A A+ A++

Acronym: geoDRR

Start date: 15-11-2020

End date: 14-11-2023

Number: 617841-EPP-1-2020-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP

Website of the project: https://geodrr.eu/

 

                       Gdzie nas szukać?                                                                        Where we are?                  

ico

Partners

Programme Countries Institutions: Silesian University of Technology (SUT) – Poland (Lider); University of Alicante (UA) – Spain; University of West Attica (UniWA) – Greece; Novel Group (Novel) – Luxembourg. Partner Countries Institutions: Xavier University (XU) - Philippines University of Cordilleras (UC) - Philippines Universiti Utara Malaysia (UUM) - Malaysia Universiti Sains Malaysia (USM)- Malaysia University of Battambang (UBB) - Cambodia Svay Rieng University (SRU) - Cambodia

Celem projektu jest:

  • budowanie potencjału kadry akademickiej, administracyjnej i technicznej uczelni z krajów partnerskich w zakresie opracowywania i skutecznego prowadzenia studiów magisterskich w zakresie "Geomatyki dla redukcji ryzyka katastrof",
  • zapewnienie wysokiej jakości studiów magisterskich, zwłaszcza interdyscyplinarnych i wymagających pewnego stopnia znajomości najnowocześniejszych technologii, co z pewnością wiąże się z nabyciem odpowiednich umiejętności w zakresie włączania współczesnych metod i podejść do nauczania, a także pełnego wykorzystania narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie akademickim,
  • wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistycznej poprzez działania i szkolenia realizowane w ramach projektu oraz podniesienie kompetencji kadry.
  • materiały, które zostaną wykorzystane do szkolenia pracowników będą swobodnie dostępne w wirtualnym środowisku edukacyjnym "GIS for DRR" (VLE), dzięki czemu każdy inny pracownik, który będzie chciał rozwijać swoje umiejętności, będzie mógł to zrobić poprzez asynchroniczne nauczanie na odległość. Co więcej, chcielibyśmy, aby VLE stało się osią dla dalszej współpracy i forum wymiany wiedzy.

The aim of the Project is:


  • to build the capacity of the academic, administrative, and technical staff of Partner Country HEIs in developing and efficiently delivering an MSc in “Geomatics for Disaster Risk Reduction”,
  • to deliver a high-quality MSc, especially interdisciplinary and one that requires a certain degree of familiarisation with state-of-the-art technology, surely entails the acquisition of appropriate skills in incorporating contemporary methods and approaches in teaching, as well as in fully utilising digital tools and resources in the academic process,
  • to the exchange of experience and expertise through the activities and training provided in the project and increase the competence of the staff,
  • the material that will be used for the training of staff will be freely available in the Virtual “GIS for DRR” Learning Environment (VLE), thus any other staff member who wishes to build their capacity will be able to do so through asynchronous, distance learning. Moreover, we wish the VLE to become an axis for further collaboration and a forum for knowledge exchange.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie