A A+ A++

Praca dyplomowa

Informacje o zasadach dyplomowania, egzaminie dyplomowym oraz materiały do pisania pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 200/2020 Rektora Politechniki Sląskiej Pobierz
Procedura składania prac dyplomowych na kierunku Matematyka studia I stopnia Pobierz
Procedura składania prac dyplomowych na kierunku Matematyka studia II stopnia Pobierz
Procedura składania projektów inżynierskich Pobierz
Harmonogram egzaminu dyplomowego licencjackiego (2020/21) Pobierz
RMS regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego Pobierz
Harmonogram egzaminu dyplomowego magisterskiego (2020/21) Pobierz

Druki do pobrania:

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Pobierz
Oświadczenia studenta Pobierz
Oświadczenie dla Biblioteki Pobierz
Dodatkowe informacje do suplementu do dyplomu Pobierz

Studia I stopnia

Kierunek Informatyka – projekt inżynierski

„Projekt inżynierski” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VII, zatem jego zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów.

Złożenie projektu inżynierskiego na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie projektu inżynierskiego w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Zakres materiału na egzamin dyplomowy:

Informatyka, studia I stopnia (inżynierskie) 2020/21 Pobierz

Kierunek Matematyka

„Praca licencjacka” jest jednym z przedmiotów ujętych w planie studiów z określonym wymiarem godzin i punktów ECTS w sem.VI, zatem jej zaliczenie podlega takim samym zasadom, jak każdego innego przedmiotu ujętego w planie studiów, z tą tylko różnicą, że wykonana praca licencjacka musi być złożona nie później niż 14 dni przed końcem ostatecznego terminu zaliczenia ostatniego semestru studiów, aby mogła być poddana recenzji. Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego upływa 30 września.

Złożenie pracy licencjackiej na studiach I stopnia jest warunkiem koniecznym do wystawienia oceny z egzaminu dyplomowego. Niezłożenie „pracy licencjackiej” w regulaminowym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Studenci, którym zależy na wcześniejszym ukończeniu studiów muszą zadbać o to, aby ocena z pracy była wystawiona odpowiednio wcześniej.

Pytania na egzamin dyplomowy:

Matematyka, studia I stopnia (licencjackie) 2020/21 Pobierz

Studia II stopnia

Kierunek Matematyka

Pytania na egzamin dyplomowy:

Matematyka, studia II stopnia (magisterskie) 2020/21 Pobierz

Dodatkowe materiały do pobrania:

Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (grupa) Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac inżynierskich kier. informatyka (indywidualnie) Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac licencjackich kier. matematyka Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz
Klasa LaTeX'a do pisania prac magisterskich Autor: dr inż. Marek Żabka Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie