A A+ A++

Historia Wydziału

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego nr DT-04-010/1/69 z dnia 13 czerwca 1969 roku z mocą obowiązującą od dnia 15 czerwca tego roku, a opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 29 listopada 1969 roku, wymienia w strukturze organizacyjnej Politechniki Śląskiej Wydział Matematyczno-Fizyczny, a w jego składzie Katedrę Geometrii Wykreślnej, Katedrę Fizyki Technicznej oraz Katedrę Matematyki Stosowanej. Wydział powstał przez połączenie funkcjonujących na różnych Wydziałach Uczelni dwóch Katedr Fizyki, czterech Katedr Matematyki oraz Katedry Geometrii Wykreślnej. Był to jeden z pierwszych tego typu Wydziałów na uczelniach technicznych.

W momencie utworzenia Wydziału Dziekanat i Katedra Matematyki Stosowanej znalazły swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 42. Pozostałe jednostki były rozmieszczone w budynkach innych Wydziałów. W roku 1993 Dziekanat oraz Instytut Matematyki przeniosły się do gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Kaszubskiej 23 i opuściły starą siedzibę przy ul. Zwycięstwa 42.

Dziekanem Organizatorem i pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Aleksander OPILSKI, a Prodziekanem doc. dr Jerzy LEŚ.

W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1971/1972 została wprowadzona nowa struktura Wydziału, powołano Instytut Fizyki oraz Instytut Matematyki, w którego strukturę włączono, już jako Zakład, Katedrę Geometrii Wykreślnej. W roku 1974 na Wydziale został powołany Instytut Mechaniki Teoretycznej, a w roku 1981, na bazie wyłączonego z Instytutu Matematyki Zakładu Geometrii Wykreślnej, Instytut Geometrii Wykreślnej, jako jedyny w kraju tego typu instytut.

W 1992 roku został wyłączony ze struktury Wydziału, Instytut Mechaniki Teoretycznej i przeniesiony na Wydział Budownictwa, zaś w 1995 roku były Instytut Geometrii Wykreślnej, ale już w randze Ośrodka Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej przekształcony został w Międzywydziałowy Ośrodek Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, który również został wyłączony ze struktury Wydziału. Z dniem 1 września 2010 roku Instytut Fizyki przekształcony został w jednostkę pozawydziałową o nazwie „Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej” i też został wyłączony ze struktury Wydziału.

Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej Nr XXVIII/237/10/11 z dnia 30 maja 2011 r., z dniem 1 września 2011 roku dotychczasowa nazwa Wydział Matematyczno-Fizyczny zmieniła się na Wydział Matematyki Stosowanej.

Aktualnie działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Wydziału skupiona jest w Instytucie Matematyki, w którego skład wchodzą cztery Zakłady: Zakład Algebry, Zakład Analizy i Topologii, Zakład Matematyki Obliczeniowej i Przemysłowej oraz Zakład Informatyki. Badania naukowe prowadzone w Instytucie Matematyki mają charakter badań podstawowych i dotyczą różnych dziedzin matematyki oraz jej zastosowań.

Kształcenie studentów na Wydziale Matematyczno-Fizycznym rozpoczęto w roku akademickim 1970/1971 na kierunku Matematyka Stosowana oraz na kierunku Fizyka Techniczna ze specjalnością fizyko-elektronika. Studia na kierunku Fizyka Techniczna rozpoczęło 28 osób, a na kierunku Matematyka Stosowana 27 osób. Po 5 latach studiów dyplomy ukończenia studiów z tytułem zawodowym magistra inżyniera, uzyskało 14 fizyków i 9 matematyków. Od początku stawiano więc na jakość kształcenia. Plany i programy studiów tak układano, aby absolwenci uzyskiwali gruntowne wykształcenie z fizyki i matematyki, podstawową wiedzę inżynierską oraz właściwe przygotowanie specjalistyczne. Kształtowanie mentalności inżynierskiej, umożliwiającej zastosowanie posiadanej wiedzy z przedmiotów podstawowych w praktyce, stanowiło istotną różnicę między kształceniem fizyków i matematyków na uczelni technicznej i na uniwersytetach.

W roku akademickim 1974/1975 został powołany, w miejsce kierunku Fizyka Techniczna i kierunku Matematyka Stosowana, kierunek Podstawowe Problemy Techniki ze specjalnościami: fizyka techniczna, matematyka stosowana i mechanika stosowana. Ten kierunek został zlikwidowany decyzją administracyjną przez Ministerstwo w 1992 roku. Od roku akademickiego 1992/1993 kształcenie odbywało się na kierunkach Fizyka Techniczna oraz Matematyka. W roku akademickim 2001/2002 został na Wydziale utworzony kierunek Elektronika i Telekomunikacja studia inżynierskie ze specjalnością optoelektronika i technika światłowodowa, a w roku akademickim 2008/2009 kierunek Informatyka studia inżynierskie.

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunek Fizyka Techniczna zostały wygaszone odpowiednio, w latach 2010 i 2013.
Aktualnie na Wydziale prowadzone są dwa kierunki studiów: Informatyka – studia I i II stopnia oraz Matematyka studia I i II stopnia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie