napędu elektrycznego,
 • pomiary oraz cyfrowe i analogowe przetwarzanie sygnałów,
 • zastosowanie zbiorów rozmytych i innych metod sztucznej inteligencji w modelowaniu i automatycznym sterowaniu,
 • modelowanie i automatyczne sterowanie procesów przemysłowych,
 • analiza wizyjna i diagnostyka procesów technologicznych,
 • projektowanie sieci telekomunikacyjnych,
 • propagacja fal radiowych i sieci bezprzewodowe w podziemiach kopalń rud i węgla,
 • systemy bezpieczeństwa w przemyśle,
 • zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego w sieciach elektroenergetycznych,
 • projektowanie i badania zabezpieczeń elektroenergetycznych

W Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa prowadzone są badania naukowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • badania wypadkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, szczególnie w przedsiębiorstwach górniczych,
 • badania zgonów naturalnych w miejscu pracy,
 • ocena bezpieczeństwa klimatycznego górników w przodkach ścianowych i korytarzowych,
 • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • oceny i kontroli ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • badania kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach górniczych,
 • prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • programy audytowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • identyfikacja infrastruktury krytycznej na terenach przemysłowych.

W Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa prowadzone są badania naukowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • prognozowania i diagnozowania stanów eksploatacyjnych maszyn inżynieryjnych
  z wykorzystaniem modeli teoretycznych oraz metod diagnostyki technicznej,
 • zastosowania zrobotyzowanych technologii wytwarzania w budowie maszyn z wykorzystaniem technik CAD/CAM/CAQ,
 • projektowania maszyn inżynieryjnych i systemów technologicznych oraz badań symulacyjnych elementów maszyn przy wykorzystaniu MES,
 • doboru maszyn i środków transportu w pracach inżynieryjno-budowlanych i drogowych, transportowych i górniczych,
 • tworzenia modeli dynamicznych maszyn i symulacji komputerowych do weryfikacji konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • badań zjawisk tribologicznych i optymalizacji doboru materiałów na węzły tribologiczne w maszynach inżynieryjnych oraz wytrzymałości zmęczeniowej i pękania materiałów konstrukcyjnych,
 • wykorzystania procedury studium dynamiki maszyny inżynieryjnej w procesie badawczym
  i projektowym oraz komputerowej symulacji ruchu,
 • optymalizacji parametrów konstrukcyjno-ruchowych organów urabiających i układu noży maszyn inżynieryjnych, 
 • laboratoryjnych badań w zakresie skrawania skał w aspekcie obciążeniowym
  i energetycznym,
 • badań trwałości elementów zespołów napędowych i węzłów konstrukcyjnych maszyn roboczych, a zwłaszcza przekładni zębatych dużych mocy i sprzęgieł.

internet.pngW Katedrze Geologii Stosowanej realizowane są prace m.in. z zakresu:

 • badań chemicznych, mineralogicznych i petrograficznych stałych surowców mineralnych oraz odpadów przemysłowych pod kątem ich gospodarczego wykorzystania oraz oceny ich wpływu na środowisko naturalne,
 • geochemicznych aspektów ochrony środowiska, w tym badań pierwiastków śladowych pod kątem ich oddziaływania na środowisko oraz możliwości odzysku,
 • geologicznej sekwestracji gazów kwaśnych, szczelinowania górotworu i modelowania reakcji w systemach geochemicznych woda-skała-gaz, 
 • badań geologiczno-inżynierskich dla udokumentowania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby obiektów kubaturowych, liniowych, planowania przestrzennego oraz przydatności i możliwości rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych,
 • hydrogeologii i hydrologii dla potrzeb analizy warunków hydrogeologicznych, oceny konsekwencji hydrogeologicznych zaprzestania (zmiany systemu) odwadniania zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz określenia zagrożenia powodziowego na terenach górniczych,
 • petrologii węgla, materii organicznej i produktów przetwórstwa węgla,
 • waloryzacji i zagospodarowania składowisk odpadów pogórniczych.

W Katedrze Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców prowadzi się badania z zakresu:

 • ochrony powierzchni na terenach pogórniczych,
 • wentylacji i klimatyzacji kopalń, tuneli i innych budowli podziemnych, 
 • zwalczania pożarów i wybuchów w kopalniach, tunelach i budowlach podziemnych,
 • bezpieczeństwa pracy i ratownictwa w zakładach górniczych, 
 • eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia tąpaniami oraz prognozowania i oceny stanu zagrożenia tąpaniami, 
 • komputerowych metod prognozowania wpływów eksploatacji na górotwór, powierzchnię terenu i obiekty oraz doskonalenia metodyki pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z ochroną powierzchni i obiektów przed wpływami eksploatacji górniczej,
 • wykorzystania nowoczesnego sprzętu geodezyjnego w dziedzinie podstawowych prac z geodezji powierzchniowej i górniczej,
 • rozwijania technologii numerycznego tworzenia map i przestrzennych modeli złoża, a także systemów informacji przestrzennej,
 • zagadnień związanych z hydrotransportem rurociągowym materiałów ziarnistych ,
 • rekultywacji terenów pogórniczych, 
 • technologii oczyszczania zanieczyszczonych wód podziemnych i odcieków ze składowisk odpadów,
 • odzysku metali z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zgodnie z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym.

W Katedrze Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców prowadzone są badania naukowe obejmujące następujące zagadnienia:

 • ocena wpływu działalności zakładów górniczych na środowisko, prognozowanie deformacji wywołanych podziemną eksploatacją górniczą, projektowanie podziemnej eksploatacji złóż z uwzględnieniem minimalizacji jej oddziaływania na środowisko.
 • rozpoznawanie zagrożeń środowiskowych związanych z czynnymi i zlikwidowanymi zakładami górniczymi. Ocena przydatności terenów pogórniczych do zagospodarowania.
 • mechanika skał i górotworu – badania właściwości skał i górotworu, badania stanu naprężenia i odkształcenia w górotworze w otoczeniu budowli podziemnych.
 • wykorzystanie zaawansowanych metod numerycznych do analiz stanu deformacji górotworu i obiektów podziemnych poddanych wpływom działalności górniczej.
 • materiałoznawstwo i diagnostyka konstrukcji budowli podziemnych – dobór materiałów konstrukcyjnych i wypełniających, badania diagnostyczne konstrukcji, określanie stopnia ich zużycia technicznego oraz ocena stanu bezpieczeństwa.
 • projektowanie, wykonywanie i utrzymywanie budowli podziemnych, w tym z uwzględnieniem zmienności warunków współpracy obudowy z górotworem – konstrukcje obudów budowli podziemnych, dobór obudowy dla określonych warunków naturalnych i techniczno – technologicznych, innowacyjne technologie bezwykopowe, wzmacnianie górotworu itp.
 • rewitalizacja budowli podziemnych, w tym o charakterze zabytkowym.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie