A A+ A++

System Kontroli Zarządczej

I. Informacje formalne i organizacyjne

I. 1. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP).

Definicja kontroli zarządczej określona została w art. 68 ust. 1 ww. ustawy: "kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy".

Standardy kontroli zarządczej zostały określone w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).

I. 2. System Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej i Zarządzenia nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 r. z dniem 1 grudnia 2010 roku wprowadzony został na uczelni System Kontroli Zarządczej (SKZ).

Dokumenty zawierające uregulowania Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice Śląskiej tworzą zbiór składający się z 22 części:

SKZ.1 Przestrzeganie wartości etycznych,

SKZ.2 Kompetencje zawodowe,

SKZ.3 Struktura organizacyjna,

SKZ.4 Delegowanie uprawnień,

SKZ.5 Misja,

SKZ.6 Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,

SKZ.7 Identyfikacja ryzyka,

SKZ.8 Analiza ryzyka,

SKZ.9 Reakcja na ryzyko,

SKZ.10 Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,

SKZ.11 Nadzór nad wykonywaniem zadań,

SKZ.12 Ciągłość działalności,

SKZ.13 Ochrona zasobów,

SKZ.14 Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

SKZ.15 Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,

SKZ.16 Bieżąca informacja,

SKZ.17 Komunikacja wewnętrzna,

SKZ.18 Komunikacja zewnętrzna,

SKZ.19 Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej,

SKZ.20 Samoocena,

SKZ.21 Audyt wewnętrzny,

SKZ.22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Baza dokumentów SKZ jest na bieżąco aktualizowana, a na głównej stronie internetowej Politechniki Śląskiej znajduje się ogólnodostępny link do poszczególnych dokumentów SKZ. Na dzień 15 października 2015 baza stanowi 126 dokumentów.

Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik Dziekana Wydziału Matematyki Stosowanej ds. Systemu Kontroli Zarządczej dr inż. Elwira Mateja-Losa.

II. Informacje merytoryczne i strategia rozwoju Wydziału

Istotnym elementem funkcjonowania SKZ na Wydziale Matematyki Stosowanej jest przyjęta Strategia Wydziału na lata 2012 – 2020, zgodnie z którą formułowane są cele i zadania przewidziane do realizacji w danym roku kalendarzowym. Poszczególne zadania ujęte są w ramach czterech podstawowych perspektyw: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz nauczania i rozwoju. Przytaczamy fragmenty tej Strategii:

III. Informacje

1. Powołano Biuro Bezpieczeństwa Informacji o symbolu organizacyjnym RR9
Zarz. Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, Monitor PŚ z 2018 r. poz. 5

Do zakresu zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy kierowanie polityką bezpieczeństwa na Politechnice Śląskiej, a w szczególności:

 1. opracowanie, wdrożenie i aktualizacja procedur zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych na Politechnice Śląskiej, w tym metod regularnego testowania, a także ocena ich skuteczności,
 2. informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, Uczelni jako podmiocie przetwarzającym dane i pracownikach (wdrożenie odpowiednich i skutecznych środków technicznych oraz organizacyjnych mających zabezpieczyć ochronę informacji i danych osobowych),
 3. opracowanie klauzul informacyjnych w zakresie pozyskiwania danych osobowych, zawierających m.in.: informacje o podstawie prawnej przetwarzania, okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
 4. przeprowadzanie szkoleń dla społeczności akademickiej (pracowników, studentów, doktorantów), zwiększających wiedzę na temat ochrony danych osobowych,
 5. monitorowanie w Uczelni przestrzegania przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz raportowanie naruszeń do organu nadzorczego,
 6. dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych,
 7. wykonywanie audytów w jednostkach organizacyjnych Uczelni w zakresie ochrony danych osobowych,
 8. współpraca z organem nadzorczym, w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego,
 9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 10. rejestrowanie czynności przetwarzania danych zawierający m. in. informacje takie jak:
  a) powody przetwarzania danych,
  b) kategorie podmiotów danych,
  c) rejestry naruszeń,
  d) osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy przetwarzania,
  e) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 11. cykliczne raportowanie rektorowi stanu bezpieczeństwa informacji.

2. Powołanie „Szkoły Doktorów” Zarz. Nr 49/2018 z dnia 28 maja 2018 roku, Monitor PŚ z 2018 r. poz. 126

3. Zarządzenie Nr 46/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych na Politechnice Śląskiej (RODO) (Monitor PŚ z 2018 r. poz. 102)

4. Zarządzenie Nr 48/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego na Politechnice Śląskiej (Monitor PŚ z 2018 r. poz.105)

5. Zarządzenie Nr 55/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego na Politechnice Śląskiej (Monitor PŚ z 2018 r. poz. 134).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie